Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1459/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Hội Khuyến học tỉnh tại Tờ trình số 89/TTr-HKH ngày 27/7/2020 và Công văn số 1242/SNV-XDCQ&CTTN ngày 10/8/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định nhiệm vụ năm 2021 của Hội Khuyến học tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 của Hội Khuyến học tỉnh (theo biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội Khuyến học tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiến độ, yêu cầu.

Giao Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách xem xét hỗ trợ kinh phí cho Hội Khuyến học theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Nhiệm vụ

I

Công tác kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên

1

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, lực lượng xã hội và công dân tham gia tổ chức Hội Khuyến học, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

2

Tổ chức họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác khuyến học, trong đó, lồng ghép với hội nghị giao ban công tác thi đua khuyến học các tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc và tập huấn cho cán bộ khuyến học các cấp để triển khai các nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ mới do cấp có thẩm chỉ đạo theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội

3

Thực hiện các hoạt động góp phần nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định

4

Tham dự các Hội nghị, lớp tập huấn do Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo Quy chế hoạt động của Hội

5

Tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn (20/11/2001 - 20/11/2021)

II

Công tác khuyến học, khuyến tài

6

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (01 số/tháng)

7

Xuất bản Bản tin Khuyến học (01 số/quý)

8

Tổ chức tiếp nhận, trao học bổng, triển khai các nguồn tài trợ cho địa phương, cơ sở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập: Tiếp nhận và trao học bổng Mai vàng, học bổng Lawrence S.Ting, học bổng Tiếp sức mùa thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021, học bổng Tiếp bước cho em đến trường năm học 2021 - 2022, học bổng Vì em hiếu học…

III

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình học tập

9

Tiếp tục thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng học, cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030; Đề án “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” theo chỉ đạo tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

10

Phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, giám sát, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã

11

Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

12

Tổ chức đoàn cán bộ khuyến học các cấp đi học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng các mô hình học tập của các địa phương khác (Hội chủ động trao đổi, học tập và tự đảm bảo kinh phí đi học tập)