Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1353/QĐ-UBND

 Tuyên Quang, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Luật Tố cáo năm 2018;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Văn bản số 1970/TTCP-KHTH ngày 31/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 1090-TB/TU ngày 23/10/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về Chương trình công tác năm 2020 của Thanh tra tỉnh.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 55/TTr-TTr ngày 20/11/2019 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 và Phụ lục các cuộc thanh tra kèm theo Tờ trình số 55/TTr-TTr ngày 20/11/2019 của Thanh tra tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh uỷ; báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Như Điều 2; (thực hiện)
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC. (P.Hà)

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

PHỤ LỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)

TT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi Thanh tra

Dự kiến thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị, cá nhân liên quan

Tiếp tục thanh tra về sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh

45 ngày có gia hạn

2014 đến tháng 9/2019

Hết Quý I/2020

Thanh tra tỉnh

Các đơn vị có liên quan

2

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa, Na Hang.

- Thanh tra tỉnh chủ động lựa chọn một số sở, ngành khác sau khi hoàn thành kế hoạch thanh tra trước thời hạn

Thanh tra trách nhiệm của một số sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, chương trình, dự án đầu tư xây dựng; việc quản lý sử dụng phí, lệ phí, các khoản thu khác và công tác thu ngân sách trên địa bàn; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

45 ngày

2014 -2019

Từ Quý III/2020

Thanh tra tỉnh

Các đơn vị có liên quan

3

- Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

 - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Các gói thầu thuộc Nghị Quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020

45 ngày

2019-2020

Quý I/2020

Thanh tra tỉnh

Các đơn vị có liên quan

4

Các đơn vị là chủ đầu tư và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan

Thanh tra một số công trình, dự án:

 

 

 

 

 

4.1

Sở Công Thương

- Công trình đường dây và Trạm biến áp (TBA) cấp điện cho thôn Nà Coóc, thôn Bắc Danh, xã Thanh Tương, huyện Na Hang và thôn Khuổi Chang, thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình.

- Công trình đường dây và TBA cấp điện cho thôn Cao Bình, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá và thôn Khau Làng, thôn Cao Đường, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên.

- Công trình đường dây và TBA cấp điện cho thôn Khuôn Cướm, thôn Bản Giáng, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn và thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương.

Dự kiến 30 ngày/công trình, dự án

Từ khi có chủ trương đầu tư đến khi công trình được phê duyệt quyết toán

Quý II/2020

Thanh tra tỉnh

Các đơn vị có liên quan

4.2

Ban Di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang

Kênh Kim Thắng, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

4.3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

- Kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn FG phía bờ trái thành phố Tuyên Quang (Giai đoạn 1), thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình kè bảo vệ sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Giai đoạn 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình điểm tái định cư Thuôm Kiệu, thôn Nà Mu, thuộc dự án Đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đặc biệt khó khăn xã Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Giai đoạn 2: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị công trình hạ tầng kĩ thuật ổn định dân cư tại chỗ thôn Nà Cọn, Nà Lạ, Phia Chang, xã Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

4.4

Sở Giao thông vận tải

Công trình đường Lăng Can-Xuân Lập, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2).

5

Các đơn vị trên địa bàn

Thanh tra lại, thanh tra đột xuất theo quy định của Luật thanh tra và thực hiện các vụ việc thanh tra do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

45 ngày

Theo nhiệm vụ được giao

Thường xuyên

Thanh tra tỉnh

Các đơn vị có liên quan