Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1347/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 283/TTr-SNN, ngày 05/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của ngành, huyện, thành phố.

2. Định kỳ 6 tháng (từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6), hàng năm (từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Định kỳ 6 tháng (từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6), hàng năm (từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả thực hiện phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của các đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Danh mục sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Sơn La đến năm 2020.

 

 
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh:
- TT các huyện ủy, thành ủy;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, Phú 50.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

DANH MỤC

CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA TỈNH SƠN LA
(kèm theo Quyết định số: 1347/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La)

TT

Tên sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Định hướng phát triển sản phẩm nông nghiệp tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố

1

Thóc, gạo và các sản phẩm từ gạo

Các huyện: Sông Mã, Thuận Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Mường La, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Vân Hồ và thành phố Sơn La.

2

Ngô

Các huyện: Mộc Châu, Sông Mã, Mai Sơn, Phù Yên, Yên Châu, Mường La, Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Vân Hồ và Thành phố Sơn La.

3

Sắn

Các huyện: Thuận Châu, Phù Yên, Mai Sơn, Bắc Yên, Sốp Cộp, Mường La, Sông Mã, Yên Châu, Quỳnh Nhai.

4

Cà phê

 

-

Quả cà phê tươi

Các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Sốp Cộp, Thuận Châu và thành phố Sơn La.

-

Cà phê nhân

Các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Sốp Cộp, Thuận Châu và thành phố Sơn La.

5

Mủ cao su

Các huyện: Mường La, Thuận Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Vân Hồ, Quỳnh Nhai.

6

Chè

 

-

Chè búp tươi

Các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Yên Châu, Mai Sơn.

-

Chè xanh

Các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Yên Châu, Mai Sơn.

-

Chè đen

Các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu, Phù Yên, Yên Châu, Mai Sơn.

7

Mía, đường

 

-

Nguyên liệu mía cây

Các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Sông Mã, Bắc Yên, Mường La, Thuận Châu.

-

Đường và các sản phẩm từ đường

Huyện Mai Sơn.

8

Rau các loại

 

 

Rau tươi các loại

Các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Mường La, Thuận Châu, Yên Châu, Phù Yên và thành phố Sơn La.

 

Các sản phẩm chế biến từ rau các loại

Các huyện: Sông Mã, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Thuận Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp, Mường La và thành phố Sơn La.

9

Quả tươi các loại

 

-

Mận

Các huyện: Mộc Châu, Yên Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu và thành phố Sơn La.

-

Xoài

Các huyện: Mường La, Yên Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Sông Mã, Phù Yên, Vân Hồ và thành phố Sơn La.

-

Nhãn

Các huyện: Sông Mã, Mai Sơn, Mường La, Bắc Yên, Yên Châu, Phù Yên, Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Vân Hồ và thành phố Sơn La.

-

Chuối

Các huyện: Phù Yên, Yên Châu, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Mộc Châu, Sông Mã.

-

Na

Huyện Mai Sơn.

-

Quả có múi (Cam, chanh, bưởi, quýt)

Các huyên: Mường La, Phù Yên, Mộc Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ, Mai Sơn, Yên Châu.

-

Các huyện: Mộc Châu, Yên Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Thuận Châu.

-

Đào

Các huyện: Mộc Châu, Thuận Châu, Vân Hồ và thành phố Sơn La.

-

Chanh leo

Các huyện: Thuận Châu, Phù Yên, Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Sông Mã.

-

Hồng

Các huyện: Mộc Châu, Mai Sơn, Vân Hồ và thành phố Sơn La.

10

Các sản phẩm chế biến từ quả

Các huyện: Sông Mã, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Yên Châu Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Thuận Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp, Mường La và thành phố Sơn La.

11

Sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm và thủy cầm

 

-

Trâu

Các huyện: Sông Mã, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Thuận Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp, Mường La.

-

Các huyện: Sông Mã, Thuận Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Phù Yên, Yên Châu, Mường La, Sốp Cộp, Mộc Châu.

-

Các huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Mường La, Phù Yên, Yên Châu.

-

Lợn

Các huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Phù Yên, Yên Châu, Mường La, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La.

-

Gia cầm

Các huyện: Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu, Mộc Châu, Phù Yên, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La.

 

Thủy cầm

Các huyện: Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên và Vân Hồ

12

Sữa bò

Các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ.

13

Mật ong

Các huyện: Mai Sơn, Mộc Châu, Yên Châu, Phù Yên, Sông Mã và thành phố Sơn La.

14

Gỗ và lâm sản ngoài gỗ

 

-

Gỗ

Trên địa bàn các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Sông Mã, Mường La, Yên Châu, Thuận Châu, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai.

-

Mây và các sản phẩm từ mây

Trên địa bàn các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Sông Mã, Mường La, Yên Châu, Thuận Châu.

 

Tre và các sản phẩm từ tre

Trên địa bàn các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Sông Mã, Mường La, Yên Châu, Thuận Châu.

15

Sơn Tra

 

-

Quả sơn tra tươi

Các huyện: Bắc Yên, Mường La, Yên Châu, Thuận Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp, Phù Yên, Sông Mã.

-

Các sản phẩm chế biến từ sơn tra

Các huyện: Bắc Yên, Vân Hồ, Mộc Châu, Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp, Phù Yên, Sông Mã.

16

Dược liệu

 

-

Nguyên liệu tươi

Các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Sông Mã, Mường La, Yên Châu, Thuận Châu, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La.

-

Các sản phẩm chế biến từ dược liệu

Các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Mai Sơn, Mường La, Sông Mã.

17

Thủy sản

 

-

Cá nước lạnh: Tầm, hồi

Các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên.

-

Ba ba

Các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp.

-

Cá: Lăng, trắm, chép, nheo, diêu hồng, rô phi

Các huyện: Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, Sông Mã.

18

Các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Các huyện: Sông Mã, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Thuận Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp, Mường La và thành phố Sơn La.