Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2021/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định 156/2018/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 103/2002/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển hạng Khu Bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Ray thành Vườn quốc gia Chư Mom Ray tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray tại Tờ trình số 22/TTr-BQL ngày 08 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 và thay thế Quyết định số 27/2011/QĐ-UB ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra Văn bản QLPL);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo, Báo Kon Tum;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.LDT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

1. Vị trí: Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray là đơn vị sự nghiệp lâm nghiệp có thu, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng: Ban quản lý VQG Chư Mom Ray được giao quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng đặc dụng trên phạm vi địa bàn của các xã Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Ya Xiêr, Mô Rai, Thị trấn Sa Thầy thuộc huyện Sa Thầy và các xã Sa Loong, Bờ Y, Đắk Kan thuộc huyện Ngọc Hồi.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý VQG Chư Mom Ray

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển VQG Chư Mom Ray về: tổ chức quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng và phát triển rừng; khôi phục và bảo tồn các hệ sinh thái rừng; bảo tồn đa dạng sinh học của VQG.

2. Thực hiện tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây thiệt hại đến VQG.

3. Tổ chức tuyên truyền, truyền thông giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng sống xung quanh VQG trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

4. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học trong VQG.

5. Thực hiện các giải pháp nhằm phát triển bền vững tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất, tài nguyên nước, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.

6. Tổ chức và tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để phát triển vốn rừng.

7. Tiếp nhận, cứu hộ các loài động vật, thực vật, vi sinh vật, tái thả về môi trường sống tự nhiên của chúng sau cứu hộ; tổ chức gây nuôi sinh sản các loài động vật, gieo ươm các loài thực vật để cung cấp giống phục vụ phát triển động, thực vật trong cộng đồng theo quy định của pháp luật.

8. Lưu trữ, bảo tồn nguồn gen các loài nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

9. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các loại hình dịch vụ khác. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên lĩnh vực du lịch và phát triển cộng đồng.

10. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các nguồn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, phát triển vùng đệm, để phát triển VQG theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chính sách về dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật.

12. Lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng; lập các dự án đầu tư xây dựng và phát triển bền vững VQG; tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch và dự án đầu tư cho VQG đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

13. Lập kế hoạch kinh phí hàng năm cho các hoạt động của đơn vị trình cấp thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của của Đội chuyên trách bảo vệ rừng (lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng) theo quy định.

15. Định kỳ báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động khác ở VQG.

16. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế của Ban quản lý VQG Chư Mom Ray

1. Tổ chức bộ máy của Ban quản lý VQG Chư Mom Ray gồm có:

a) Ban Giám đốc, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Cơ cấu giúp việc gồm:

- Phòng Tổng hợp - Hành chính;

- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

- Đội chuyên trách bảo vệ rừng.

c) Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái.

2. Biên chế của Ban quản lý VQG Chư Mom Ray là biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở danh mục vị trí việc làm được phê duyệt.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray

1. Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý VQG Chư Mom Ray.

2. Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2, Quy chế này đảm bảo kịp thời và đạt hiệu quả.

b) Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động trong cơ quan theo đúng thẩm quyền quy định.

c) Quy định nhiệm vụ, bố trí viên chức, người lao động cho từng phòng, trạm, đơn vị trực thuộc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và số lượng biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

d) Thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển viên chức, người lao động thuộc các phòng, trạm, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý hiện hành.

đ) Quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng tài chính, tài sản, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ quan.

e) Thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho viên chức, người lao động trong cơ quan.

f) Là chủ tài khoản của cơ quan.

g) Chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

h) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực được giao theo đúng thẩm quyền quy định. Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định và thẩm quyền được giao.

i) Xây dựng đề án, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các phòng, đơn vị trực thuộc theo từng giai đoạn phát triển cụ thể của VQG và sự thay đổi của quy định pháp luật.

k) Ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết công việc của cơ quan khi Giám đốc vắng mặt.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc

1. Giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ nội dung công việc thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; tham gia ý kiến với Giám đốc về công việc chung của cơ quan.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khi Giám đốc đi vắng hoặc ủy quyền.

3. Được chủ tài khoản ủy quyền đăng ký chữ ký tại Kho bạc Nhà nước.

Chương II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Về xây dựng chương trình, kế hoạch công tác

a) Trên cơ sở chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban quản lý VQG Chư Mom Ray tiến hành cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác cho từng thời kỳ phù hợp với quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, sáu tháng và năm để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giải quyết công việc

a) Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray phải có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Nếu nội dung công việc có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp thì Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray chủ trì và trao đổi thống nhất bằng văn bản với các ngành, các cấp có liên quan trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

b) Những nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray đã được quy định thời gian giải quyết thì Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray giải quyết đúng theo quy định; đối với những việc pháp luật không quy định thời hạn giải quyết thì Giám đốc phải tổ chức giải quyết và trả lời cho cơ sở, tổ chức, cá nhân trên tinh thần cải cách hành chính. Trường hợp chưa giải quyết hoặc không giải quyết thì phải trả lời rõ lý do cho cơ sở, tổ chức, cá nhân biết bằng văn bản.

3. Chế độ soạn thảo, trình ký và ban hành văn bản

a) Việc soạn thảo văn bản phải thực hiện trình tự, thể thức, nội dung, ban hành văn bản theo đúng quy định của pháp luật. Văn bản chỉ được ban hành sau khi đã kiểm tra và văn thư đã vào sổ theo dõi.

b) Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray phải lập các thủ tục trình ký theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray: việc ký và ban hành văn bản do Giám đốc chịu trách nhiệm về nội dung và thể thức văn bản. Phó Giám đốc khi được Giám đốc ủy quyền ký và ban hành văn bản thì phải chịu trách nhiệm về nội dung và thể thức văn bản trước Giám đốc.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

a) Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray báo cáo kết quả thực hiện công tác về Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan theo quy định.

b) Khi có vấn đề đột xuất, phát sinh vượt thẩm quyền thì Giám đốc báo cáo với cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo và xử lý kịp thời.

Điều 7. Mối liên hệ công tác

1. Với Ủy ban nhân dân tỉnh: chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: phối hợp và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Với các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương: phối hợp để giải quyết công việc liên quan đến nhiệm vụ của Ban quản lý VQG Chư Mom Ray.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, bổ sung./.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray do tỉnh Kon Tum ban hành

  • Số hiệu: 13/2021/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 20/04/2021
  • Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
  • Người ký: Lê Ngọc Tuấn
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/04/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản