Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH XÉT CHỌN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, CHI TRẢ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ ẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 114/TTr-SYT ngày 09 tháng 6 năm 2020 và ý kiến của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y ấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Đối tượng áp dụng

a) Nhân viên y tế ấp làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xét chọn, quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế ấp.

c) Quyết định này không áp dụng đối với nhân viên y tế khóm và cộng tác viên của các chương trình y tế.

Điều 2. Điều kiện tiêu chuẩn của nhân viên y tế ấp

1. Về trình độ chuyên môn đào tạo

Nhân viên y tế ấp làm công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu: Có trình độ chuyên môn về y từ sơ cấp trở lên hoặc đã hoàn thành khóa đào tạo có thời gian từ 03 tháng trở lên theo khung chương trình đào tạo nhân viên y tế ấp của Bộ Y tế.

2. Đang sinh sống, làm việc ổn định tại ấp; tự nguyện tham gia làm nhân viên y tế ấp.

3. Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia hoạt động xã hội, có khả năng vận động quần chúng và được cộng đồng tín nhiệm.

4. Có đủ sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Điều 3. Số lượng nhân viên y tế ấp

Mỗi ấp được bố trí tối đa không quá 02 nhân viên y tế ấp.

Điều 4. Quy trình xét chọn nhân viên y tế ấp

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau họp xét tuyển dựa vào tiêu chuẩn được quy định tại Điều 2 của Quyết định này để chọn, niêm yết danh sách nhân viên y tế ấp và gửi về Sở Y tế ra Quyết định công nhận trúng tuyển (giao Sở Y tế hướng dẫn cụ thể việc xét chọn nhân viên y tế ấp).

Điều 5. Cơ quan quản lý và chi trả chế độ phụ cấp

1. Trạm Y tế xã trực tiếp quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế ấp và hàng năm tiến hành đánh giá hoạt động đối với đội ngũ này để có các hình thức động viên, khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

2. Ủy ban nhân dân xã và Trưởng ấp có trách nhiệm quản lý, giám sát về hoạt động của nhân viên y tế ấp.

3. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện chi trả chế độ phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế ấp thông qua Trạm Y tế xã với hình thức nhận tiền mặt.

4. Mức phụ cấp đối với nhân viên y tế ấp

a) Trong thời gian công tác, nhân viên y tế ấp được hưởng phụ cấp hàng tháng.

b) Mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế ấp bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung được áp dụng như sau:

Mức phụ cấp 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế ấp tại các xã vùng khó khăn theo quy định hiện hành của các Bộ, ngành Trung ương về ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

Mức phụ cấp 0,3 áp dụng đối với nhân viên y tế ấp tại các xã còn lại.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Y tế

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau, Trạm Y tế các xã tổ chức thực hiện Quyết định này.

b) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và phân bổ ngân sách sự nghiệp y tế hàng năm cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau để chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế ấp.

c) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên tục đối với nhân viên y tế ấp.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện công tác tổ chức xét chọn nhân viên y tế ấp theo quy định.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp y tế cho Ngành Y tế để thực hiện chi trả chế độ phụ cấp nhân viên y tế ấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau

a) Triển khai Quyết định này cho các nhân viên y tế ấp biết, thực hiện.

b) Tổ chức thực hiện tốt quy trình xét chọn nhân viên y tế ấp, quản lý và chi trả chế độ chính sách đối với nhân viên y tế ấp theo đúng nội dung của Quyết định này, theo dõi kết quả hoạt động của nhân viên y tế ấp, thực hiện chế độ đánh giá, báo cáo cho Sở Y tế định kỳ hàng năm về số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân viên y tế ấp.

c) Hàng năm, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau lập danh sách nhân viên y tế ấp và dự toán ngân sách chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế ấp, báo cáo Sở Y tế để tổng hợp, bố trí và phân bổ kinh phí trong nguồn ngân sách sự nghiệp của ngành Y tế.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Đối với người đang làm nhân viên y tế ấp tính đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau:

1. Người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2, Quyết định này được tiếp tục làm nhân viên y tế ấp.

2. Nhân viên y tế ấp hiện đang làm việc nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định tại Điều 2 Quyết định này, giao Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau xem xét, cho phép được tiếp tục làm việc để bảo đảm mạng lưới y tế ấp được hoạt động liên tục và tổ chức đào tạo chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đối với những đối tượng này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các Bộ: Y tế, Nội vụ, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP. Cà Mau;
- Lưu: VT, (KGVX/Th.24), M.A128/8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân