Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 07/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 07/01/2020 của Sở Tư pháp về công tác Tư pháp năm 2020 (kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu tại Điều 1 Quyết định này đạt chất lượng và hiệu quả; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (BTP);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, TCDNC.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TƯ PHÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-STP

Ninh Thuận, ngày 7 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 và cũng là năm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ Tư pháp, Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 29/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X kỳ họp thứ 11 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và kế hoạch cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, Ngành Tư pháp Ninh Thuận xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh, của Ngành; cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

1. Tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện các kết luận chỉ đạo liên quan đến kết quả tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW, để cụ thể hóa kịp thời, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết, kế hoạch của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, chú trọng các vấn đề liên quan mật thiết đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp; gắn với định hướng, mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện quyết liệt các giải pháp để tham mưu có hiệu quả cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và khắc phục những chồng chéo, thiếu đồng bộ.

3. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành, tập trung vào những lĩnh vực gắn liền với người dân, doanh nghiệp như hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng các dịch vụ công do Sở Tư pháp thực hiện.

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các mặt công tác, đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thân thiện với người dân, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

1. Công tác xây dựng, thẩm định; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

- Triển khai Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo chất lượng, kịp thời, hiệu quả nhất là các nghị quyết quy phạm pháp luật. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật, bảo đảm tính ổn định, khả thi của văn bản.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng tính dự báo của chính sách, bảo đảm tính khả thi để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Tăng cường việc đôn đốc, theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật; kiến nghị xử lý trách nhiệm khi ban hành, tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật. Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018, khẩn trương kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản để bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất, khả thi; thực hiện nghiêm túc việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tham mưu ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý năm 2020; thường xuyên tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, bảo đảm đủ về số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc.

2. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4110/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua năm 2019 và năm 2020; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Tỉnh. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù; triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020. Triển khai thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021, được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018-2022”; thường xuyên hướng dẫn các địa phương rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên gắn với tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở.

- Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất các giải pháp về tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, nhằm thực hiện có hiệu quả tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Mở thêm các chuyên mục, chuyên trang trên Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật, các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, của Ngành, nhất là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.

3. Công tác quản lý Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Triển khai kịp thời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính sau khi được Quốc hội thông qua; tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ; Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau khi được Chính phủ ban hành. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực thu hút sự quan tâm của dư luận và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2020.

- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1).

4. Công tác Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch. Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch theo Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh; thường xuyên hướng dẫn chuyên môn cho cấp huyện, cấp xã về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch. Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót trên lĩnh vực này.

- Tham mưu triển khai Nghị định thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 sau khi được Chính phủ ban hành.

- Tổ chức triển khai hiệu quả Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP sau khi được ban hành. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác chứng thực; giải quyết kịp thời yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

- Tham mưu tổng kết 10 năm thi hành Luật nuôi con nuôi. Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành để tư vấn giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

- Tham mưu tổng kết 10 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp. Nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu lý lịch tư pháp; giải quyết triệt để tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường phối hợp giữa các ngành và các địa phương thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả; hướng dẫn cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác bồi thường nhà nước.

5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:

a) Công tác bổ trợ tư pháp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020” và Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp với Đoàn Luật sư trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật công chứng. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành). Tăng cường phối hợp Hội công chứng viên tỉnh trong công tác quản lý hành nghề công chứng; nghiên cứu, đề xuất phối hợp Hội công chứng viên tỉnh tổ chức tọa đàm để trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật đấu giá tài sản. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ về đấu giá tài sản. Triển khai Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản sản theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 250 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. Tham mưu tổng kết thực hiện Đề án “Kiện toàn và tăng cường năng lực hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh”.

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội, về thực hiện chế định Thừa phát lại, các văn bản pháp luật liên quan đến hòa giải thương mại, trọng tài thương mại và quản tài viên.

b) Công tác Trợ giúp pháp lý:

Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn; Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình; tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát chất lượng vụ việc. Cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng tại phiên tòa; đại diện ngoài tố tụng. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch liên tịch số 484/KHLT-STP-TTr ngày 11/4/2018 của Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh về thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; Kế hoạch số 1734/KH-STP-HLG ngày 24/8/2018 triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh giai đoạn 2018-2023; Quy chế số 2199/QCPH/STP-ĐLS ngày 26/10/2018 của Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tỉnh phối hợp trong quản lý luật sư, hoạt động hành nghề luật sư và TGPL của luật sư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo bồi dưỡng:

- Triển khai thực hiện Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, bảo đảm đủ về số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo Khung năng lực và Bản mô tả vị trí việc làm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện tốt việc luân chuyển công chức giữa các phòng thuộc Sở; tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cử công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp, địa phương chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Thực hiện tốt phần mềm đánh giá, phân loại công chức, viên chức. Chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác (tuần, tháng, quý...), xác định ưu tiên hợp lý trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

7. Công tác kế hoạch, thống kê, ngân sách-tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản:

- Nâng cao chất lượng hoạt động thống kê, bảo đảm tính chính xác của số liệu. Triển khai phần mềm thống kê ngành Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP .

- Thực hiện tốt việc quản lý ngân sách - tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định, đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:

- Phát huy vai trò của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực quản lý của Ngành; chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành trên lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ triệt để các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. Hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra năm 2020.

- Kịp thời triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt mục tiêu giải quyết dứt điểm 100% các vụ việc phát sinh trong năm 2020.

9. Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin:

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, duy trì tốt chế độ giao ban; tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc cho tổ chức và công dân.

- Thưc hiện tốt Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-STP ngày 12/11/2019), chú trọng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các chỉ số cải cách hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2020. Thực hiện hiệu quả đánh giá thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nội bộ; đăng tải đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở; duy trì hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan.

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, điều hành: lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, công chứng, hộ tịch... Duy trì hoạt động hiệu quả của Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. Đồng thời, chú trọng phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của Ngành. Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thực hiện tốt Văn phòng điện tử (TD office).

10. Công tác thi đua, khen thưởng:

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhằm tạo ra động lực thực hiện các nhiệm vụ của Ngành đạt hiệu quả; từng công chức, viên chức; từng phòng, đơn vị đăng ký thi đua phải cụ thể sát với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua thường xuyên, tập trung thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ngành, gắn kết với các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ, UBND tỉnh phát động; nhất là phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành; chú trọng việc phát hiện, động viên và khen thưởng kịp thời, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tổ chức tốt Hội nghị gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện việc khen thưởng chính xác, công khai, kịp thời, thống nhất; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Sở Tư pháp xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, như sau:

1. Chủ động theo dõi, tham mưu thực hiện tốt Danh mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Nêu cao tinh thần trong công tác xây dựng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quy trình, thủ tục, thời gian, tính khả thi, tính hợp hiến của văn bản. Chú trọng công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp; tham mưu xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành. Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Quyết định về Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Tổ chức cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018-2022”

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm liên ngành và các lĩnh vực trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội năm.

3. Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước. Tổng kết 10 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp; triển khai thực hiện kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch với bảo hiểm xã hội trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 89/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để tham mưu, tư vấn trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tăng cường công tác kiểm tra và bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hộ tịch, chứng thực cho cấp huyện, cấp xã. Tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai các văn bản trên lĩnh vực bồi thường nhà nước.

4. Tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; chỉ đạo Phòng Công chứng số 1 thực hiện đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật công chứng; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1417/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020; Quyết định thay thế Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; quản lý chặt chẽ việc cấp chứng chỉ hành nghề bổ trợ tư pháp; thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề.

Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn; Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025. Tăng cường truyền thông; nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, nhất là các vụ việc tham gia tố tụng.

5. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của Ngành bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo quy định, hướng dẫn chung; thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, tinh giản biên chế theo quy định; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ và đạo đức công vụ cho công chức, viên chức của Ngành đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

6. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản...

7. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành; phối hợp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, Sở Tư pháp xác định một số giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, chú trọng xây dựng kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác để cụ thể hóa nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện các kế hoạch công tác ngay từ đầu năm. Khắc phục tình trạng chậm hướng dẫn hoặc hướng dẫn không sát thực tiễn đối với các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn.

2. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo, xin ý kiến của cấp trên để tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác. Chủ động, phối hợp với các Sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp.

3. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác; đổi mới lề lối làm việc; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm trong khi giải quyết yêu cầu của người dân. Đồng thời, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác của Ngành, nhất là trong chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, gửi/nhận văn bản điện tử.

5. Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ngành, rà soát, luân chuyển, sắp xếp hợp lý, nhằm phát huy tốt nhất năng lực, sở trường công tác của công chức, viên chức trong Ngành. Thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao.

6. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và thi đua - khen thưởng, bảo đảm linh hoạt, kịp thời. Phát động phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Kế hoạch cụ thể của phòng, đơn vị mình trình Lãnh đạo Sở phê duyệt để tổ chức thực hiện. Hàng tháng, quý các phòng, đơn vị có trách nhiệm đánh giá những việc làm được và chưa làm được để báo cáo Giám đốc Sở cho ý kiến.

2. Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2020 của Sở Tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch công tác gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/01/2020.

3. Tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các Phó Giám đốc Sở trong chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các phòng, đơn vị (theo Quy chế làm việc và Qụyết định phân công công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở); giúp Giám đốc Sở chỉ đạo kịp thời, toàn diện công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

4. Giao Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở theo dõi việc triển khai Kế hoạch này; hàng tháng, quý các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, thành phố gửi báo cáo kết quả về Thanh tra Sở để báo cáo theo quy định./.

(Kèm theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2020)

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp;
- Văn phòng-Bộ Tư pháp;
- Vụ Kế hoạch-Tài chính-Bộ Tư pháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thành phố;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng đơn vị thuộc Sở;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP

GIÁM ĐỐC
Đào Trọng Định

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020 CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 07/01/2020 của Sở Tư pháp Ninh Thuận)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tiến độ thực hiện và hoàn thành

01

Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2020

Thanh tra Sở

Phòng Nghiệp vụ 2

Quý I/2020

02

Triển khai thực hiện kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch với bảo hiểm xã hội trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh

Phòng Nghiệp vụ 2

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- UBND các huyện, thành phố

Quý II/2020

03

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 89/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để tham mưu, tư vấn trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Phòng Nghiệp vụ 2

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành, địa phương

Quý II/2020

04

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1417/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020;

Phòng Nghiệp vụ 2

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các tổ chức hành nghề công chứng.

Quý II/2020

05

Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch năm 2020 và tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

- Phòng Nghiệp vụ 2;

- UBND các xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn

Quý II/2020

06

Tham mưu tổ chức cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng

Phòng Nghiệp vụ 1

- Các Sở, ban, ngành, địa phương.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Quý III/2020

07

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Phòng Nghiệp vụ 2

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành, địa phương

Quý III/2020

08

Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phòng Nghiệp vụ 1

Các Sở, ngành, địa phương.

Quý III/2020

09

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phòng Nghiệp vụ 1

Các Sở, ngành, địa phương.

Quý III/2020

10

Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản và tập huấn nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính năm 2020

Phòng Nghiệp vụ 2

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thanh tra Sở

Quý III/2020

11

Kế hoạch kiểm tra và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực cho cấp huyện, cấp xã.

Phòng Nghiệp vụ 2

- Thanh tra Sở;

- UBND cấp huyện và cấp xã

Quý III/2020

12

Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Phòng Nghiệp vụ 1

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;

- Văn phòng UBND Tỉnh

Quý III+IV/2019

13

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các lĩnh vực Luật sư, công chứng, đấu giá, hộ tịch

Thanh tra Sở

- Phòng Nghiệp vụ 2;

- Các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cả năm

14

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ về công tác cải cách thể chế

Phòng Nghiệp vụ 1

- Các Sở, ban ngành, địa phương.

- Thanh tra Sở

Cả năm

15

Tham mưu tổng kết 10 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp; tổng kết 05 năm thi hành Luật công chứng

Phòng Nghiệp vụ 2

- Các Sở, ban ngành có liên quan;

- Hội Công chứng.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp