Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2673/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020 CỦA THANH TRA TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 49/TTr-TTT ngày 07/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh (có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ vào Kế hoạch thanh tra được phê duyệt thành lập các Đoàn thanh tra và chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có tên trong Kế hoạch thanh tra căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục 1; Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2020 CỦA THANH TRA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2673/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

TT

Nội dung, đối tượng thanh tra

Thời gian

A

Thanh tra trách nhiệm

 

I

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở trong việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí

Quý I, IV

 

Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc (năm 2019).

Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc (năm 2019)

UBND huyện Tiên Lữ (năm 2019).

UBND huyện Yên Mỹ (năm 2019)

UBND huyện Ân Thi (năm 2019)

UBND huyện Phù Cừ (năm 2019)

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (năm 2018, 2019)

 

II

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh (năm 2015-2019)

 

 

Chính Nghĩa, Vũ Xá, Hiệp Cường (huyện Kim Động); Nhân Hòa, Hưng Long (thị xã Mỹ Hào); Thành Công, Thuần Hưng, thị trấn Khoái Châu (huyện Khoái Châu); Bãi Sậy, Bắc Sơn, Đào Dương (huyện Ân Thi); Phương Chiểu, Hồng Nam, Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên); Minh Phượng, Trung Dũng (huyện Tiên Lữ); Minh Tiến, Nhật Quang, Quang Hưng, Minh Tân (huyện Phù Cừ); Đại Đồng, Chỉ Đạo, Tân Quang, Minh Hải (huyện Văn Lâm); Thắng Lợi, Long Hưng (huyện Văn Giang); Đồng Than, Ngọc Long (huyện Yên Mỹ).

Quý I, IV

III

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (2018, 2019)

Quý IV

 

- Sở Xây dựng.

- UBND huyện: Kim Động, Văn Giang, Ân Thi, Văn Lâm, Tiên Lữ.

 

IV

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng thanh tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng đối với một số công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Mỹ Hào

Quý I, IV

 

Cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch giáp Dự án nhà ở công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng - Phố Nối; Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.33; Hạ ngầm đường dây và xây dựng hệ thống chiếu sáng đường ĐT.380; Kiên cố hóa kênh tưới tiêu trạm bơm Thuần Mỹ; Cải tạo, nâng cấp đường GTNT phường Dị Sử - Đoạn từ trục trung tâm đến đường 387; Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường trục trung tâm đô thị Mỹ Hào - Giai đoạn 1; Cải tạo, trồng mới cây xanh nút giao thông Quốc lộ 39A giao đường trục chính qua trung tâm thị xã Mỹ Hào; Hạ tầng đấu giá đất giãn dân khu vực thị trấn Bần Yên Nhân (khu I); Lắp đặt cột, gắn biển tên đường phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.

 

B

Lĩnh vực chấp hành pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai, môi trường và chính sách đối với người lao động

 

I

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh thanh tra việc thực hiện pháp luật về thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (năm 2016-2019)

Quý II, III

 

Công ty TNHH kết cấu thép đầu tư và XL Thuận Phát, Công ty TNHH XD Bắc Hưng Hải, Công ty TNHH xe điện xe máy Detech, Công ty TNHH SUNJIN FARMSCO, Công ty TNHH thuốc thú y TW1, Công ty cổ phần XD và TM Việt Long, Công ty TNHH Biken Việt Nam, Công ty TNHH Fancy Creation Việt Nam, Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên, Công ty cổ phần quốc tế VinSun, Công ty cổ phần nhựa Opee, Công ty cổ phần New Rice, Công ty cổ phần AQUA Việt Nam, Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư - Viexim, Công ty TNHH thương mại và DV Phúc Phương, Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc, Công ty cổ phần công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật, Công ty TNHH vật tư y tế OMIGA, Công ty cổ phần tập đoàn Merap.

 

II

Thanh tra tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế, sử dụng năng lượng, hóa chất tại một số doanh nghiệp trên địan tỉnh (năm 2016-2019)

Quý II, III

 

Công ty TNHH phòng sạch An Mỹ Việt Nam, Công ty TNHH nhựa và cơ khí Đông Dương, Công ty cổ phần kính an toàn Việt Nhật, Công ty TNHH Serim Việt Nam, Công ty TNHH Sun Kang, Công ty cổ phần nhôm Ngọc Diệp, Công ty cổ phần Hưng Gia Nam, Công ty TNHH dinh dưỡng Lạc Hồng, Công ty cổ phần đầu tư ROYAL Việt Nam, Công ty cổ phần Vĩnh Thành.

 

III

Thanh tra tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động, thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (năm 2016-2019)

Quý II, III, IV

 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Long Hà, Công ty TNHH may Kyung Việt, Công ty TNHH may Phú Sinh, Công ty cổ phần Phú Hưng, Công ty cổ phần may II Hưng Yên, Công ty CP may Việt Ý - Hưng Yên, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại may Phương Nam, Công ty cổ phần Việt Ý - Hưng Yên, Công ty CP Phú Mỹ, Công ty cổ phần Phương Đông.

 

IV

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (năm 2016-2019)

Quý II, III, IV

 

Công Ty TNHH nhựa Đại Kim Hưng Yên, Công ty TNHH thép Hòa Phát Hưng Yên, Công ty TNHH sản xuất thương mại Vạn Thành Hưng Yên, Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 - URENCO 11, Công ty cổ phần hóa chất & xơ sợi Maruni, Công ty cổ phần nhựa Stroman Việt Nam, Công ty cổ phần NPG Hưng Yên, Công ty TNHH Toàn Phát, Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hưng Việt, Công ty cổ phần Nhôm Austdoor, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kính Việt Hưng, Công ty TNHH thực phẩm Thiên Hương Phía Bắc, Công ty cổ phần sản xuất & đầu tư Baywin, Công ty TNHH DSM Việt Nam, Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nam Phát.

 

C

Thanh tra chuyên đề

 

 

- Thanh tra việc bàn giao, quản lý và vận hành các công trình cấp nước sạch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh.

Quý IV

D

Lĩnh vực khác

 

 

Phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Quý IV