Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1424/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGỌC SƠN, HUYỆN KIM BẢNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét Tờ trình số 1649/TTr-STC ngày 13/9/2016 của Sở Tài chính về việc xin phê duyệt phương án giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, như sau

* Phạm vi áp dụng

Giá đất cụ thể để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng tại các vị trí theo thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Phương án giá đất

1) Thôn Đanh Xá, vị trí, 3 khu vực 2 xã Ngọc Sơn ,theo Thông báo 93/TB-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh

- Lô A20, A21 (gồm 2 lô); diện tích: 272m2

Giá duyệt: 1.100.000đ/m2

- A1 đến A19; A22 đến A51 (gồm 49 lô) diện tích: 7.051,5 m2

Giá duyệt: 1.000.000đ/m2

2) Thôn Phương Khê, thuộc vị trí 3, khu vực 1 xã Ngọc Sơn, theo Thông báo số 93/TB-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh

- Lô A1 đến A3, từ A8 đến A13, Từ B2 đến B10; Lô A15, A22 và lô B22, B12, C7, D1, D11; gồm 25 lô; diện tích: 3.312m2

Giá duyệt: 1.300.000đ/m2

- Lô A4, A7, A14, B1, B11; gồm 5 lô; diện tích: 673m2

Giá duyệt: 1.400.000đ/m2

- A16 đến A21; B13 đến B21; C1 đến C6; D2 đến D10; lô A5, lô A6; gồm 32 lô; diện tích: 4.401m2

Giá duyệt: 1.200.000đ/m2

Điều 2. Mức giá để đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng: Thống nhất với cơ quan quản lý giao thông về chỉ giới các lô đất liền kề với các tuyến đường bộ trước khi đấu giá và sau khi hoàn thành công tác GPMB, tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2280/UBND-KTTH ngày 28/12/2012 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- PCT UBND tỉnh (Vũ Đại Thắng);
- Như điều 3;
- VPUB; LĐVP (2), TN (L);
- Lưu VT, KT.
QD 60/2016 PAĐGĐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đại Thắng