Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN VÉ XE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐI SƠ TUYỂN, ĐI LÀM VIỆC CÓ TỔ CHỨC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, KHU CÔNG NGHIỆP NGOÀI TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2017/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

1. Khoản 1, khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu giải quyết việc làm cho các huyện, thị xã, thành phố và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

c) Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh theo Quy định này.

b) Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.”

2. Bãi bỏ Điều 5, khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn