Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VIỆC ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai, thực hiện triển khai việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 3;
- Trung tâm lý lịch TPQG-BTP;
- Cục công nghệ thông tin-BTP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI VIỆC ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04 tháng 6 năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai “Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.

- Áp dụng phương thức mới trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, công khai minh bạch các thủ tục, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính tại địa phương.

- Xác định rõ những nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tiễn về công tác Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

a) Giới thiệu, tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016, 2017.

b) Xây dựng, thực hiện các chương trình truyền thông về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, niêm yết công khai phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại Sở Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Bưu điện tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016, 2017.

2. Triển khai cung cấp dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

a) Đối với phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Đề nghị Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp mở phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, cung cấp các tiện ích cho phép kết nối với dịch vụ Bưu chính để nhận hồ sơ và trả kết quả; đồng thời cho phép Sở Tư pháp theo dõi tình trạng (nhận, trả) hồ sơ cho công dân, đảm bảo kết nối tờ khai cấp Phiếu với phần mềm quản lý lý lịch tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp; Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

b) Đối với phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Sở Tư pháp phối hợp với Bưu điện tỉnh Điện Biên thống nhất, xây dựng thỏa thuận phối hợp thực hiện nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

Thực hiện ký hợp đồng cung ứng dịch vụ nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính theo Hợp đồng mẫu do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Tổng cục bưu chính Việt Nam ban hành.

Triển khai dịch vụ nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên toàn hệ thống bưu cục và điểm phục vụ bưu chính của tỉnh sau khi ký hợp đồng với Sở Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Bưu điện tỉnh Điện Biên, các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp và viên chức, người lao động làm việc tại các Bưu cục, điểm phục vụ bưu chính

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhận hồ sơ, trả Phiếu lý lịch tư pháp, thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, phí dịch vụ Bưu chính cho đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các Bưu cục, điểm phục vụ bưu chính.

- Đơn vị chủ trì: Bưu điện tỉnh Điện Biên;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: năm 2016.

4. Phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp

a) Nghiên cứu, cải tiến quy trình giải quyết nhằm rút ngắn thời gian tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp đảm bảo thực hiện tốt việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu trực tuyến

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

b) Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt công tác tra cứu, xác minh, phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu trực tuyến

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Bố trí cán bộ thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Bố trí, sắp xếp cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa một cửa liên thông để đảm bảo thực hiện tốt việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và dịch vụ nhận, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp thông qua bưu chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

6. Cơ sở vật chất, kỹ thuật

Xây dựng dự toán kinh phí để bổ sung, nâng cấp máy móc, trang thiết bị làm việc (máy tính, máy scan, máy fax, đường truyền internet...), chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết cho việc triển khai thực hiện phương thức cấp, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và triển khai giải pháp “Kiềng ba chân” trong việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

7. Báo cáo tình hình thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án; đồng thời phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn, tổng hợp tình hình, tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, xây dựng Báo cáo gửi Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh;

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện Biên phủ, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh và các cơ quan; tổ chức có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tốt công tác truyền thông rộng rãi trong cán bộ và nhân dân về hình thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến về Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch trực tuyến.

1.3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; chỉ đạo đơn vị có thẩm quyền đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án.

1.4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo các đơn vị:

- Thực hiện phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

- Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

1.5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có lồng ghép tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính về cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; phổ biến phương thức cấp Phiếu này trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, địa bàn dân cư.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước; các Sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc đề nghị các Sở, ngành, đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) xem xét, giải quyết./.