Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2007/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2001/QĐ-UB NGÀY 08.6.2001 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2007/NQ – HĐND16 ngày 18.7.2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá 16, kỳ họp thứ 12 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30/2001/NQ-HĐND ngày 24.5.2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá 15 về việc ban hành quy định hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 49/2001/QĐ-UB ngày 08.6.2001 của UBND tỉnh ban hành theo Nghị quyết số 30/2001/NQ-HĐND ngày 24.5.2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá 15 về quy định hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Mức hỗ trợ là 20% đối với xã, phường, thị trấn bình thường, 40% đối với xã khó khăn thực hiện đến hết năm 2006.

Từ ngày 01/01/2007, mức hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh là 50% tổng giá trị quyết toán công trình hoàn thành.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư và các ngành có liên quan hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện, đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, các ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuý