Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 13/2010/QĐ-UBND

Vinh, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ NGHỆ AN THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND ngày 18/9/2007 của HĐND tỉnh về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo;
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 09/TT-HĐND ngày 22/01/2010 về chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng trường Đại học y khoa Vinh;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An tại Tờ trình số 07/TTr.CĐYT ngày 05/01/2010; của Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An tại Tờ trình số 10/TTr.SNV ngày 12/01/2010
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An thành Trường Đại học Y khoa Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các ngành, các cấp liên quan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An (Trường Đại học Y khoa Vinh sau khi được thành lập) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ NGHỆ AN THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài tỉnh để xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An thành Trường Đại học Y khoa Vinh.

Điều 2. Đối tượng thu hút

1. Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ về công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An (Trường Đại học Y khoa Vinh sau khi được thành lập) công tác từ 03 năm trở lên;

2. Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ tham gia công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An (Trường Đại học Y khoa Vinh sau khi được thành lập) thông qua hợp đồng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý chuyên môn;

3. Cán bộ, viên chức công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An (Trường Đại học Y khoa Vinh sau khi được thành lập) được cấp có thẩm quyền cử đi học tiến sỹ, thạc sỹ, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học về công tác tại trường từ 5 năm trở lên.

Điều 3. Điều kiện tiếp nhận, bố trí công tác

1. Có phẩm chất, đạo đức tốt; có sức khỏe đáp ứng được nhiệm vụ theo sự phân công của Nhà trường;

2. Có trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu và triển khai các công trình khoa học công nghệ. Ưu tiên những người có nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy Y - Dược học.

Điều 4. Lĩnh vực hỗ trợ, thu hút: Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Y, Dược học.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Các chính sách cụ thể

1. Đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ về Trường công tác từ 03 năm trở lên

a) Được Nhà trường bố trí, sử dụng đúng chuyên môn, tạo điều kiện để phát huy trình độ, năng lực, sở trường;

b) Căn cứ trình độ và năng lực được xem xét thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ theo quy định của Nhà nước; cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; cử đi thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp và nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp;

c) Được xem xét tiếp nhận người thân (vợ hoặc chồng) vào làm việc tại cơ quan Nhà nước khi có nhu cầu tiếp nhận (nếu đã là biên chế Nhà nước thuộc khu vực hành chính - sự nghiệp hoặc viên chức đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước);

d) Được ngân sách tỉnh hỗ trợ một khoản ban đầu như sau:

- Giáo sư:40.000.000 đồng;

- Phó giáo sư, tiến sỹ: 30.000.000 đồng;

- Thạc sỹ: 20.000.000 đồng.

2. Đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ công tác tại trường thông qua hợp đồng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý chuyên môn

a) Được Nhà trường bố trí, sử dụng đúng chuyên môn theo hợp đồng, tạo điều kiện làm việc để phát huy trình độ, năng lực, sở trường;

b) Được thanh toán giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước; tham gia công tác quản lý được hưởng kinh phí quản lý tương đương phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành;

c) Được ngân sách tỉnh hỗ trợ những khoản sau:

- Thanh toán theo thực tế tiền tàu, xe đi lại và cước vận tải hành lý, tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho công tác (nếu có);

- Tiền thuê nhà trong thời gian công tác tại trường: Thanh toán theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 120.000 đồng/người/ngày;

- Phụ cấp lưu trú: 70.000 đồng/người/ngày;

- Hỗ trợ chi phí sinh hoạt và hoạt động chuyên môn:

+ Giáo sư: 3.500.000 đồng/tháng;

+ Phó Giáo sư, tiến sỹ khoa học: 3.000.000 đồng/tháng;

+ Tiến sỹ: 2.500.000 đồng/tháng.

3. Đối với cán bộ, viên chức được cử đi học và tốt nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ.

Cán bộ, viên chức công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An (Trường Đại học Y khoa Vinh sau khi được thành lập) được cấp có thẩm quyền cử đi học nâng cao trình độ; có đề tài nghiên cứu được UBND tỉnh chấp nhận, ngoài các chế độ tài chính hiện hành còn được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để hoàn thành luận án tiến sỹ, 15 triệu đồng để hoàn thành luận văn thạc sỹ.

Điều 6. Quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ và thu hút

1. Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An xây dựng kế hoạch thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt;

2. Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đã được UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Chương III.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An, các Sở, ngành liên quan

1. Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An

a) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính ban hành hướng dẫn liên ngành để tổ chức thực hiện chính sách tại quy định này;

b) Hàng năm lập kế hoạch thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

c) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thu hút, đào tạo và thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao;

d) Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng, tổng kết số cán bộ, viên chức đã được thu hút và số cán bộ, viên chức còn thiếu báo cáo UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ của Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An ban hành hướng dẫn liên ngành để tổ chức thực hiện quy định này;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và các ngành liên quan thẩm định kế hoạch thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình UBND tỉnh phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp các cấp, các ngành triển khai thực hiện chế độ, chính sách thu hút đối với cán bộ đã được thu hút và cán bộ, viên chức được chọn cử đi học tập nâng cao trình độ theo quy định tại Điều 5 Quy định này.

d) Theo dõi, phối hợp, tổng hợp và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao;

3. Nhiệm vụ của Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An ban hành hướng dẫn liên ngành để tổ chức thực hiện chính sách này;

b) Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Quy định này.

4. Nhiệm vụ các Sở, ngành liên quan

a) Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Kế hoạch thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình UBND tỉnh phê duyệt;

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền chính sách này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An (Trường Đại học Y khoa Vinh sau khi được thành lập) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định./.