Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1356/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ NỘI DUNG, MỨC CHI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Công văn số: 7067/BTC-HCSN ngày 27/5/2007 của Bộ Tài chính V/v quy định các mức chi tạm thời cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2006-2007;

Căn cứ Công văn số: 5381/BGDĐT-KHTC ngày 29/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Quy định các mức chi tạm thời cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2006-2007;

Căn cứ Công văn số: 1148/UBND-VX ngày 26/6/2007 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số: 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Bắc Kạn tại Tờ trình số: 87/TTr-STC ngày 30/7/2007 V/v phê duyệt tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Quy định tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với các nội dung cụ thể như sau:

I - Những quy định chung:

Thực hiện theo quy định tại phần I của Thông tư liên tịch số: 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II- Những quy định cụ thể:

1. Hướng dẫn nội dung chi:

Thực hiện theo quy định tại mục A, phần II của Thông tư liên tịch số: 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/ 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Quy định về mức chi: Một số mức chi cụ thể theo phụ lục đính kèm.

III – Công tác quản lý tài chính về thực hiện mức chi phí:

1- Mức chi phí trên được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức kỳ thi. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

2 - Mức chi trên đây là mức chi cho các kỳ thi, bao gồm: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông; thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi chọn đội tuyển tham dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia.

3 - Đối với các cuộc thi khác và thực hiện công tác xét tuyển, bao gồm:

- Thi tốt nghiệp nghề phổ thông (có cấp chứng chỉ) định mức chi bằng 60% mức chi trên.

- Thi học sinh giỏi cấp huyện, thị xã; thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông: Định mức chi bằng 70% các mức chi trên.

- Đối với công tác xét Công nhận Hoàn thành chương trình tiểu học, xét tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở: Định mức chi bằng 80% mức chi cho công tác xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, xét tuyển sinh vào lớp 10.

IV. Lập dự toán và quyết toán:

1- Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại mục II của Quyết định này được đảm bảo từ nguồn lệ phí tuyển sinh theo quy định và nguồn ngân sách Nhà nước; được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm được giao theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước.

2- Các mức chi quy định tại Quyết định này là căn cứ để lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm. Việc thực hiện quyết toán chi cùng với quyết toán ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung ghi tại điều 1 quyết định này và thực hiện thanh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số: 992/2005/QĐ-UBND ngày 13/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v quy định mức chi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh và được thực hiện từ ngày 18/5/2007.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 (t/hiện);
- Bộ GD&ĐT (B/c);
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPTH;
- Lưu: VT-P.TH&KT-P.VX 28b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Tảo