Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 22/TTr-STP ngày 08 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016 gồm:

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 38 văn bản (13 Nghị quyết; 25 Quyết định).

2. Văn bản hết hiệu lực một phần: 03 văn bản (01 Nghị quyết, 02 Quyết định).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Mẫu số 03

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01

Nghị quyết

Số 23/2010/NQ-HĐND ngày 01/10/2010

Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2011

Bị thay thế bởi Nghị quyết số: 50/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 ban hành quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2017

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

02

Nghị quyết

Số 24/2010/NQ-HĐND ngày 01/10/2010

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2011

Bị thay thế bởi Nghị quyết số: 51/2016/NQ-HĐND về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2017

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

03

Nghị quyết

Số 30/2010/NQ-HĐND ngày 19/11/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2011 của tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bới Nghị quyết số: 49/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

04

Nghị quyết

Số 21/2011/NQ-HĐND ngày 08/10/2011

Về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại cho các cơ quan thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số: 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

05

Nghị quyết

Số 03/2012/NQ-HĐND ngày 10/4/2012

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và trích lục bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Nghị quyết số: 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

06

Nghị quyết

Số 14/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012

Về việc thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số: 58/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016

Hết hiệu lực từ ngày 16/11/2016

07

Nghị quyết

Số 18/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013

Về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Nghị quyết số: 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

08

Nghị quyết

Số 27/2013/NQ-HĐND ngày 17/12/2013

Sửa đổi Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 01/10/2010 về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2011

Bị thay thế bởi Nghị quyết số: 51/2016/NQ-HĐND về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2017

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

09

Nghị quyết

Số 37/2014/NĐ-HĐND ngày 19/12/2014

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Bị thay thế bởi Nghị quyết số: 55/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 ban hành quy định một số chế độ , định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

10.

Nghị quyết

Số 38/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014

Về việc quy định mức thu, cơ quan thu phí, tỷ lệ trích để lại cho cơ quan thu phí và tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số: 43/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 về việc quy định mức thu, cơ quan thu phí, tỷ lệ trích để lại cho cơ quan thu phí và tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 14/7/2016

11

Nghị quyết

Số 03/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015

Về việc quy định chính sách hỗ trợ quản lý học sinh ở bán trú trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số: 54/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 về việc quy định cụ thể thực hiện một số nội dung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực từ ngày 16/11/2016

12

Nghị quyết

Số 16/2015/NQ-HĐND ngày 23/7/2015

Về phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Nghị quyết số: 57/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 phê chuẩn Đề án Tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2016

13

Nghị quyết

Số 37/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015

Về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích để lại cơ quan thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bị thay thế bởi Nghị quyết số: 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

14

Quyết định

Số 2404/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003

Ban hành quy định về công tác lưu trữ

Bị thay thế bởi Quyết định số: 05/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 17/4/2016

15

Quyết định

Số 1155/QĐ-UBND ngày 03/6/2005

Về việc phê duyệt nội dung và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng của tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số: 09/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 ban hành quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 30/5/2016

16

Quyết định

Số 1529/QĐ-UBND ngày 14/8/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Thi đua khen thưởng

Bị bãi bỏ theo Quyết định số: 811/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Hết hiệu lực từ ngày 08/6/2016

17

Quyết định

Số 1545/QĐ-UBND ngày 18/8/2008

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Quyết định số: 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 11/4/2016

18

Quyết định

Số 1911/QĐ-UBND ngày 08/10/2008

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương

Bị thay thế bởi Quyết định số: 32/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 ban hanh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 08/01/2016

19

Quyết định

Số 2063/QĐ-UBND ngày 24/10/2008

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bị thay thế bởi Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 ban hanh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 25/6/2016

20

Quyết định

Số 2095/QĐ-UBND ngày 27/10/2008

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bị thay thế bởi Quyết định số: 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 10/6/2016

21

Quyết định

Số 371/QĐ-UBND ngày 24/02/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ

Bị thay thế bởi Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 08/01/2016

22

Quyết định

Số 863/QĐ-UBND ngày 27/4/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

Bị thay thế bởi Quyết định số: 04/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

Hết hiệu lực từ ngày 11/4/2016

23

Quyết định

Số 2570/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

Bị thay thế bởi Quyết định số: 20/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Hết hiệu lực từ ngày 19/8/2016

24

Quyết định

Số 3385/QĐ-UBND ngày 02/11/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bị thay thế bởi Quyết định số: 08/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 23/5/2016

25

Quyết định

Số 1447/2010/QĐ-UBND ngày 16/7/2010

Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 ban hành quy định phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 08/01/2016

26

Quyết định

Số: 2286/2010/QĐ-UBND ngày 27/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số: 1447/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2010 về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 ban hành quy định phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 08/01/2016

27

Quyết định

Số 506/2011/QĐ-UBND ngày 30/3/2011

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc

Bị thay thế bởi Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 08/01/2016

28

Quyết định

Số 601/2011/QĐ-UBND ngày 15/4/2011

Về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số: 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 04/02/2016

29

Quyết định

Số 910/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

Về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 18/4/2016

30

Quyết định

Số 2289/2011/QĐ-UBND ngày 10/12/2011

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỹ 2011-2016

Bị thay thế bởi Quyết định số: 22/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 22/8/2016

31

Quyết định

Số 2478/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số: 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 10/01/2016

32

Quyết định

Số 597/2012/QĐ-UBND ngày 26/4/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ

Bị bãi bỏ theo Quyết định số: 811/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Hết hiệu lực từ ngày 08/6/2016

33

Quyết định

Số 835/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số: 13/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 26/6/2016

34

Quyết định

Số 679/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số: 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 20/11/2016

35

Quyết định

Số 2421/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

Bị bãi bỏ theo Quyết định số: 811/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Hết hiệu lực từ ngày 08/6/2016

36

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014

Về việc ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 ban hành quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

37

Quyết định

Số 1731/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông

Bị thay thế bởi Quyết định số: 32/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 31/11/2016

38

Quyết định

Số 501/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số: 644/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 bãi bỏ Quyết định số: 501/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực từ ngày 09/5/2016

Tổng cộng: 38 văn bản

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị quyết (*)

Số 19/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bãi bỏ nội dung chi thù lao cho hòa giải viên ở cơ sở quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1

Bị bãi bỏ theo Nghị quyết số: 33/2015/NQ-HĐND về việc quy định một số mức chi cụ thể thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 19/12/2015

2.

Quyết định (*)

Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tiểu khu, tổ dân phố và ban hành Bản hương ước, quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Khoản 3, Điều 14 Bản Quy ước mẫu ban hành kèm theo Quyết định

Bị hủy bỏ theo Quyết định số: 24/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 về việc hủy bỏ Khoản 3 Điều 14 Bản Quy ước mẫu ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tiểu khu, tổ dân phố và ban hành Bản hương ước, quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 09/01/2015

3.

Quyết định

Số 2160/2013/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 Về việc ban hành quy định thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Điều 11, Điều 12

Bị bãi bỏ theo Quyết định số: 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực từ ngày 18/7/2016

Tổng cộng: 03 văn bản

* Ghi chú: Thuộc đối tượng của kỳ công bố trước, nhưng chưa được công bố

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2016

  • Số hiệu: 149/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 15/02/2017
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
  • Người ký: Lý Thái Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/02/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản