Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến” và Nghị quyết số 36a/NQ- CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm thực hiện có hiệu quả trong việc triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ.

- Xác định nội dung công việc, thời hạn và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức lựa chọn khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được quy định tại Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ.

- Hoạt động triển khai thực hiện phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, gắn với thời gian và lộ trình cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan có liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kết hợp việc nhận và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ Bưu điện theo Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 31/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh tiền Giang.

II. NỘI DUNG

1. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin để kích hoạt triển khai thử nghiệm Phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và tích hợp các phần mềm liên quan.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quí I/2016.

2. Tham dự bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho đội ngũ công chức, viên chức Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3. Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nhận hồ sơ, trả Phiếu lý lịch tư pháp, thu lệ phí cấp Phiếu, phí dịch vụ bưu chính và đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính.

- Cơ quan chủ trì: Bưu điện tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2016.

4. Tuyên truyền, phổ biến về phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại trụ sở Sở Tư pháp và tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Bưu điện tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ấp Bắc, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

5. Triển khai thực hiện đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bưu điện tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này, kết hợp việc nhận và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ Bưu điện theo Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 31/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh tiền Giang đồng thời theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp (qua Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia) tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ.

2. Đề nghị Bưu điện tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và tiếp tục phối hợp thực hiện chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính đúng thời gian quy định, đạt hiệu quả và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trong phạm vi quản lý phối hợp với Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ kịp thời cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để đảm bảo kinh phí phục vụ công tác triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan có liên quan

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước.

- Trong năm 2016 các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính để bổ sung kinh phí.

- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính thẩm định theo quy định hiện hành để xem xét, bố trí kinh phí.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Trung tâm LLTPQG - Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Báo Ấp Bắc;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, TT&TT;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn