Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2005/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC HỘ THUỘC DIỆN GIẢI TOẢ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 209/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Qui định tạm thời về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Căn cứ chủ trương tại cuộc họp giao ban ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND thành phố;

- Theo đề nghị Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh mức nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ thuộc diện giải toả và tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

1. Hộ chính có giá trị bồi thường thiệt hại dưới 70 (bảy mươi) triệu đồng được nợ 100% tiền sử dụng đất (thay mức dưới 50 (năm mươi) triệu đồng quy định trước đây).

2. Hộ chính có giá trị bồi thường thiệt hại từ 70 (bảy mươi) triệu đồng trở lên được giữ lại toàn bộ số tiền bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối và các khoản hỗ trợ chính sách để xây dựng nhà ở mới.

3. Trường hợp hộ chính số tiền bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối và các khoản hỗ trợ chính sách (chưa kể giá trị bồi thường về đất) dưới 70 (bảy mươi) triệu đồng thì được giữ lại đủ 70 (bảy mươi) triệu đồng để xây dựng nhà ở mới. Số tiền còn lại phải nộp tiền sử dụng đất, nếu không đủ nộp tiền sử dụng đất thì giải quyết cho nợ.

4. Các hộ không được đền bù theo giá đất ở, có nhà ở, công trình phụ riêng trong khuôn viên đất của hộ chính hoặc có hồ sơ đền bù riêng, có Quyết định thu hồi đất riêng, được UBND thành phố Đà Nẵng bố trí đất hộ phụ, nếu có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất thì giải quyết cho nợ mức tối đa 50% (năm mươi phần trăm) tiền sử dụng đất theo quy định.

5. Đối với các hộ phụ bố trí đất tái định cư đã được ghi nợ tiền sử dụng đất 5 (năm) năm quy định trước đây, nếu có đơn tiếp tục xin ghi nợ tiền sử dụng đất thì gia hạn thêm 5 (năm) năm (đủ 10 năm), không tính lãi suất ngân hàng.

6. Trường hợp hộ giải toả được bố trí 02 (hai) lô đất tái định cư trở lên, nhưng việc ghi nợ tiền sử dụng đất tối đa 02 (hai) lô.

7. Tiền sử dụng đất tái định cư các hộ được nợ quy định tại Điểm 1, 2, 3, 4, 5 và 6 nêu trên được quy định ra vàng 98% tại thời điểm nhận đất tái định cư trong thời hạn 10 (mười) năm không tính lãi. Quá thời hạn cho nợ mà chưa trả đủ thì tính lãi theo lãi suất tiền vay ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

8. Đối với những hộ đã ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với các chủ đầu tư trước ngày thực hiện Quyết định này; không áp dụng giải quyết ghi nợ tiền sử dụng đất tại Quyết định này.

9. Ngoài những trường hợp quy định nêu trên, Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết việc cho nợ tiền sử dụng đất đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt.

Điều 2. Giao các cơ quan, đơn vị và các Ban Quản lý dự án, Công ty thực hiện nhiệm vụ giải toả đền bù, bố trí đất tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố, Ban Giải toả đền bù các dự án đầu tư xây dựng thành phố, Ban Giải toả đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 và số 3 thực hiện giải quyết đối với các hộ giải toả tại Điều 1 nêu trên và lập thủ tục thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04.5.2005 và thay thế Quyết định số 142/2004/QĐ-UB ngày 27.8.2004; Khoản 3, 4, 5, 6 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 24.7.2003) và Khoản 3, 4 Điều 40 quy định tạm thời về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 209/2004/QĐ-UB ngày 28.12.2004) của UBND thành phố Đà Nẵng và các Văn bản trước đây của UBND thành phố Đà Nẵng có liên quan về mức ghi nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ giải toả trên địa bàn thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Trưởng ban Ban Quản lý dự án, Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ giải toả đền bù, bố trí đất tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố, Trưởng ban Ban Giải toả đền bù các dự án đầu tư xây dựng thành phố, Trưởng ban Ban Giải toả đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 và số 3, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh