Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1405/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: số 789/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; số 421/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh tại Tờ trình số 1600/TTr-BCĐ ngày 06 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam (Ban Chỉ đạo 389 Hà Nam), gồm các ông sau:

1. Ông Vũ Đại Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban thay ông Phạm Sỹ Lợi;

2. Ông Nguyễn Văn Hán - Giám đốc Sở Công Thương - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Trịnh Văn Thế - Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban;

4. Ông Bùi Hữu Tuấn - Phó Tổng biên tập Báo Hà Nam - Ủy viên thay ông Lê Hồng Kỳ;

5. Ông Trần Đăng Khoa - Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình - Ủy viên thay ông Lê Đức Cường;

6. Ông Phạm Văn Long - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam - Ủy viên thay ông Phạm Quang Đạo.

Điều 2. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 389 Hà Nam

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Hà Nam và Tổ giúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng ban Thường trực.

2. Sở Công Thương là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 389 Hà Nam và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ của Tổ giúp việc (đặt tại Sở Công Thương).

Điều 3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các ông có tên tại Điều 1 và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- VPUB: LĐVP (3); KT, các CV liên quan;
- Lưu VT, NV (T).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông