Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1400/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 111/TTr-CAT-PV01 ngày 30/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên)

Ngày 27/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 96/2019/QH14).

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu, yêu cầu chung

- Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án đã đề ra trong Nghị quyết số 96/2019/QH14, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể

- Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số vụ án khởi tố. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng; nâng tỷ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng năm sau cao hơn năm trước; nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%; bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền để xem xét việc khởi tố theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác giám định tư pháp, khắc phục tình trạng chậm trễ, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; tai nạn giao thông giảm ít nhất 05% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, các vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Giảm số người bị tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm; giảm số đối tượng bị tạm giữ, tạm giam chết thuộc trách nhiệm quản lý của cơ sở giam giữ. Khắc phục tình trạng tạm giữ, tạm giam chung người trong cùng một vụ án, người dưới 18 tuổi với người trên 18 tuổi; không để người bị tạm giữ, tạm giam trốn. Quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; hạn chế số người bị kết án phạt tù trốn, các trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ.

- Nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước; bảo đảm ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác này. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi để xảy ra tội phạm tăng, phức tạp, hoạt động lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án. Đề xuất, góp ý xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật.

2. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

- Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm về an ninh, trật tự ở cơ sở; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Có biện pháp bảo vệ người tố cáo, kịp thời động viên, khen thưởng người có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người nghiện ma túy,...

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội.

3. Đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật

- Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm về môi trường... và tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác phát hiện, điều tra các vụ án tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, nhất là các vụ án do Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; chủ động triển khai các giải pháp thu hồi tối đa tài sản tham nhũng và phòng ngừa các đối tượng bỏ trốn và tẩu tán tài sản.

- Thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới, nâng cao hiệu quả công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

- Thường xuyên rà soát xác định các địa bàn trọng điểm về tội phạm và trật tự, an toàn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân ở cơ sở để thực hiện chuyển hóa địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; không để hình thành "điểm nóng", phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; việc áp dụng các biện pháp bắt người, tạm giữ, tạm giam và các biện pháp điều tra khác; không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình trong hoạt động điều tra; không "hành chính hóa" hành vi phạm tội hình sự. Thường xuyên rà soát, xác minh các vụ án tạm đình chỉ điều tra, vụ việc tạm đình chỉ giải quyết để xác định căn cứ phục hồi điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quan tâm thực hiện công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý điều tra viên, cán bộ điều tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Chủ động báo cáo đề xuất các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, nhất là công tác giám định tư pháp; nâng cao tính chủ động của các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện thẩm quyền tố tụng do luật định. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung triển khai hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, thông suốt nhất là các thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tạo điều kiện thuận lợi cho người giám hộ, người bào chữa, trợ giúp pháp lý tham gia hoạt động tố tụng hình sự theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự; các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật. Kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan, sai theo quy định của pháp luật.

5. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý con dấu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất phóng xạ, hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm; có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt an ninh nguồn nước...; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng, tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

6. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thi hành án:

- Triển khai thi hành nghiêm Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; giảm trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ. Nâng cao năng lực Cơ quan Thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp huyện nhằm bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại và thi hành các hình phạt khác ngoài hình phạt tù. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng trong giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tước một số quyền công dân, người bị thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Bảo đảm việc phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Tăng cường các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế thi hành án. Kiên quyết áp dụng các biện pháp để truy tìm tài sản, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng để bảo đảm thi hành án.

7. Tập trung nghiên cứu kiện toàn tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm. Xây dựng cơ chế, phân bổ biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cho các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Phối hợp với các sở ban, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông triển khai hiệu quả các hoạt động phòng ngừa xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình mới.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác trong phòng, chống các loại tội phạm. Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra trong lực lượng Công an tỉnh; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, các biện pháp bắt, giam, giữ, điều tra xử lý tội phạm. Chỉ đạo Cơ quan điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm, các vụ án kinh tế, tham nhũng; kịp thời truy tìm, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt. Nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, công tác quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định. Thực hiện các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và xử lý các sai phạm theo đúng quy định.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, nhất là số vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

- Đề xuất, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án hình sự.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các sở ban, ngành, địa phương nêu trong Chương trình này. Định kỳ hằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật phục vụ Chính phủ báo cáo Quốc hội.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và nhiệm vụ quốc phòng và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chống tội phạm.

- Phối hợp với lực lượng Công an, cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển của tỉnh theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự theo thẩm quyền.

3. Sở Tư pháp

- Tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa nền tư pháp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, đề án cải cách tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đặc biệt là lĩnh vực luật sư.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết bồi thường, phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Nghiên cứu giải pháp tăng cường nhận thức pháp luật, qua đó phòng ngừa vi phạm pháp luật dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám định tư pháp, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong công tác giám định tư pháp.

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp công tác xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính hằng năm, phục vụ Chính phủ báo cáo Quốc hội.

4. Sở Tài chính

Tăng cường công tác tuyên truyền và quản lý trên các lĩnh vực của ngành như: tài chính, chứng khoán, thuế. Định giá theo vụ việc mà cơ quan tố tụng trưng cầu, đặc biệt đối với các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng.

5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện mục tiêu về công tác thi hành án dân sự, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự, bảo đảm thi hành án đúng pháp luật, đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Theo dõi tổng hợp và hướng dẫn cụ thể việc thống kê các chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự. Định kỳ hằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh phục vụ Chính phủ báo cáo Quốc hội.

6. Cục quản lý thị trường tỉnh

Quản lý thị trường góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng, đo lường, giá và các hành vi gian lận thương mại khác, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

7. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự trên tuyến giao thông, tập trung các tuyến đường sắt, đường bộ; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động giao thông vận tải gắn với kiểm soát phát hiện và ngăn chặn các vi phạm. Rà soát cơ sở, kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với các địa phương xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là tại các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự tại trường học, xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong quản lý, giáo dục người học trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa, kỹ năng sống, khả năng lập nghiệp cho người học. Tăng cường nắm bắt thông tin, sàng lọc, phát hiện sớm người học có nguy cơ vi phạm pháp luật, phạm tội để có biện pháp giáo dục, xử lý. Đổi mới công tác tuyên truyền về vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án. Phối hợp với Công an, đơn vị liên quan quản lý có hiệu quả thông tin trên không gian mạng, bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng để gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự.

10. Sở Y tế

Phối hợp lực lượng Công an tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, vi phạm về an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động liên quan đến thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, tiền chất trong lĩnh vực y tế.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, chủ động xử lý các hành vi khai thác, buôn bán lâm sản trái phép, thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí về an ninh, trật tự trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

12. Sở Nội vụ

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công vụ. Sắp xếp bộ máy tư pháp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phân bổ biên chế cho các cơ quan tư pháp bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các sở ban, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, bạo lực trên cơ sở giới, an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người đã chấp hành xong án phạt tù, người bị mua bán trở về, người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm.

14. Thanh tra tỉnh

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các sở ban, ngành, địa phương, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng. Thanh tra chuyên đề theo nội dung hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; thanh tra đột xuất đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thua lỗ, thất thoát lớn tài sản... Khi phát hiện các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm có phương án, biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

- Định kỳ hằng năm, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

15. Các sở: Công Thương; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý trên các lĩnh vực, dự án của ngành như: Lĩnh vực bán hàng đa cấp, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí, an toàn thực phẩm, vật liệu nổ công nghiệp; các dự án xây dựng có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao; các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao; lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, đo lường; lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp, xây dựng, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi trên sông, biển; các vi phạm về đất đai; bảo đảm an ninh nguồn nước.

16. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Phú Yên

Chỉ đạo các ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; rà soát khắc phục triệt để các sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án.

17. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở ban, ngành, địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

18. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Phối hợp với các sở ban, ngành chức năng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác thi hành án tại địa phương theo quy định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức có sai phạm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên và người lao động chấp hành pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh, lên án hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thực hiện hiệu quả các Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò của Nhân dân, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

20. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, bảo đảm kịp thời và nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung được phân công tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung đã đề ra.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ đúng theo quy định./.