Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC HỘ THUỘC DIỆN GIẢI TỎA VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Căn cứ Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của úy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bồi thường thiệt hại, hồ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phó Đà Nằng;

Căn cứ vào kết luận cuộc họp liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố ngày 18 tháng 8 năm 2004 về việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, xử lý các vấn đề vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phó,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Điều chỉnh Điểm 3, Điều 32 Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng: Các hộ có giá trị bồi thường thiệt hại dưới 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng được nọ 100% tiền su dụng đất.

- Thu hồi, hủy bỏ Điểm 4, Điều 32 Quy định về bồi thuồng thiệt hại, hỗ trợ và tái dinh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết dịnh số 122/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Giao UBND các quận, huyện; các Ban Quản lý, Công ty thực hiện nhiệm vụ giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư cho các hộ giải tỏa có mức bồi thường thiệt hại theo đúng tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các quận, huyện, Trưỏng ban Ban Quản lý các dự án, Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư các dự án trên địa bàn thành phó, Thủ trưởng các co quan và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- TVTU, TT HĐND (b/cáo)
- CT các PCT và UV UBND t/p
- HDND các quận, huyện
- CPVP
- Lưu VT, QLĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh