Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1692/KH-UBND

Gia Lai, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 634/QĐ-TTG, NGÀY 13/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2019/QH14, NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg, ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, UBND tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra, khám phá, xử lý tội phạm, nhất là các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Hằng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số vụ án khởi tố; bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

3. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng; nâng tỷ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng năm sau cao hơn năm trước; nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%; bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền để xem xét việc khởi tố theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác giám định tư pháp, khắc phục tình trạng chậm trễ, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

4. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, các vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

5. Giảm số người bị tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm; giảm số đối tượng bị tạm giữ, tạm giam chết thuộc trách nhiệm quản lý của cơ sở giam giữ. Khắc phục tình trạng tạm giữ, tạm giam chung người trong cùng vụ án, người dưới 18 tuổi với người trên 18 tuổi; không để người bị tạm giữ, tạm giam trốn. Quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; hạn chế số người bị kết án phạt tù trốn, các trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ.

6. Nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước; bảo đảm ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh xuống cơ sở nội dung Nghị quyết số 96/2019/QH14 gắn với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác này. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi để xảy ra tội phạm tăng, phức tạp, hoạt động lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, như: “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”... Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người nghiện ma túy... Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội.

- Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Có biện pháp bảo vệ người tố cáo, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

4. Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm về môi trường... Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác phát hiện, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng; chủ động triển khai các giải pháp thu hồi tối đa tài sản tham nhũng, phòng ngừa đối tượng bỏ trốn và tẩu tán tài sản.

- Thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới, nâng cao hiệu quả công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

- Thường xuyên rà soát xác định các địa bàn trọng điểm về tội phạm và trật tự, an toàn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân ở cơ sở để thực hiện chuyển hóa địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

5. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; việc áp dụng các biện pháp bắt người, tạm giữ, tạm giam và các biện pháp điều tra khác; không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình trong hoạt động điều tra; không “hành chính hóa” hành vi phạm tội hình sự. Thường xuyên rà soát, xác minh các vụ án tạm đình chỉ điều tra, vụ việc tạm đình chỉ giải quyết để xác định căn cứ phục hồi điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao tính chủ động của các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong thực hiện thẩm quyền tố tụng do luật định. Đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, nhất là công tác giám định tư pháp. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Viện kiểm sát, Tòa án trong điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án về tăng cường cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ; có lộ trình cụ thể triển thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can, tạo điều kiện thuận lợi cho người giám hộ, người bào chữa, trợ giúp pháp lý tham gia hoạt động tố tụnp hình sự theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự; phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, yêu cầu bồi thường kéo dài nhiều năm (nếu có). Kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan, sai theo quy định của pháp luật.

6. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý con dấu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất phóng xạ, hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm; có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt an ninh nguồn nước...; chủ động đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vi phạm, tiêu cực trong quản lý đất dai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng, tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

7. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; giảm trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ. Nâng cao năng lực Cơ quan Thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp huyện nhằm bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại và thi hành các hình phạt khác ngoài hình phạt tù. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng trong giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tước một số quyền công dân, người bị thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Bảo đảm việc phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Tăng cường các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế thi hành án. Kiên quyết áp dụng các biện pháp để truy tìm tài sản, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng để bảo đảm thi hành án. Xử lý trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp không chấp hành án hành chính nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

8. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những khó khăn, vướng mắc trong thi hành các Bộ luật, Luật, Nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp; kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

9. Tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế với chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh biên giới Campuchia trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hoạt động trên tuyến biên giới, phối hợp đấu tranh phòng, chống người DTTS trên địa bàn vượt biên trái phép. Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án theo quy định pháp luật.

10. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nghiên cứu kiện toàn tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm. Xây dựng cơ chế, phân bổ biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cho các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Bố trí kinh phí, bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án các cấp. Trước mắt, tập trung nâng cấp trang thiết bị cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp; bố trí kinh phí đầu tư cho trụ sở các cơ quan tư pháp, cơ sở giam giữ đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc quá tải. Quan tâm đẩu tư kinh phí, phương tiện, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan truyền thông triển khai hiệu quả các hoạt động phòng ngừa xã hội, các chương trình, quy chế phối hợp về phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo tăng cường năng lực cho Công an xã, phường, thị trấn thực hiện hiệu quả công tác nắm hộ, nắm người và giải quyết các vụ việc phức tạp về từ cơ sở.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác trong phòng, chống các loại tội phạm. Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, các biện pháp bắt, giam, giữ, điều tra xử lý tội phạm. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm, các vụ án kinh tế, tham nhũng; kịp thời truy tìm, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt. Nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong quản lý thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định. Kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị oan sai theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và xử lý người thi hành công vụ vi phạm theo thẩm quyền.

- Thực hiện nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương; định kỳ hằng năm xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện hiệu quả Quy chế số 226/QC-LN, ngày 15/4/2020 về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và nhiệm vụ quốc phòng; các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp khác về phòng, chống tội phạm.

- Riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tình chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các quy định nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tế trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Phát huy vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh trong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật với nội dụng và hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn, chú trọng đối tượng là người có nguy cơ phạm tội cao hoặc người có liên quan đến tội phạm và vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chỉ đạo các giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám định tư pháp, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong công tác giám định tư pháp, đặc biệt đối với các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; phối hợp với sở, ban, ngành cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

4. Sở Công Thương: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực ngành công thương. Tăng cường công tác quản lý hóa chất độc hại, nguy hiểm, vật liệu nổ công nghiệp.

5. Sở Xây dựng: Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng, tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, chủ động phòng ngừa các vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

6. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự trên tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, tập trung; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là tại các “điểm đen” về tai nạn giao thông.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự khu vực trường học và người học, xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong quản lý, giáo dục người học trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa, kỹ năng sống, khả năng lập nghiệp cho người học. Tăng cường nắm bắt thông tin, sàng lọc, phát hiện sớm người học có nguy cơ vi phạm pháp luật, phạm tội. Đổi mới công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể liên quan chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp hướng dẫn xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư với tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

10. Sở Y tế: Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, vi phạm về an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động liên quan đến thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, tiền chất trong lĩnh vực y tế.

11. Sở Tài chính: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tài chính; hành vi chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn kinh phí, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cơ quan tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án; các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền các kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các dự án phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

13. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, đo lường và các lĩnh vực khoa học công nghệ khác. Xây dựng và triển khai các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng giải pháp, hệ thống phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, chủ động phòng, chống và xử lý các hành vi khai thác, buôn bán lâm sản trái phép; thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thât thoát, lãng phí. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí về an ninh, trật tự trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

15. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trên lĩnh vực phụ trách, nhất là các vi phạm về xử lý chất thải công nghiệp, xây dụng, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi trên sông, suối; các vi phạm về đất đai... Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước.

16. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, bạo lực trên cơ sở giới, an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người đã chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, người bị mua bán trở về, người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm.

17. Sở Nội vụ: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công vụ. Sắp xếp bộ máy tư pháp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

18. Thanh tra tỉnh: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các sở, ngành, địa phương, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm toán chuyên đề đối với các dự án liên quan đến đất đai, đầu tư công, các công trình trọng điểm; thanh tra, kiểm toán đột xuất đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thua lỗ, thất thoát lớn tài sản... Khi phát hiện các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm có phương án, biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

19. Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum: Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát Hải quan; chủ trì, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

20. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng, đo lường, giá và các hành vi vi phạm khác, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

21. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu về công tác thi hành án dân sự, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự, bảo đảm thi hành án đúng pháp luật, đúng thời hạn, nhất là đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, hành chính. Theo dõi tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự.

22. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai: Rà soát, đề xuất khắc phục triệt để các sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Có giải pháp cụ thể, kịp thời phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án.

23. Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn.

24. Các sở, ban, ngành khác: Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an, các sở, ngành liên quan thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch này.

25. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng giai đoạn, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Phối hợp với các sở, ngành chức năng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; lồng ghép với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

- Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác thi hành án tại địa phương theo quy định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức có sai phạm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

26. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thống nhất, hiệp thương với các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh rà soát, ký kết quy chế phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh, lên án hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với Công an tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò của Nhân dân, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

27. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với các sở, ngành trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, bảo đảm kịp thời và nghiêm minh; dự báo tình hình, đưa ra các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm tội giảm thiểu tối đa tác hại của tội phạm gây ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành