Hệ thống pháp luật

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày  21 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH TÍN PHIẾU KHO BẠC

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/06/2012 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Công văn số 2965/UBCK-PTTT ngày 20 tháng 8 năm 2012 của UBCKNN về việc chấp thuận các Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán, Trưởng phòng Lưu ký và Quản lý Thành viên, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch tín phiếu kho bạc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp.HCM, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán, Trưởng phòng Lưu ký và Quản lý Thành viên, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/cáo);
- HĐQT (để b/cáo)
- Các SGDCK;
- NH chỉ định thanh toán
- Ban TGĐ;
- CN VSD;
- Lưu: HCQT, TTBT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phương Hoàng Lan Hương

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH TÍN PHIẾU KHO BẠC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-VSD ngày 21 tháng 08 năm 2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục thực hiện đăng ký, huỷ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch đối với tín phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành qua phương thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc bán trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước (sau đây viết tắt là tín phiếu) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Thành viên là Thành viên lưu ký (sau đây viết tắt là TVLK) và Thành viên mở tài khoản trực tiếp tại VSD.

- Ngày giao dịch là ngày tín phiếu được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ngày thanh toán là ngày Thành viên bên mua hoặc Thành viên bên bán tín phiếu nhận được tín phiếu hoặc tiền.

- Sửa lỗi giao dịch là việc điều chỉnh chi tiết giao dịch trước khi thanh toán để khắc phục các sai sót của Thành viên trong việc thực hiện giao dịch tín phiếu.

- Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được thiết kế theo quy định tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số mà người có thẩm quyền của VSD hoặc Thành viên sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

- Chứng từ điện tử là thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại VSD được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử đã được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền của VSD hoặc thành viên.

Chương II

ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TÍN PHIẾU

Điều 3. Hồ sơ đăng ký tín phiếu

1. Hồ sơ đăng ký tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu tại VSD bao gồm:

a. Văn bản của Kho bạc Nhà nước đề nghị tổ chức đấu thầu, đăng ký, lưu ký, niêm yết tín phiếu (Mẫu 01/TP);

b. Văn bản của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo kết quả đấu thầu;

c. Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

2. Hồ sơ đăng ký tín phiếu phát hành theo phương thức bán trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước (sau đây viết tắt là NHNN) bao gồm:

a. Văn bản của Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả phát hành và đề nghị đăng ký, lưu ký tín phiếu (Mẫu 02/TP);

b. Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

Điều 4. Xử lý hồ sơ đăng ký tín phiếu

1. Thời gian VSD xem xét, xử lý hồ sơ đăng ký tín phiếu là trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo bản fax hoặc ký nhận tại sổ giao nhận công văn của VSD (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc theo dấu công văn đến (trường hợp chuyển bằng đường bưu điện).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký tín phiếu (Mẫu 03/TP) và gửi thông báo chấp thuận đăng ký tín phiếu cho các đơn vị và Thành viên có liên quan (Mẫu 04/TP). Mã tín phiếu được VSD cấp theo quy định tại Quy chế cấp mã chứng khoán của VSD.

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, VSD gửi văn bản thông báo cho Kho bạc Nhà nước đề nghị sửa đổi, bổ sung.

Điều 5. Huỷ đăng ký tín phiếu

1. VSD thực hiện hủy đăng ký tín phiếu trong các trường hợp sau:

- Kho bạc Nhà nước có văn bản đề nghị hủy kết quả phát hành do nhà đầu tư không thực hiện thanh toán tiền mua

- Tín phiếu hết hiệu lực lưu hành do đến thời gian đáo hạn

2. Xử lý hủy đăng ký

2.1. Hủy đăng ký tín phiếu do nhà đầu tư không thực hiện thanh toán tiền mua:

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo hủy kết quả phát hành trái phiếu của Kho bạc Nhà nước, VSD thực hiện hủy đăng ký đối với số lượng tín phiếu chưa thanh toán và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tín phiếu cho Kho bạc Nhà nước, gửi thông báo hủy đăng ký cho các đơn vị và các Thành viên liên quan (Mẫu 05/TP).

2.2. Hủy đăng ký do tín phiếu hết hiệu lực lưu hành:

VSD thực hiện hủy đăng ký đối với các tín phiếu đáo hạn sau khi nhận được văn bản thông báo hủy niêm  yết của SGDCK Hà Nội và hoàn tất việc thực hiện quyền thanh toán lãi và gốc tín phiếu

Điều 6. Điều chỉnh thông tin đăng ký tín phiếu

Trường hợp thông tin về họ tên, số tài khoản lưu ký trong Thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu do Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước gửi không đúng với thông tin do VSD đang quản lý, VSD thông báo cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và nhà đầu tư biết để xác nhận lại thông tin.

Điều 7. Ký gửi tín phiếu

1. Nhà đầu tư tham gia đấu thầu tín phiếu có thể đề nghị ký gửi tín phiếu vào tài khoản lưu ký của mình tại các Thành viên hoặc vào tài khoản của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước để tham gia nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc đăng ký thông tin trên Đơn tham gia đấu thầu để Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tập hợp và thông báo cho VSD tại Thông báo kết quả đấu thầu.

2. Sau khi tín phiếu được chấp thuận đăng ký tại VSD, căn cứ vào văn bản của Kho bạc Nhà nước xác nhận nhà đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán tiền mua tín phiếu, VSD sẽ tự động hạch toán số tín phiếu vào tài khoản lưu ký do Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cung cấp tại Thông báo kết quả đấu thầu.

Điều 8. Rút tín phiếu

Trình tự và thủ tục rút tín phiếu được thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 20 Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của VSD.

Điều 9. Chuyển khoản tín phiếu để phục vụ giao dịch giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ

1. Trường hợp chuyển khoản tín phiếu từ tài khoản lưu ký liên quan của thành viên sang tài khoản của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, thành viên bên chuyển khoản gửi cho VSD Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán (Mẫu 06/TP) (03 liên).

2. Trường hợp chuyển khoản tín phiếu từ tài khoản lưu ký của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước về tài khoản của thành viên, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước gửi cho VSD Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán (Mẫu 06/TP), (03 liên).

3. Thời gian VSD xử lý hồ sơ chuyển khoản tín phiếu để phục vụ giao dịch giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Điều 10. Chuyển khoản tín phiếu ngoài hệ thống giao dịch khác

Trình tự và thủ tục chuyển khoản tín phiếu đối với các trường hợp cho vay, hoàn trả tín phiếu; xử lý chuyển khoản cầm cố theo hợp đồng cầm cố; và các trường hợp chuyển khoản ngoài hệ thống giao dịch khác được thực hiện tương ứng theo các quy định tại Điều 26, 27, 29 Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán ban hành kèm Quyết định số 38/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của VSD.

Điều 11. Cầm cố, giải toả cầm cố tín phiếu

Trình tự và thủ tục cầm cố, giải tỏa cầm cố tín phiếu được thực hiện theo quy định tại Chương V Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán ban hành kèm Quyết định số 38/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của VSD.

Chương III

BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH TÍN PHIẾU

Điều 12. Nguyên tắc bù trừ và thanh toán giao dịch tín phiếu

1. VSD thực hiện bù trừ và thanh toán giao dịch tín phiếu theo nguyên tắc quy định tại Điều 32, 33 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Điều 11 Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Việc bù trừ, thanh toán tiền giao dịch tín phiếu tách biệt với việc bù trừ, thanh toán tiền giao dịch các trái phiếu khác.

3. Việc thanh toán giao dịch tín phiếu niêm yết tại SGDCK được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch (T+1) và theo nguyên tắc chuyển giao tín phiếu đồng thời với thanh toán tiền (DVP).

4. Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán giao dịch tín phiếu được quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chế này.

Điều 13. Đối chiếu, xác nhận giao dịch, sửa lỗi, huỷ thanh toán giao dịch và cơ chế hỗ trợ thanh toán giao dịch tín phiếu

Việc đối chiếu, xác nhận kết quả giao dịch, sửa lỗi giao dịch, huỷ thanh toán giao dịch và cơ chế hỗ trợ thanh toán giao dịch tín phiếu được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 8/5/2012 của Tổng Giám đốc VSD.

Chương IV

THỰC HIỆN QUYỀN THANH TOÁN LÃI VÀ GỐC TÍN PHIẾU

Điều 14. Thông báo thanh toán lãi và gốc tín phiếu và lập danh sách người sở hữu tín phiếu

1. Căn cứ vào thỏa thuận với Kho bạc Nhà nước, VSD lập Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc thanh toán lãi và gốc tín phiếu (Mẫu 07/TP) chậm nhất 09 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng và gửi Thông báo này cho các Thành viên, SGDCK Hà Nội, Kho bạc Nhà nước, đồng thời đăng tin trên trang thông tin điện tử của VSD.

Ngày đăng ký cuối cùng được xác định là ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi và gốc tín phiếu đã công bố (ngày thanh toán danh nghĩa) 06 ngày làm việc. Trường hợp ngày thanh toán lãi và gốc tín phiếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, ngày thực thanh toán sẽ là ngày làm việc kế tiếp ngày thanh toán danh nghĩa.

2. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, VSD chuyển Danh sách người sở hữu lưu ký tín phiếu (Mẫu 08/TP) dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD cho TVLK/qua email đã được đăng ký cho Thành viên mở tài khoản trực tiếp. Thành viên có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu tín phiếu trong Danh sách do VSD cung cấp với thông tin do Thành viên đang quản lý tại Thành viên.

3. Chậm nhất vào 15h ngày làm việc thứ hai kể từ ngày đăng ký cuối cùng, Thành viên phải xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách người sở hữu lưu ký tín phiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều này trên Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email theo địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp. Trường hợp không chấp thuận các thông tin trong danh sách, Thành viên phải gửi văn bản cho VSD trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSD sẽ cung cấp lại Danh sách đã hiệu chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử cho TVLK/qua email cho Thành viên mở tài khoản trực tiếp có liên quan.

Điều 15. Thực hiện thanh toán lãi và gốc tín phiếu

1. Chậm nhất ngày 25 hàng tháng, VSD gửi bản gốc/file mềm Danh sách các mã tín phiếu đến hạn thanh toán lãi và gốc phát sinh trong tháng tiếp theo cho Kho bạc Nhà nước (Mẫu 09/TP) để Kho bạc Nhà nước có căn cứ theo dõi, đối chiếu và chủ động chuyển tiền đúng thời hạn thanh toán quy định tại Biên bản phối hợp hoạt động giữa các bên.

2. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi cho Kho bạc Nhà nước các chứng từ sau:

a. Công văn đề nghị thanh toán lãi và gốc tín phiếu (Mẫu 10/TP).

b. Danh sách tổng hợp người sở hữu tín phiếu (Mẫu 11/TP).

3. Trong vòng 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán, VSD gửi văn bản thông báo cho Thành viên xác nhận việc phân bổ tiền thanh toán lãi và gốc tín phiếu (Mẫu 12/TP).

4. Vào ngày thanh toán lãi và gốc tín phiếu, sau khi nhận được số tiền thanh toán lãi và gốc tín phiếu từ Kho bạc Nhà nước, VSD thực hiện gửi Giấy đề nghị chuyển khoản cho Ngân hàng thanh toán để chuyển tiền vào tài khoản của Thành viên liên quan. TVLK chịu trách nhiệm phân bổ tiền cho khách hàng sở hữu tín phiếu lưu ký theo Danh sách mà VSD đã gửi ngay trong ngày nhận được tiền trên tài khoản của TVLK tại ngân hàng.

5. Các tín phiếu lưu ký để thực hiện nghiệp vụ giao dịch giấy tờ có giá tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sau ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi và gốc tín phiếu chỉ được VSD thanh toán lãi và gốc tín phiếu khi có văn bản của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước xác nhận về việc các nhà đầu tư sở hữu tín phiếu lưu ký đó đã hoàn tất nghĩa vụ với Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc VSD quyết định sau khi có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

 

PHỤ LỤC

TRÌNH TỰ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH TÍN PHIẾU
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch tín phiếu kho bạc)

1. Ngày T:

1.1. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) và thực hiện kiểm tra thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng TVLK.

1.2.  VSD thực hiện lập và gửi cho Thành viên: Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch tín phiếu (mã báo cáo CS055); Thông báo tài khoản bán thiếu tín phiếu và thiếu thông tin tài khoản (mã báo cáo CS007) và Thông báo thiếu thông tin tài khoản người đầu tư mua(mã báo cáo CS008).

1.3. Thành viên nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD (phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi.

1.4. Thành viên đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSD. Trường hợp phát hiện lỗi giao dịch, Thành viên phải lập hồ sơ đề nghị sửa lỗi gửi VSD.

2. Ngày T+1 (Ngày thanh toán)

2.1.Chậm nhất đến 08h30: các Thành viên gửi xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận kết quả giao dịch do VSD gửi dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK hoặc thông qua email vào địa chỉ: xacnhanketquagiaodịch@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp và nộp hồ sơ đề nghị sửa lỗi cho VSD (nếu có).

2.2. Từ 08h30 - 09h00:

- VSD lập và gửi Thành viên các thông báo thanh toán bù trừ đa phương, gồm: Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch tín phiếu theo thành viên” (mã báo cáo CS056) và “Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tín phiếu theo thành viên” (mã báo cáo CS057)

- Thành viên nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi.

- Trong trường hợp có lỗi giao dịch, VSD gửi Thông báo sửa lỗi giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan và SGDCK.

2.3. Sau 09h00, VSD thực hiện:

- Sửa lỗi/ Huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

- Lập và gửi các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan (trường hợp có xử lý lỗi giao dịch).

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD (phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch tín phiếu theo thành viên (mã báo cáo CS061).

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tín phiếu theo thành viên (mã báo cáo CS062).

- Lập và gửi cho NHTT Thông báo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch tín phiếu (mã báo cáo CS060).

2.4. Chậm nhất 11h00: Thành viên chuyển đủ tiền vào Tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán tại NHTT (TK TG TTBT) theo kết quả bù trừ trên các chứng từ thanh toán do VSD cung cấp.

2.5. Từ 11h00 - 11h30:

- NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo thông báo của VSD và gửi cho VSD thông tin chi tiết các Thành viên không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán (mất khả năng thanh toán tiền).

- Đối với các Thành viên tạm thời mất khả năng thanh toán tiền, NHTT thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD.

- Đối với Thành viên bị huỷ thanh toán giao dịch do thiếu tiền thanh toán, VSD thông báo cho Thành viên và đề nghị Thành viên xác định giao dịch liên quan tới việc thiếu tiền thanh toán.

2.6. Từ 13h00 - 14h00:

- VSD gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan, SGDCK và thực hiện huỷ thanh toán các giao dịch do thiếu tiền thanh toán.

- Lập và gửi các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan.

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD (phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch tín phiếu theo thành viên (mã báo cáo CS061).

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tín phiếu theo thành viên (mã báo cáo CS062).

- Lập và gửi cho NHTT Thông báo điều chỉnh kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch tín phiếu (mã báo cáo CS060).

- NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo Thông báo điều chỉnh kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch tín phiếu của VSD, gửi cho VSD thông tin chi tiết các Thành viên không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán và thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD để đảm bảo khả năng thanh toán.

2.7. Từ 14h00 - 15h00:

Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, NHTT và VSD thực hiện các bước thanh toán sau:

2.7.1. NHTT thực hiện:

- Chuyển số tiền phải trả từ TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào Tài khoản tiền thanh toán bù trừ ròng của thành viên (TK TTBT TV).

- Chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ TK TTBT TV sang Tài khoản thanh toán bù trừ của VSD mở tại NHTT (TK TG TTBT VSD).

2.7.2. VSD thực hiện:

- Chuyển số chứng khoán phải giao từ TK CK chờ thanh toán TV (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán giao dịch của thành viên mở tại VSD (TKCK TTBT TV).

- Chuyển chứng khoán (tổng thuần phải trả) từ TKCK TTBT TV phải giao sang Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD (TKCK TTBT VSD).

2.7.3. NHTT thực hiện:

- Chuyển tiền (tổng thuần được nhận) từ TK TG TTBT VSD sang TK TTBT TV của các thành viên được nhận.

- Phân bổ số tiền tương ứng từ TK TTBT TV vào các TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) tại NHTT.

2.7.4. VSD thực hiện:

- Chuyển chứng khoán (tổng thuần được nhận) từ TKCK TTBT VSD vào các TKCK TTBT TV của thành viên được nhận.

- Phân bổ số chứng khoán tương ứng từ TKCK TTBT TV vào TKCK GD TV (tài khoản tự doanh hoặc môi giới) đồng thời ghi tăng TKCK GD của người đầu tư bên mua, ghi giảm TKCK GD của người đầu tư bên bán.

2.7.5. NHTT lập và gửi cho VSD “Báo cáo tổng hợp kết quả thanh toán bù trừ đa phương tiền giao dịch tín phiếu” (mã báo cáo CS058).

2.7.6. VSD lập và lưu Báo cáo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tín phiếu (mã báo cáo CS059).

Các bước thanh toán trên phải hoàn tất chậm nhất là 15h00 ngày thanh toán.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 150/QĐ-VSD năm 2012 về Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch tín phiếu kho bạc do Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

  • Số hiệu: 150/QĐ-VSD
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 21/08/2012
  • Nơi ban hành: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
  • Người ký: Phương Hoàng Lan Hương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/08/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 13/03/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản