Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1473/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017-2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 942/QĐ-UBND NGÀY 08/05/2017 CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thphát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1623/SKHĐT-DNTT ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc đề xuất bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020 (Phụ lục danh mục dự án đính kèm).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan có trách nhiệm công bố Danh mục dự án được phê duyệt trên cng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan căn cứ Danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành; định kỳ tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/05/2017 và Quyết định số 627/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục và Bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020 không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT
UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Các BQL: KKT, CN t
nh; KVPTĐT tnh;
- VP: Lãnh đạo VP và các CV;
- CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, XT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH SÁCH 1. DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017-2018 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Mục tiêu

Quy mô dự án

Điều kiện năng lực nhà đầu tư thực hiện dự án

Hình thức đầu tư

I

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA (GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG)

1

Khu trường học

Lô đất có ký hiệu TH7, TH8, TH9 thuộc khu B - Đô thị An Vân Dương

Xây dựng khu trường học tập trung bao gồm các cấp học phù hợp với nhu cầu trên địa bàn.

Khoảng 6,6 ha

Đáp ng các điều kiện về đầu tư lĩnh vực xã hội hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; nếu có trên 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định.

II

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

2

Lò giết mgia súc, gia cầm tập trung

Vùng Chòi, phường Hương An, thị xã Hương Trà

Xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cm tập trung đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn vệ sinh; có dây chuyền giết mhiện đại.

Khoảng 5,0 ha

Đáp ng điều kiện về vốn chsở hữu theo quy định tại Luật Đầu tư và các điều kiện được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; nếu có trên 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định.

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1473/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 942/QĐ-UBND

  • Số hiệu: 1473/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Người ký: Phan Ngọc Thọ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản