Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2020/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2017/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư số 52/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng giám định y khoa các cấp;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT/BLĐTHXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d Khoản 4 Điều 2 như sau:

“4. Về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp:

d) Cấp, cấp lại, xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm đ Khoản 9 Điều 2 như sau:

“9. Về lĩnh vực an toàn lao động:

đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động làm chết người, làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên, kể cả người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; điều tra lại vụ tai nạn lao động đã được Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở đã điều tra khi có khiếu nại, tố cáo hoặc khi xét thấy cần thiết.”

3. Bãi bỏ điểm d Khoản 10 Điều 2.

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Người có công;

đ) Phòng Bảo trợ xã hội;

e) Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới;

g) Phòng Dạy nghề;

h) Phòng Lao động - Việc làm (trên cơ sở hợp nhất Phòng Lao động, Tiền lương Bảo hiểm xã hội và Phòng Việc làm An toàn lao động).”

5. Sửa đổi Khoản 4 Điều 3 như sau:

“4. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: (gồm 05 đơn vị)

a) Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương;

b) Cơ cở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương;

c) Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương;

d) Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Người có công và Xã hội Hải Dương;

đ) Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Dương.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 bãi bỏ một số nội dung tại các Quyết định do UBND tỉnh ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thuộc một số Sở thuộc UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ
;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT-VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái