Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1452/2006/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 03 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP THEO XẾP HẠNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 03/6/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điểm của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ, Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về chế độ thu và sử dụng một phần viện phí y tế;

Căn cứ Thông tư số 23/TT-BYT ngày 25/8/1995 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-UB ngày 13/10/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc quy định (điều chỉnh) mức thu một thu một phần viện phí tại các bệnh viện: Việt Tiệp, Phụ sản, Kiến An, Trẻ em, Y học cổ truyền;

Xét đề nghị của liên Sở Y tế - Tài chính tại Tờ trình số 499/TT-LS ngày 19/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế (có danh mục kèm theo), như sau:

1. 1.767 mức giá có trong khung giá Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH, trong đó:

- 958 mức giá áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp y tế hạng I.

- 492 mức giá áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp y tế hạng II.

- 317 mức giá áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp y tế hạng III.

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo).

2. 01 mức giá không có trong khung giá Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH: Thở máy (thu theo lượng ô xy tiêu thụ và giá mua ô xy thực tế).

Điều 2. Mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh quy định ở trên là cơ sở để thanh toán viện phí đối với các đối tượng người bệnh điều trị ngoại trú và nội trú tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố, kể cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Giao Sở Y tế, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế công lập thực hiện các khoản thu, chi từ nguồn thu viện phí theo đúng quy định hiện hành về chế độ thu và sử dụng một phần viện phí.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006.

Các quy định mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở Tài chính, Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Kể