Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020 (Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công báo; Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ- BTNMT ngày    tháng   năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I.

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1.

Nghị định

102/2014/NĐ- CP ngày 10/11/2014

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bị thay thế bởi Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Hết hiệu lực từ ngày 05/01/2020

2.

Thông tư

26/2013/TT- BTNMT ngày 26 tháng 9 năm 2013

hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

3.

Thông tư liên tịch

12/2016/TTLT- BTNMT-BTC ngày 24/6/2016

quy định về quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Hết hiệu lực từ ngày 05/01/2020

II.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

4.

Nghị định

33/2017/NĐ- CP ngày 03/4/2017

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Bị thay thế bởi Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Hết hiệu lực từ ngày 10/5/2020

5.

Quyết định

15/2008/QĐ- BTNMT ngày 31/12/2008

ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

III.

LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

6.

Quyết định

02/2006/QĐ- BTNMT ngày 27/01/2006

ban hành quy định về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

7.

Quyết định

14/2006/QĐ- BTNMT ngày 08/9/2006

ban hành quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

8.

Thông tư

11/2009/TT-BTNM ngày 11/8/2009

ban hành quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 26/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Hết hiệu lực từ ngày 18/02/2020

9.

Thông tư

66/2014/TT- BTNMT ngày 31/12/2014

ban hành quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 26/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Hết hiệu lực từ ngày 18/02/2020

10.

Thông tư

38/2017/TT- BTNMT ngày 16/10/2017

quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

IV.

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

11.

Nghị định

81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007

quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020

12.

Quyết định

102/2007/QĐ-TTg ngày 10/7/2007

về việc phê duyệt "Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020

13.

Quyết định

10/2006/QĐ- BTNMT ngày 21/8/2006

ban hành quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

14.

Quyết định

19/2007/QĐ- BTNMT ngày 26/11/2007

về việc ban hành quy định điều kiện và hướng dẫn hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tổ chức dịch vụ thẩm định

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

15.

Thông tư

07/2007/TT- BTNMT ngày 03/7/2007

hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

16.

Thông tư

01/2013/TT- BTNMT ngày 28/01/2013

quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

17.

Thông tư

26/2015/TT- BTNMT ngày 28/5/2015

quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

18.

Thông tư

27/2015/TT- BTNMT ngày 29/5/2015

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

19.

Thông tư

41/2015/TT- BTNMT ngày 09/9/2015

về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

20.

Thông tư

30/2016/TT- BTNMT ngày 12/10/2016

về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

21.

Thông tư liên tịch

12/2007/TTLT- BTNMT- BNV ngày 27 tháng 12 năm 2007

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

V.

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

22.

Quyết định

46/2014/QĐ- TTg ngày 15/8/2014

quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Hết hiệu lực từ ngày 01/3/2020

VI.

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

23.

Thông tư

32/2010/TT- BTNMT ngày 08//12/2010

quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

24.

Thông tư

14/2011/TT- BTNMT ngày 15/4/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT- BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

25.

Thông tư

55/2014/TT- BTNMT ngày 12/9/2014

quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000

Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Hết hiệu lực từ ngày 10/02/2020

26.

Thông tư

46/2015/TT- BTNMT ngày 30/10/2015

về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

27.

Thông tư

48/2015/TT- BTNMT ngày 12/11/2015

quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

28.

Thông tư

49/2015/TT- BTNMT ngày 12/11/2015

quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

29.

Thông tư liên tịch

03/2006/TTLT- BTNMT- BVHTT ngày 15/3/2006

hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

VII.

LĨNH VỰC KHÁC

30.

Quyết định

07/2008/QĐ- BTNMT ngày 06/10/2008

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

31.

Thông tư

29/2012/TT- BTNMT ngày 28/12/2012

quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 18/02/2020

32.

Thông tư liên tịch

30/2010/TTLT- BTNMT- BNV ngày 25/11/2010

hướng dẫn chuyển xếp ngạch và chuyển xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- BTNMT ngày    tháng    năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành và tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I.

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1.

Nghị định

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 17

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hết hiệu lực từ ngày 20/02/2020

2.

Thông tư

34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Khoản 3 Điều 9

Bị sửa đổi bởi Thông tư số 24/2019/TT- BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Khoản 4, 5 Điều 9; Khoản 2 Điều 16

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT- BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

3.

Thông tư

02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Khoản 3 Điều 4

Bị sửa đổi bởi Thông tư số 24/2019/TT- BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

4.

Thông tư

33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Khoản 1 Điều 9

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

II.

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

5.

Thông tư

16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Khoản 4 Điều 4

Bị sửa đổi bởi Thông tư số 24/2019/TT- BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Khoản 3 Điều 7 và Điều 8

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT- BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Khoản 1 Điều 9

Bị sửa đổi bởi Thông tư số 24/2019/TT- BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

III.

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

6.

Luật

Bảo vệ môi trường

Điểm a khoản 2 Điều 25

Bị sửa đổi bởi Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội đầu tư công

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020

7.

Thông tư

38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Điều 13

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Phụ lục 3

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2019/TT- BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

8.

Thông tư

31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Điểm a khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 18; khoản 2 Điều 21; Điều 25 và Điều 26

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2019/TT- BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

9.

Nghị định

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

Điều 3; Điều 4; Điều 5; Khoản 5 Điều 7; Khoản 1 Điều 8; Khoản 2, 3 Điều 9; Điều 13; Điểm d khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 15; Điều 24; Điểm b khoản 2 Điều 30; Điều 34

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/04/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

Hết hiệu lực từ ngày 01/6/2020

IV.

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

10.

Nghị định

173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Khoản 3 Điều 1, Chương 3

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Hết hiệu lực từ ngày 01/4/2020

Cụm từ "đo đạc và bản đồ" tại tên Nghị định, căn cứ ban hành, tên Chương 4, tại khoản 1 Điều 1, tại Điều 2, khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 20

11.

Nghị định

84/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

cụm từ "đo đạc và bản đồ"

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Hết hiệu lực từ ngày 01/4/2020

12.

Quyết định

17/2005/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 bằng công nghệ ảnh số

khoản 1.4 Mục 1 Quy định chung; Mục 2 Cơ sở toán học và độ chính xác của bản đồ địa hình; Mục 3 Nội dung bản đồ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2019/TT- BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Hết hiệu lực từ ngày 23/01/2020

13.

Thông tư

36/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai

Tọa độ trung tâm của địa danh Đỉnh Phan Xi Păng tại Danh mục Địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ Tỉnh Lào Cai

Bị sửa đổi bởi Thông tư số 24/2019/TT- BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

V.

LĨNH VỰC CHUNG

14.

Nghị định

136/2018/NĐ-CP ngày 05//10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Điều 10

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020

15.

Thông tư

26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Chương II Phần II

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2019/TT- BTNMT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 05/02/2020

16.

Thông tư

58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Điều 18

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2019/TT- BTNMT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 05/02/2020

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1444/QĐ-BTNMT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020

  • Số hiệu: 1444/QĐ-BTNMT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/07/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/07/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản