Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2019/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỂM B, KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/5/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cLuật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hưng dẫn chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cấu tchức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1328/SLĐTBXH-VP ngày 25/6/2019 và Văn bản s 2047/SLĐTBXH-VP ngày 11/9/2019; Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 973/SNV-XDCQ&TCBC ngày 15/7/2019 và Văn bản số 12873/SNV-XDCQ&TCBC ngày 13/9/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo s 358/BC-STP ngày 11/7/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“b. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh;

- Trường Trung cấp kỹ nghệ;

- Làng Trẻ em mồ côi;

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội;

- Trung tâm Dịch vụ việc làm;

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;

- Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối vi người đứng đầu, cấp phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2019.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban: Pháp chế, VHXH - HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, KGVX, NC
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng