Hệ thống pháp luật

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9033/QĐ-BCA

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN
(THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 3584/V03-P4 ngày 19 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)” gồm 19 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 10 văn bản hết hiệu lực một phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VB1 (để báo cáo Đồng chí Bộ trưởng);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để thực hiện);
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, V03(P4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN
(THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9033/QĐ-BCA ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I.

Luật, Pháp lệnh

1.

Luật

07/2007/QH12

21/11/2007

Luật Đặc xá

Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 ngày 19/11/2018

01/7/2019

2.

Luật

73/2014/QH13

27/11/2014

Luật Công an nhân dân

Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 ngày 20/11/2018

01/7/2019

II.

Nghị định

1.

Nghị định

76/2008/NĐ-CP

04/7/2008

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá

Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá bãi bỏ

01/8/2019

2.

Nghị định

91/2013/NĐ-CP

12/8/2013

Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân thay thế

15/4/2019

3.

Nghị định

103/2015/NĐ-CP

20/10/2015

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân thay thế

25/7/2019

4.

Nghị định

129/2015/NĐ-CP

15/12/2015

Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an thay thế

10/10/2019

III.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1.

Quyết định

182/2006/QĐ-TTg

09/8/2006

Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông thay thế

05/8/2019

IV.

Thông tư liên tịch

1.

Thông tư liên tịch

09/2009/TTLT-BCA-BYT

03/11/2009

Thông tư liên tịch hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thay thế

18/11/2019

2.

Thông tư liên tịch

11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

06/11/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

Thông tư liên tịch số 01/2019/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/10/2019 bãi bỏ

25/11/2019

3.

Thông tư liên tịch

22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT

21/11/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 20/12/2018 bãi bỏ

04/2/2019

4.

Thông tư liên tịch

09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC

28/12/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên, thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân

Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân bãi bỏ

25/12/2019

V.

Thông tư

1.

Thông tư

70/2011/TT-BCA

10/10/2011

Thông tư quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Thông tư số 46/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến bảo đảm quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố thay thế

02/12/2019

2.

Thông tư

14/2012/TT-BCA

20/3/2012

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Thông tư số 08/2019/TT-BCA ngày 26/3/2019 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an thay thế

10/5/2019

3.

Thông tư

34/2014/TT-BCA

15/8/2017

Thông tư quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20/3/2019 quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân thay thế

06/5/2019

4.

Thông tư

40/2014/TT-BCA

23/9/2014

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân

Thông tư số 12/2019/TT-BCA ngày 29/5/2019 quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân thay thế

12/7/2019

5.

Thông tư

17/2015/TT-BCA

04/5/2015

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân

Thông tư số 12/2019/TT-BCA ngày 29/5/2019 quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân thay thế

12/7/2019

6.

Thông tư

05/2017/TT-BCA

09/02/2017

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, chuyển sang công nhân công an, thôi phục vụ trong Công an nhân dân

Thông tư số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 quy định chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, công nhân công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần thay thế

25/12/2019

VI.

Quyết định của Bộ trưởng

1.

Quyết định

263/2003/QĐ-BCA(X15)

25/4/2003

Quyết định quy định về hoạt động nghệ thuật quần chúng của lực lượng Công an nhân dân

Thông tư số 40/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 quy định về hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm nghệ thuật trong Công an nhân dân thay thế

08/02/2019

2.

Quyết định

961/2006/QĐ-BCA(A11)

22/8/2006

Quyết định quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

Thông tư số 23/2019/TT-BCA ngày 05/8/2019 quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Thông tin và Truyền thông thay thế

20/9/2019

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên gọi văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I.

Nghị định

1.

Nghị định

07/2017/NĐ-CP

25/01/2017

Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Phụ lục I, Phụ lục II quy định tại khoản 1 Điều 9; Điều 11

Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam sửa đổi

01/02/2019

II.

Thông tư liên tịch

1.

Thông tư liên tịch

05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC

04/5/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên chức Công an theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Điểm a khoản 3 Điều 5

Thông tư số 24/2019/TT-BCA ngày 16/8/2019 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

01/10/2019

2.

Thông tư liên tịch

05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC

08/11/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

Điểm a và b khoản 2 Điều 6

Thông tư số 24/2019/TT-BCA ngày 16/8/2019 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

01/10/2019

III.

Thông tư

1.

Thông tư

71/2009/TT-BCA-V11

15/12/2009

Thông tư quy định về công tác văn thư, hành chính, hồ sơ lưu trữ văn bản quản lý nhà nước trong Công an nhân dân

Các quy định về công tác văn thư

Thông tư số 26/2019/TT-BCA ngày 16/8/2019 quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân thay thế

30/9/2019

2.

Thông tư

66/2015/TT-BCA

01/10/2019

Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Điều 4; khoản 2, khoản 3 Điều 5; khoản 1 Điều 7; điểm h khoản 2 Điều 7; điểm i khoản 2 Điều 7; điểm o khoản 2 Điều 7; khoản 3 Điều 8; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 14; Điều 21

Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 01/10/2019 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

18/11/2019

3.

Thông tư

07/2016/TT-BCA

01/02/2016

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Điều 11; điểm a, b khoản 1 Điều 12; điểm e khoản 1 Điều 12; Điều 15; Điều 19; Điều 20; Điều 25

Thông tư số 40/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

18/11/2019

4.

Thông tư

10/2016/TT-BCA

03/3/2016

Thông tư quy định về công tác tàng thư căn cước công dân

Khoản 2 Điều 5; Điều 7; Điều 10; khoản 2 Điều 11; khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 17; khoản 1 Điều 18; Điều 20

Thông tư số 39/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-BCA ngày 03/3/2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân

18/11/2019

5.

Thông tư

11/2016/TT-BCA

04/3/2016

Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Khoản 1 Điều 4; khoản 1, khoản 2 Điều 5; khoản 8 Điều 5; Điều 9; Điều 11; Điều 14

Thông tư số 48/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

01/12/2019

6.

Thông tư

16/2018/TT-BCA

15/5/2018

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

- Thay thế Phụ lục I, Phụ lục II quy định tại khoản 1 Điều 4;

- Thay thế cụm từ “cơ quan quản lý về trang bị và kho vận thuộc Bộ Công an” tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 14; điểm c khoản 4 Điều 19; khoản 2 Điều 22 bằng cụm từ “Cục Trang bị và kho vận”

- Thay thế cụm từ “cơ quan quản lý về kế hoạch và tài chính thuộc Bộ Công an” tại khoản 2 Điều 14 bằng cụm từ “Cục Kế hoạch và tài chính”

- Thay thế cụm từ “cơ quan quản lý về hậu cần, kỹ thuật thuộc Công an cấp tỉnh” tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 11 bằng cụm từ “Phòng Hậu cần Công an cấp tỉnh”

- Bỏ cụm từ “thanh tra” tại điểm d khoản 1 và cụm từ “nhập khẩu, xuất khẩu” tại điểm c khoản 2 Điều 22

- Bỏ điểm d khoản 2 Điều 22

Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

03/9/2019

7.

Thông tư

30/2018/TT-BCA

28/8/2018

Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Điều 4

Thông tư số 24/2019/TT-BCA ngày 16/8/2019 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

01/10/2019

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 9033/QĐ-BCA năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

  • Số hiệu: 9033/QĐ-BCA
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 23/10/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Công An
  • Người ký: Lê Quý Vương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/10/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản