Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 673/TTr-STNMT ngày 22 tháng 8 năm 2016 về việc bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh Đồng Tháp và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1496/SNV-TCBC ngày 13 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Các Ủy viên:

- Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai.

4. Thư ký Hội đồng: Lãnh đạo Phòng Chính sách đất đai, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 26 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng lập danh sách cụ thể các thành viên tham gia Hội đồng do các cơ quan, đơn vị cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 139/QĐ-UBND-TL ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC, (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dương