Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 05 tháng 09m 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

n cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sởng thương tại Tờ trình số 53/TTr-BCĐ ngày 22 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hưng Yên (Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên) gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

1. Trưởng ban

Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - thay ông Đặng Minh Ngọc.

2. Phó trưởng ban

- Ông Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Giám đốc Sở Công Thương - Phó Trưởng ban thường trực.

- Ông Lê Xuân Tiến, Giám đốc Sở Tài chính - thay ông Lê Thế Tinh.

- Ông Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh,

3. Ủy viên

- Ông Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Ông Vũ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Bùi Quang Chung, Phó Giám đốc Sở y tế.

- Ông Nguyễn Đinh Xanh, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh.

- Ông Đỗ Văn Kiểm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ông Đỗ Đình Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - thay ông Bùi Văn Sỹ.

- Ông Phạm Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

- Bà Vũ Thị Lộc, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - thay ông Bùi Minh Tiến.

- Ông Trần Tùng Lâm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường - Trưởng Văn phòng Thường trực.

4. Mời tham gia ủy viên

- Ông Bùi Văn Nho, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng Biên tập Báo Hưng Yên.

Điều 2. Các quy định khác thực hiện tại Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV: KT2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng