Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pp luật;

Theo đ nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh tại Tờ trình s 1440 TTr-NV ngày 14 tháng 5 năm 2020 và của Trưng Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh tại Báo cáo thm định s 413/BC-TP ngày 12 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ 02 (hai) văn bn quy phạm pháp luật sau đây:

1. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản đu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh.

2. Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh vsửa đi, b sung Đim b Khoản 2 Điu 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh vban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Thtrưởng, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc y ban nhân dân Huyện, Chủ tịch y ban nhân dân xã, thị trn và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- S
Tư pháp;
-
Trung tâm Công báo Thành ph;
- TTHU, TT.
HĐND, TTUB;
- C
VP, PCVP;
- Lưu: VT-TH (Tr
H). P.NV(T).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Phú Lữ