Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1426/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐỒNG BỘ KHU CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TÂY VÀ CÔNG VIÊN MẶT TRỜI MỚI, TỶ LỆ 1/500
Địa điểm: phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000; Quyết định số 4758/QĐ-UB ngày 18/11/1998 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vui chơi giải trí Hồ Tây, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ;

Căn cứ Thông báo số 256/TB-UBND ngày 16/3/2020 về Kết luận của Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu Công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới, tỷ lệ 1/500, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 506/TTr-QHKT-P2-HTKT ngày 07/02/2020 và Tờ trình số 1369/TTr-QHKT-P2-HTKT ngày 25/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu Công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới, tỷ lệ 1/500 với những nội dung chính sau:

1. Tên nhiệm vụ đồ án:

Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu Công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới, tỷ lệ 1/500.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch:

a) Vị trí:

Khu vực nghiên cứu thuộc địa giới hành chính phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

b) Phạm vi ranh giới:

- Phía Tây Bắc: giáp trục đường Lãng Bạc, nhà khách UBND thành phố Hà Nội;

- Phía Đông Bắc giáp khu đầm sen;

- Phía Đông Nam và Tây Nam giáp đường kè Hồ Tây.

c) Quy mô:

- Quy mô diện tích đất nghiên cứu quy hoạch: khoảng 8,3ha.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 7,8ha.

(Có sơ đồ ranh giới nghiên cứu quy hoạch chi tiết kèm theo. Ranh giới, quy mô diện tích sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết 1/500, phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và Quy hoạch phân khu đô thị Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000).

3. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt.

- Phân khu chức năng, hình thành Công viên vui chơi giải trí chuyên đề ngoài trời và trong nhà với hạng mục chính là Công viên nước hồ Tây, các khu phụ trợ, vui chơi giải trí tổng hợp, trục không gian cảnh quan kết nối với hồ Tây đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Tổ chức không gian kiến trúc tại khu vực nhằm phát huy giá trị cảnh quan khu đất giáp hồ Tây, tạo không gian điểm nhấn của khu vực trở thành một điểm đến văn hóa, văn minh và hiện đại có hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ.

- Xây dựng Quy định quản lý theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở pháp lý để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

4. Tính chất và chức năng khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết:

a) Tính chất: Là Công viên nước và khu vui chơi giải trí chuyên đề.

b) Chức năng: Bao gồm các khu chính: Khu công viên nước (cải tạo, nâng cấp trên cơ sở hiện có); Khu các trò chơi ngoài trời (cải tạo, nâng cấp trên cơ sở hiện có); Khu dịch vụ và vui chơi trong nhà (nghiên cứu bổ sung trong khuôn viên đất được giao); Khu dịch vụ phụ trợ trong nhà; Khu phụ trợ ngoài trời.

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

● Các chỉ tiêu sử dụng đất cơ bản:

Mật độ xây dựng công viên chuyên đề tối đa 25%, tầng cao tối đa 2 tầng (đối với công trình hiện trạng cao 3 tầng đã xây dựng sử dụng theo hiện trạng, khi đầu tư xây dựng cần tuân thủ theo chỉ tiêu Quy hoạch chi tiết được duyệt và Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành - Khu trò chơi trong nhà đảm bảo các chỉ tiêu chiều cao, kích thước của các thiết bị trò chơi).

● Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

- Bãi đỗ xe bản thân công trình tuân thủ theo các chỉ tiêu tại văn bản số 4174/UBND-ĐT ngày 28/8/2017 của UBND Thành phố và văn bản số 6676/QHKT-HTKT ngày 04/10/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cụ thể: diện tích đỗ xe công trình công cộng dịch vụ : 26% diện tích sàn công trình.

- Cấp nước:

+ Công cộng, dịch vụ: 51/m2 sàn/ngày.

+ Tưới cây: 31/m2.

+ Rửa đường: 0,51/m2.

+ Dự phòng, thất thoát: 20% tổng lưu lượng.

- Cấp điện:

+ Công cộng, dịch vụ: 0,03kw/m2 sàn.

+ Cây xanh đô thị: 10Kw/ha

+ Chiếu sáng đèn đường: 12kW/ha

- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

+ Thoát nước thải: Theo tiêu chuẩn cấp nước.

+ Chất thải rắn:  1,3kg/người - ngày.

- Thông tin liên lạc:

+ Công cộng, dịch vụ: 1máy/100m2 sàn.

+ Cây xanh đô thị: 10 máy/ha.

● Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản sẽ được tính toán cụ thể trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, phù hợp theo Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000; Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, các quy định pháp luật hiện hành.

6. Dự kiến các hạng mục cần đầu tư: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Công viên nước và khu vui chơi giải trí chuyên đề; bãi đỗ xe.

7. Yêu cầu và nguyên tắc về không gian, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu khác: Thực hiện theo yêu cầu tại Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết và Tờ trình của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

8. Nội dung, thành phần hồ sơ:

Thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

Tuân thủ các quy định của Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2.000 được duyệt và các Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, các quy định của chuyên ngành về PCCC, môi trường, các quy định khác có liên quan và Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu Công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới, tỷ lệ 1/500 đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận kèm theo Tờ trình số 506/TTr-QHKT-P2-HTKT ngày 07/02/2020.

9. Kinh phí thực hiện:

Công ty cổ phần Dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội chịu trách nhiệm tự bỏ kinh phí nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (không bồi hoàn và không gắn với bất cứ điều kiện nào khác) để quản lý quy hoạch, xây dựng, đầu tư.

10. Tiến độ thực hiện:

Thời gian hoàn thành lập đồ án quy hoạch: 06 tháng tính từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt đảm bảo quy định pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Công ty cổ phần Dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội.

- Cơ quan thẩm định, trình duyệt quy hoạch: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần Dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định và tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu Công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới, tỷ lệ 1/500 theo đúng Nhiệm vụ quy hoạch được UBND Thành phố phê duyệt. Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và chính quyền địa phương trong quá trình lập quy hoạch chi tiết theo quy định.

UBND quận Tây Hồ, UBND phường Nhật Tân có trách nhiệm tạo điều kiện phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội và đơn vị tư vấn cung cấp tài liệu, số liệu liên quan trong khu vực nghiên cứu; tạo điều kiện trong quá trình tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án quy hoạch chi tiết, đảm bảo các yêu về chất lượng và thời gian lập đồ án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Du lịch, Công thương; Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Chủ tịch UBND phường Nhật Tân; Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng;
- VPUBTP; PCVP Phạm Văn Chiến;
- Các phòng: TH, TKBT, ĐT;
- Lưu: VT,ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng