Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2020/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành, cụ thể gồm:

1. Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp.

2. Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật.

3. Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

4. Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh Đồng Tháp.

5. Quyết định số 49/2000/QĐ.UB ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về chế độ thông tin báo cáo.

6. Chỉ thị số 23/2004/CT-UB ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nội ô thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư.

7. Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự và tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

8. Chỉ thị số 32/2007/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.

9. Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - BTP;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Phương).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương