Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1099/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ công văn số 3729/VPCP-VI ngày 23/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ vào kết quả cuộc họp tư vấn của các sở, ngành có liên quan ngày 03/6/2014 về thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang). Thành phần Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang gồm:

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn.

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

3. Các Phó Trưởng ban:

- Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Phó Giám đốc Sở Công Thương - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang;

- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

4. Các Ủy viên:

- Phó Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ;

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang;

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang.

- Các ngành: Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh.

5. Giúp việc cho Trưởng ban và Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang có Tổ giúp việc đặt tại cơ quan thường trực (Cục Hải quan tỉnh Hà Giang). Tổ chức và hoạt động của Tổ giúp việc do Trưởng ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng ban Thường trực.

Điều 2. Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng đề án, phương án, chương trình, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo tình hình thực tế của địa phương hoặc theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

5. Thực hiện trao đổi, phối hợp, học tập kinh nghiệm trong nước và quốc tế về lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

8. Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của Trung ương và địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang:

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang và Tổ giúp việc do Trưởng ban Chỉ đạo quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng ban Thường trực.

2. Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của đơn vị nơi công tác.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang do ngân sách nhà nước đảm bảo và từ các nguồn vốn hỗ trợ, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2001 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 127/ĐP-HG); các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực BCĐ Quốc gia (Bộ Tài chính);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang;
- Lưu: VT, CVKT.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông