Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1442/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 60/TTr-SYT ngày 15/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Lưu: VT, KGVX.
Bản điện tử:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, chế độ làm việc, chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) và Tổ công tác liên ngành (TCTLN) về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Bắc Giang (Sau đây viết tắt là BCĐ&TCTLN).

2. Các thành viên BCĐ&TCTLN; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. BCĐ liên ngành hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các thành viên BCĐ&TCTLN được phân công nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về công việc của mình trước Trưởng BCĐ liên ngành.

2. Sở Y tế Bắc Giang là cơ quan thường trực BCĐ liên ngành; văn bản do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) ký sẽ sử dụng dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban thường trực, các Phó Trưởng Ban và Tổ trưởng, các Tổ phó TCT liên ngành ký ban hành văn bản sẽ sử dụng con dấu của Sở chủ quản; các thành viên BCĐ&TCTLN hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, mỗi thành viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban; giúp việc cho BCĐ liên ngành là TCTLN.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo liên ngành

1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh.

2. Đề xuất với UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn, chương trình hành động và giải quyết các sự cố về lĩnh vực ATTP.

3. Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP, xử lý và khắc phục sự cố về ATTP.

4. Đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của nhà nước về lĩnh vực ATTP.

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP định kỳ, đột xuất theo quy định.

Điều 4. Nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành

1. Tham mưu, giúp việc cho BCĐ liên ngành thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 của quy chế này.

2. Thu thập số liệu, tổng hợp, thống kê, báo cáo, cập nhật thông tin và kết quả triển khai công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, đề xuất với BCĐ liên ngành triển khai các phương án, giải pháp tổ chức thực hiện công tác bảo đảm ATTP phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH

Điều 5. Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ tịch UBND tỉnh

1. Chịu trách nhiệm trước: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ liên ngành Trung ương về ATTP; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh về toàn bộ công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh.

2. Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của BCĐ; chủ trì các cuộc họp của BCĐ liên ngành.

3. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên BCĐ; quyết định hoặc giải quyết các vấn đề quan trọng có tính chất liên ngành đã được các sở, ban, ngành, các cơ quan thành viên BCĐ phối hợp xử lý nhưng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Điều 6. Phó Trưởng Ban thứ nhất- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1. Giúp Trưởng Ban trong quá trình chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh và các hoạt động của BCĐ liên ngành.

2. Thay mặt Trưởng Ban phê duyệt các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác ATTP của BCĐ liên ngành; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thành viên BCĐ liên ngành triển khai công tác bảo đảm ATTP; xử lý công việc thường xuyên của BCĐ liên ngành khi được ủy quyền.

3. Trực tiếp triệu tập, đôn đốc các thành viên BCĐ liên ngành trong việc thực hiện chế độ họp theo quy định.

4. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về những nội dung, công việc được phân công.

Điều 7. Phó Trưởng Ban thường trực - Giám đốc Sở Y tế

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế.

2. Chịu trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động của BCĐ 6 tháng, năm; chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện họp BCĐ thường kỳ, đột xuất; chỉ đạo giám sát hoạt động của TCT liên ngành; chỉ đạo tổng hợp, xây dựng các báo cáo; tham mưu các văn bản chỉ đạo cho BCĐ.

3. Giúp Trưởng Ban báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP của tỉnh; chỉ đạo, điều hành cơ quan thường trực BCĐ.

4. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được giao; thay mặt Trưởng Ban điều hành công việc khi được ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công.

Điều 8. Phó Trưởng Ban - Giám đốc Sở NN&PTNT

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành NN&PTNT.

2. Giúp Trưởng Ban trực tiếp tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác quy hoạch, phát triển các vùng, khu công nghiệp tập trung sản xuất mặt hàng nông, lâm, thủy sản và cơ sở giết mổ bảo đảm an toàn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được giao; thay mặt Trưởng Ban điều hành công việc khi được ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công.

Điều 9. Phó Trưởng Ban - Giám đốc Sở Công Thương

1. Chịu trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP và đấu tranh chống gian lận thương mại, kiểm soát vận chuyển, nhập lậu thực phẩm trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương.

2. Giúp Trưởng Ban trực tiếp tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác quy hoạch, phát triển các làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; các chợ và cơ sở cung ứng bảo đảm ATTP; kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

3. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được giao; thay mặt Trưởng Ban điều hành công việc khi được ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công.

Điều 10. Thành viên BCĐ liên ngành

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về những nội dung, công việc được phân công; trực tiếp tham mưu, tham gia chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của ngành được giao về công tác bảo đảm ATTP.

2. Phối hợp với các thành viên BCĐ liên ngành để tổ chức, triển khai có hiệu quả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực ATTP do ngành mình phụ trách.

3. Chỉ đạo các đơn vị chức năng của ngành thực hiện đúng chế độ thống kê, báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP và gửi về đơn vị thường trực BCĐ liên ngành theo quy định.

4. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của BCĐ liên ngành; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được giao; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH

Điều 11. Tổ trưởng - Phó Giám đốc Sở Y tế

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ liên ngành về các hoạt động của TCT liên ngành; trực tiếp triệu tập, chủ trì, đôn đốc các tổ viên TCT liên ngành thực hiện chế độ họp, thống kê, báo cáo theo quy định.

2. Chỉ đạo TCT liên ngành triển khai xây dựng dự thảo các văn bản chỉ đạo, điều hành của BCĐ liên ngành và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thành viên BCĐ&TCTLN (nếu cần thiết) để hoàn thiện trước khi trình Trưởng Ban xem xét, phê duyệt.

3. Chỉ đạo TCT liên ngành triển khai việc cung cấp, thu thập số liệu, điều tra, thống kê, báo cáo về công tác bảo đảm ATTP theo yêu cầu của BCĐ liên ngành; tham gia chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch của BCĐ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công.

Điều 12. Tổ phó thường trực - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

1. Giúp việc Tổ trưởng triển khai các hoạt động của TCT liên ngành; chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về nhiệm vụ được giao.

2. Tham gia chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của ngành NN&PTNT.

3. Tham gia chỉ đạo TCT liên ngành triển khai các hoạt động của TCT theo sự phân công của Tổ trưởng; tham gia chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch của BCĐ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công.

Điều 13. Tổ phó - Phó Giám đốc Sở Công Thương

1. Giúp việc Tổ trưởng triển khai các hoạt động của TCT liên ngành; chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về nhiệm vụ được giao.

2. Tham gia chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP; công tác chống gian lận thương mại, kiểm soát vận chuyển, nhập lậu thực phẩm trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của ngành công thương.

3. Tham gia chỉ đạo TCT liên ngành triển khai các hoạt động của TCT theo sự phân công của Tổ trưởng; tham gia chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch của BCĐ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công.

Điều 14. Tổ viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công; tham dự đầy đủ các cuộc họp, giao ban của BCĐ&TCTLN khi được triệu tập; chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về nhiệm vụ được giao.

2. Phối hợp chặt chẽ với các Tổ viên trong TCT liên ngành để tổ chức, triển khai các hoạt động cụ thể liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách; chủ động tham mưu với Tổ trưởng trong việc đề xuất cho BCĐ triển khai các giải pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh.

3. Trực tiếp giúp việc cho thành viên BCĐ liên ngành thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị về công tác bảo đảm ATTP.

Chương V

CHẾ ĐỘ HỌP, BÁO CÁO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 15. Quy định về chế độ họp

1. Chế độ họp của BCĐ liên ngành: Tổ chức họp giao ban định kỳ một năm 02 lần vào tháng 01 và tháng 7 hằng năm; họp đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng Ban.

- Nội dung họp tháng 01: Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của năm trước; xây dựng phương hướng, chỉ tiêu chuyên môn cho năm tiếp theo. Bình xét tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng.

- Nội dung họp tháng 7: Đánh giá kết quả triển khai công tác ATTP 6 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

- Nội dung họp đột xuất: Theo chỉ đạo của Trưởng Ban.

2. Chế độ họp của TCTLN

- Tổ chức họp định kỳ 02 lần/năm vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hằng năm, trước kỳ họp của BCĐ liên ngành từ 5 - 7 ngày; tổ chức họp đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng BCĐ hoặc của Tổ trưởng TCT liên ngành.

- Nội dung:

+ Xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản trước khi trình Trưởng BCĐ liên ngành xem xét, phê duyệt để chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, giao ban định kỳ công tác quản lý nhà nước về ATTP.

+ Đánh giá, kiểm điểm kết quả hoạt động của TCTLN; đề xuất với BCĐ các giải pháp triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP và những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm ATTP.

Điều 16. Quy định chế độ báo cáo

Các cơ quan thành viên BCĐLN về ATTP; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP của ngành, địa phương gửi về Sở Y tế theo địa chỉ email: chicucatvstp@bacgiang.gov.vn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, BCĐLN Trung ương về ATTP theo quy định, cụ thể: Báo cáo quí I, III: Trước ngày 15 của tháng cuối quí; Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 15/6; Báo cáo năm: Trước ngày 15/12.

Điều 17. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị như: phương tiện đi lại, xăng xe, công tác phí... của thành viên BCĐ&TCTLN do cơ quan chủ quản của từng thành viên, tổ viên thanh toán theo chế độ hiện hành.

2. Kinh phí hoạt động của BCĐ&TCTLN được trích từ nguồn kinh phí của Chương trình quốc gia Dân số - Y tế (kinh phí đầu tư cho công tác ATTP); nội dung và mức chi được thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Quy chế này áp dụng cho BCĐ&TCTLN về ATTP tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan. Các thành viên BCĐ&TCTLN có trách nhiệm thực hiện Quy chế này, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế. Nếu có vấn đề gì vướng mắc, cần bổ sung, sửa đổi quy chế hoặc khi có sự thay đổi đồng chí lãnh đạo là thành viên BCĐ hoặc TCTLN thì Thủ trưởng các đơn vị chủ động bố trí lãnh đạo đảm nhận nhiệm vụ và thông báo bằng văn bản cho cơ quan thường trực BCĐ (Sở Y tế) để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.