Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN CHƯ MOM RAY THÀNH VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY, TỈNH KON TUM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số: 1676/BNN-KL ngày 24 tháng 6 năm 2002) và đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum (công văn số 24/TT-UB ngày 15 tháng 4 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Ray, thuộc tỉnh Kon Tum thành Vườn quốc gia trong hệ thống các Khu rừng đặc dụng Việt Nam gồm các nội dung sau:

1. Tên gọi: Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

2. Vị trí, ranh giới và toạ độ:

- Vị trí địa lý: Vườn quốc gia Chư Mom Ray nằm ở phía Bắc Tây Nguyên và phía Tây của tỉnh Kon Tum, trên địa phận của 2 huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi.

Phía Bắc giáp địa giới hành chính các xã: Bờ Y, Sa Loong (thuộc huyện Ngọc Hồi).

Phía Nam giáp địa giới hành chính các xã MôRai, YaSia.

Phía Đông giáp địa giới hành chính các xã: Rờ Kơi, Sa Nhơn và thị trấn Sa Thầy,

Phía Tây giáp biên giới Việt Nam-Cămpuchia-Lào.

- Toạ độ địa lý:

+ Từ 140 18 !đến 140 38! vĩ độ Bắc,

+ Từ 1070 29! đến 1070 47I kinh độ Đông .

- Quy mô diện tích và các phân khu chức năng:

Tổng diện tích: 56. 621, 0 ha.

Trong đó:

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 40. 566,0 ha.

Phân khu phục hồi sinh thái: 12. 137,0 ha.

Phân khu hành chính dịch vụ và du lịch: 3.918, 0 ha.

Vùng đệm của Vườn quốc gia Chư Mom Ray có diện tích là 188. 749 ha bao gồm các xã: Bờ Y, Sa Loong (thuộc huyện Ngọc Hồi); Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Mô Rai, Ya Sia, thị trấn Sa Thầy (thuộc huyện Sa Thầy), tỉnh Kon Tum.

3. Mục tiêu nhiệm vụ của Vườn quốc gia Chư Mom Ray:

- Bảo tồn đa dạng sinh học, các loài động thực vật quý hiếm trong đó có 187 loài bị đe doạ, bảo vệ các thảm thực vật nguyên sinh các vùng sinh cảnh quan trọng cho động thực vật.

- Góp phần duy trì, bảo vệ sự cân bằng môi trường sinh thái, hỗ trợ cho việc bảo vệ rừng, gia tăng độ che phủ rừng thuộc vùng phòng hộ đầu nguồn cho công trình thuỷ điện Ya Ly và các con sông, hồ đập trong khu vực, bảo đảm an ninh môi trường và sự phát triển bền vững về tự nhiên kinh tế địa phương.

- Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Vùng Bắc Tây Nguyên.

- Tham gia vào chương trình hợp tác quốc tế trên bán đảo Đông Dương về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường trên vùng ngả 3 biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất thuộc kết cấu hạ tầng và các điều kiện khác để phát triển du lịch sinh thái, góp phần từng bước ổn định nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương.

4. Các vấn đề về đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia, du lịch sinh thái, tổ chức cán bộ thực hiện theo quy định của hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum có trách nhiệm:

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Chư Mom Ray và Dự án đầu tư xây dựng phát triển vùng đệm của Vườn quốc gia Chư Mom Ray theo các quy định hiện hành.

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án phát triển du lịch sinh thái thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Điều 3. Về tổ chức và bộ máy của Vườn quốc gia Chư Mom Ray .

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định về tổ chức và bộ máy của Vườn quốc gia Chư Mom Ray theo các quy định tại Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,
- Các Tổng cục: Địa chính, Du lịch,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- HĐND, UBND tỉnh Kon Tum,
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các Đoàn thể,
- Vườn quốc gia Chư Mom Ray,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu: NN (5), VT,

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn