Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1267/QĐ-UBND

 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Hướng dẫn số 139-HD/BTGTU ngày 07/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác khoa giáo năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 liên quan đến các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3017/TTr-STNMTngày 15 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2020

Nhằm tăng cường thực hiện h(Kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)oạt động tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, cộng đồng và cả hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch truyền thông môi trường) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo phong trào bảo vệ môi trường sôi nổi, năng động và mang dấu ấn riêng của tỉnh. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường tại các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã và thành phố; các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và trở thành một hoạt động mang tính xuyên suốt.

- Tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen trong cuộc sống hàng ngày hướng tới hành động theo nhận thức về bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

- Thông qua các hoạt động truyền thông môi trường, góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng bằng những hành động cụ thể, hiệu quả, tiết kiệm, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

- Các hoạt động truyền thông môi trường được tổ chức đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020

1.1. Hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chủ đề ngày quốc tế Đa dạng sinh học

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020 với chủ đề "Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên", cụ thể: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, áp phích phát hành theo hệ thống Báo Bà Rịa - Vũng Tàu với số lượng 7.000 bản, khẩu hiệu tuyên truyền chủ đề ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/5/2020 (ngày Quốc tế đa dạng sinh học) nối tiếp đến thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

1.2. Tổ chức Hội thi ảnh và viết bài hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học

Tổ chức Hội thi ảnh và viết bài về đề tài “Bảo vệ động vật hoang dã, tài nguyên thiên nhiên và môi trường” nhằm hưởng ứng chủ đề của ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020 với các đối tượng tham gia là đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở Đoàn viết bài và đăng trên Facebook của mình và đính thẻ Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, BTC sẽ chấm điểm dựa trên tiêu chí bài viết ý nghĩa và ảnh đẹp thiết thực và ý nghĩa của hoạt động.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2020.

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Các hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường được tổ chức trước, trong và sau ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6/2020) với chủ đề tập trung vào đa dạng sinh học, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

2.1. Các hoạt động tuyên truyền

Đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới tạo thành chuỗi các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" trên phạm vi toàn tỉnh; trong đó, tập trung vào một số hoạt động chính như sau:

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông (Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình,...).

- Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề ngày Môi trường thế giới năm 2020 tại các nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề ngày Môi trường thế giới năm 2020; phát động các cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường, phong trào “sáng kiến trong công tác bảo vệ môi trường”.

- Giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất sạch, sử dụng công nghệ thân thiện, tái chế, tái sử dụng chất thải, sản xuất kinh doanh bền vững, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm xanh, sạch, an toàn; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm phát luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học,...

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng để kịp thời động viên những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

2.2. Tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2020

Tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày Môi trường thế giới với chủ đề về đa dạng sinh học, hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Côn Đảo (khu Ramsar biển đảo); kết hợp với hoạt động tổng vệ sinh trên toàn địa bàn tỉnh với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cùng tham gia:

- Thời gian thực hiện: Tổ chức vào ngày 05/6/2020.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Côn Đảo.

2.3. Tổ chức thu gom bình, chai nhựa, pin, bánh xe hơi... đã cũ hết sử dụng đổi lấy quà tặng tương ứng

Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cho các đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình thu gom bình, chai nhựa, bánh xe hơi,... đã cũ hết sử dụng để đổi lấy quà tặng tương ứng.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2020.

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Tổ chức tọa đàm về vấn đề ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh

Tổ chức tọa đàm trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vấn đề ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

4. Tổ chức triển lãm tranh/ảnh và nghệ thuật sắp đặt về bảo vệ môi trường

Tổ chức triển lãm tranh ảnh và nghệ thuật sắp đặt với chủ đề liên quan đến rác thải nhựa nhằm tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rác thải nhựa đến môi trường và các giải pháp đối với rác thải nhựa, qua đó, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng chiến dịch "nói không với chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy".

- Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2020.

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Vũng Tàu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND thành phố Vũng Tàu, Tỉnh đoàn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

5. Tổ chức các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5.1. Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2020

Tổ chức duy tu các Pano truyền thông trực quan tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt năm 2019.

Tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc thu gom, xử lý bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật và vận động trồng cây xung quanh bờ hồ, sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

5.2. Tổ chức toạ đàm về bảo vệ môi trường các hồ chứa nước

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

5.3. Tổ chức ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn và trồng cây xanh xung quanh bờ hồ

- Thời gian thực hiện: Tháng 5-6 năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

6. Tổ chức các tập huấn triển khai các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường

Tổ chức tập huấn triển khai, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020:

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Phát động chương trình ngày thứ Bảy “xanh - sạch - đẹp”

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai chương trình ngày thứ Bảy “xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố định kỳ 1 lần/tháng thông qua hình thức huy động lực lượng tại các địa phương tham gia dọn dẹp vệ sinh, xử lý ô nhiễm tại các điểm đen môi trường, tổ chức khơi thông cống rãnh, nạo vét ao hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm... Trên cơ sở kết quả triển khai chương trình đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các mô hình, địa phương thực hiện tốt chương trình ngày thứ Bảy “xanh - sạch - đẹp” để biểu dương, khen thưởng tại Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

- Thời gian thực hiện chương trình: Định kỳ 01 lần/tháng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

8. Hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn: Treo băng rôn, áp phích phát hành theo hệ thống Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, khẩu hiệu với chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020;

- Thời gian thực hiện: Tuần thứ 3 của tháng 9 năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Các hoạt động truyền thông môi trường khác

9.1. Tổ chức các hoạt động phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được tích điểm tặng quà mGreen

Sử dụng “ứng dụng phân loại rác tại nguồn được tích điểm tặng quà mGreen" có chức năng hướng dẫn phân loại rác, gọi người thu gom rác tái chế và tích điểm đổi quà cho cư dân và người thu gom khi phân loại rác tại nguồn. Căn cứ kết quả trên ứng dụng BTV Tỉnh đoàn sẽ tặng giấy khen cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc về việc tích điểm tặng quà.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 đến tháng 12/2020.

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đối tượng: Đoàn viên, hội viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

9.2. Tổ chức ra quân đồng loạt ngày chủ nhật xanh (31/5), (30/8) và (15/10)

Tổ chức đồng loạt tổ hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa; xử lý hiệu quả các khu vực, điểm ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng, lô đất trống, cống rãnh, khu công nghiệp. Vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, thành lập và duy trì hoạt động của các đội tự quản về bảo vệ môi trường tại địa phương. Tổ chức ra quân đồng loạt làm trồng cây xanh nơi công cộng, vệ sinh môi trường, làm sạch các tuyến kênh, rạch bị ô nhiễm trên địa bàn; xóa các quảng cáo, rao vặt sai quy định; cải tạo các điểm đen về môi trường trên địa bàn đô thị, nhất là các khu đông dân cư, cơ quan, xí nghiệp, công ty, các khu họp chợ, trường học, trạm y tế. Tổ chức ra quân đồng loạt làm sạch biển; tổ chức trồng, chăm sóc duy trì cây xanh trên các khu đất quy hoạch công viên, khu công cộng, vườn hoa trên các tuyến đường, khu dân cư, đô thị.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến các ngày 31/5, 30/8 và 15/10 năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đối tượng: Đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh.

9.3. Tổ chức ngày hội sáng tạo trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Với chủ đề “Tái chế rác thải nhựa”, BTV Tỉnh đoàn sẽ tổ chức cuộc thi gồm 02 vòng:

1) Vòng sơ khảo thi bảng vẽ;

2) Vòng chung kết (thiết kế mô hình sau đó thuyết trình với BTC) mỗi cơ sở đoàn tham dự dự thi một mô hình cụ thể mang tính thiết thực và hiệu quả và áp dụng được trong cơ quan, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020.

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đối tượng: Đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với các hoạt động truyền thông môi trường giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện

1.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chủ đề ngày quốc tế Đa dạng sinh học: 39.500.000 đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

1.2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và sự kiện hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2020: 293.352.500 đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020). Riêng băng rôn, nón, áo sử dụng nguồn kinh phí của Quỹ Bảo vệ môi trường theo kế hoạch truyền thông môi trường năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 và nguồn vận động tài trợ.

1.3. Tổ chức tọa đàm về ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh: 260.320.000đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

1.4. Tổ chức triển lãm tranh ảnh và nghệ thuật sắp đặt về bảo vệ môi trường: 498.100.000 đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

1.5. Tổ chức các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020: 782.720.000 đồng. Trong đó:

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và Tổ chức toạ đàm về công tác bảo vệ môi trường các hồ chứa nước: 522.400.000 đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

- Tổ chức tọa đàm về công tác bảo vệ môi trường các hồ chứa nước: 260.320.000đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

- Tổ chức ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn và trồng cây xanh xung quanh bờ hồ: Sử dụng nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

1.6. Tổ chức các tập huấn triển khai các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường (Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020): 60.152.500 đồng.           

1.7. Tổ chức Chương trình Ngày Thứ bảy “xanh - sạch - đẹp”: Sử dụng nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

1.8. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn: 39.500.000 đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện: 1.973.645.000 đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

2. Đối với các hoạt động truyền thông môi trường giao Tỉnh đoàn chủ trì thực hiện

2.1. Tổ chức Hội thi ảnh và viết bài hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học: 13.800.000 đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

2.2. Tổ chức hoạt động thu gom bình, chai nhựa, pin, bánh xe hơi... đã cũ hết sử dụng đổi lấy quà tặng tương ứng: 21.000.000 đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

2.3. Tổ chức các hoạt động phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được tích điểm tặng quà mGreen: 70.000.000 đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

2.4. Tổ chức ra quân đồng loạt ngày Chủ nhật xanh (31/5), (30/8) và (15/10): 117.300.000 đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

2.5. Tổ chức ngày hội sáng tạo trẻ trên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 13.800.000đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông giao Tỉnh đoàn chủ trì thực hiện: 235.900.000 đồng (nguồn kinh phí bổ sung năm 2020).

Như vậy, tổng kinh phí cho các hoạt động truyền thông môi trường theo Kế hoạch: 2.209.545.000 đồng (chưa bao gồm kinh phí tổ chức ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn và trồng cây xanh xung quanh bờ hồ và Chương trình Ngày Thứ bảy “xanh - sạch - đẹp”).

(Chi tiết tại 09 Phụ lục đính kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết phát động “truyền thông về bảo vệ môi trường năm 2020” để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện. Kế hoạch gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài Nguyên và Môi trường chậm nhất 10 ngày kể từ khi Kế hoạch này được ban hành.

Trách nhiệm cụ thể của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Là đơn vị thường trực, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức và thực hiện kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, thực hiện của các đơn vị tham gia và báo cáo kết quả cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.

- Chủ trì thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn có chức năng để triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.

- Phối hợp với các đơn vị có chức năng như Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Tài nguyên môi trường và các đơn vị tư vấn để thực hiện kế hoạch.

2. Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông môi trường được giao chủ trì thực hiện theo Kế hoạch này.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý của mình trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh thẩm định và bố trí kinh phí bổ sung năm 2020 để thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các phương tiện truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và đưa tin về các hoạt động của Kế hoạch.

5. Sở Du lịch

- Tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch về giữ gìn vệ sinh môi trường trong hoạt động du lịch.

- Có văn bản chỉ đạo đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, các hoạt động tổ chức các lễ hội về việc hạn chế sử dụng và có các biện pháp phân loại, thu gom và xử lý chất thải nhựa khó phân hủy tại các khu du lịch do mình quản lý.

6. Sở Văn hoá - Thể thao

- Chỉ đạo Phòng Văn hoá các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động theo Kế hoạch, huy động lực lượng và phương tiện để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ việc cấp giấy phép treo phướn, băng rôn.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đưa nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường vào các hoạt động ngoại khóa của các trường trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện chương trình "Học đường nói không với chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân huỷ".

8. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

- Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hưởng ứng, tham gia các hoạt động truyền thông môi trường; ngày thứ Bảy “xanh - sạch - đẹp” định kỳ 1 lần/tháng và các hoạt động theo kế hoạch; vận động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cử cán bộ, nhân viên tham gia các hoạt động, sự kiện.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông môi trường năm 2020. Chỉ đạo các phường, xã, thị trấn tuyên truyền đến các tổ dân phố, thôn, xóm và vận động các hộ gia đình thu gom rác thải, chất thải, dọn dẹp vệ sinh tại khu vực sinh sống, trồng cây xanh,... thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày của các phường, xã, thị trấn;

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động truyền thông môi trường theo Kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình ngày thứ Bảy “xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố định kỳ 1 lần/tháng thông qua hình thức huy động lực lượng tại các địa phương tham gia dọn dẹp vệ sinh, tổ chức khơi thông cống rãnh, nạo vét ao hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm,... Trên cơ sở kết quả triển khai chương trình, đề xuất UBND tỉnh khen tặng các mô hình, địa phương, cá nhân thực hiện tốt chương trình ngày thứ Bảy “xanh - sạch - đẹp”.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên thuộc phạm vi quản lý của mình trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện đưa tin, bài chủ đề về các hoạt động truyền thông môi trường theo Kế hoạch này trên báo; tăng cường tin tức, phóng sự về môi trường và các hoạt động được tổ chức theo nội dung Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể; các đơn vị, tổ chức có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020 (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường; Tầng 5, số 123 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa; điện thoại: 3711292; email: ccbvmt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Nội dung

Kinh phí

Nguồn

I

Tổ chức các hoạt động truyền thông môi trường giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện

1.973.645.000

Nguồn kinh phí bổ sung năm 2020

1

Hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

39.500.000 (Chi tiết tại Phụ lục số 01)

Nguồn kinh phí bổ sung năm 2020

2

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

293.352.500 (Chi tiết tại Phụ lục số 02)

Nguồn kinh phí bổ sung năm 2020. Riêng băng rôn, nón, áo sử dụng nguồn kinh phí của Quỹ Bảo vệ môi trường theo kế hoạch truyền thông môi trường năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3080/QĐ- UBND ngày 13/11/2019 và nguồn vận động tài trợ.

3

Tổ chức tọa đàm về ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh

260.320.000 (Chi tiết tại Phụ lục số 03)

Nguồn kinh phí bổ sung năm 2020

4

Tổ chức triển lãm tranh ảnh và nghệ thuật sắp đặt về bảo vệ môi trường

498.100.000

(Chi tiết tại Phụ lục số 04)

5

Tổ chức các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

782.720.000 (Chi tiết tại Phụ lục sổ 05)

Nguồn kinh phí bổ sung năm 2020

5.1

Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và Tổ chức toạ đàm về công tác bảo vệ môi trường các hồ chứa nước

522.400.000

5.2

Tổ chức toạ đàm về công tác bảo vệ môi trường các hồ chứa nước

260.320.000

5.3

Tổ chức ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn và trồng cây xanh xung quanh bờ hồ

 

Nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

6

Tổ chức tập huấn triển khai các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường

60.152.500 (Chi tiết tại Phụ lục số 06)

Nguồn kinh phí bổ sung năm 2020

7

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn

39.500.000 (Chi tiết tại Phụ lục số 07)

8

Tổ chức Chương trình Ngày Thứ bảy “xanh - sạch - đẹp”: Sử dụng nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

II

Tổ chức các hoạt động truyền thông môi trường giao Tỉnh đoàn chủ trì thực hiện

235.900.000 (Chi tiết tại Phụ lục số 08)

Nguồn kinh phí bổ sung năm 2020

9

Tổ chức Hội thi ảnh và viết bài hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học

13.800.000

Nguồn kinh phí bổ sung năm 2020

10

Tổ chức hoạt động thu gom bình, chai nhựa, pin, bánh xe hơi... đã cũ hết sử dụng đổi lấy quà tặng tương ứng

21.000.000

11

Tổ chức các hoạt động phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được tích điểm tặng quà mGreen

70.000.000

12

Tổ chức ra quân đồng loạt ngày Chủ nhật xanh (31/5), (30/8) và (15/10)

117.300.000

13

Tổ chức ngày hội sáng tạo trẻ trên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13.800.000

 

TỔNG CỘNG (I + II):

2.209.545.000

Nguồn kinh phí bổ sung năm 2020 (chưa bao gồm kinh phí tổ chức ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn và trồng cây xanh xung quanh bờ hồ và Chương trình Ngày Thứ bảy “xanh - sạch - đẹp”)

Số tiền bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm lẻ chín triệu, năm trăm bốn mưoi lăm ngàn đồng.

 

PHỤ LỤC 1

DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020

 

 

 

 

 

1

Thi công băng rôn căng ngang: Bạt

Hiflex 3Dem KTS chất lượng cao KT 10m x 1m

Vật tư, gia công thành phẩm (tre, keo 502, kẽm)

Thiết kế, lập hồ sơ xin phép truyền thông + Nhân công treo dựng, bảo trì, tháo dỡ sau khi hết hạn)

cái

2

500.000

1.000.000

Thực tế

2

Thiết kế, in ấn thành phẩm áp phích tuyên truyền, phát hành theo hệ thống báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

Kích thước khổ A3 (ngang 28cm x cao 40cm); Định lượng giấy: Couché 150, in màu 01 mặt theo thiết kế thành phẩm: Cán màng bóng mỹ thuật, chống thấm; Dán băng keo hai mặt phía sau (02 đường trên/dưới chiều 28cm)

tờ

7.000

5.500

38.500.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

39.500.000

 

 

PHỤ LỤC 2

DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2020 CHỦ ĐỀ “ĐA DẠNG SINH HỌC’’
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Địa điểm tổ chức: huyện Côn Đảo

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

I

Chi phí trực tiếp

 

 

 

107.350.000

 

1

Chi phí nhân công

 

 

 

 

 

1.1

Công thiết kế băng rôn, banner, áo nón, backdrop

công

10

250.000

2.500.000

 

1.2

Công xây dựng chương trình, kịch bản lễ mittinh

công

10

300.000

3.000.000

 

2

Chi phí vật liệu

 

 

 

-

 

2.1

Băng rôn

cái

300

-

-

Theo kế hoạch truyền thông môi trường năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường

2.2

Áo

cái

350

-

-

2.3

Nón vải

cái

600

-

-

2.4

In và căng Backdrop sân khấu (Kt 5m x 10m), công treo

m2

50

250.000

12.500.000

 

2.5

Nước uống cho đại biểu

phần

50

20.000

1.000.000

 

2.6

Nước uống cho khối đông (bình 21L)

bình

5

200.000

1.000.000

 

2.7

Hoa để bục phát biểu

Lẵng

1

1.000.000

1.000.000

 

2.8

Hoa để bàn đại biểu

Lẵng

6

300.000

1.800.000

 

3

Chi phí công cụ, dụng cụ

 

 

 

-

 

3.1

Thuê âm thanh

lần

1

10.000.000

10.000.000

 

3.2

Thuê xe cổ động và trang trí

ngày

2

5.000.000

10.000.000

 

3.3

Thuê dù che (đường kính 20m)

cái

4

8.000.000

32.000.000

 

3.4

Thuê bàn đại biểu có phủ khăn

cái

17

150.000

2.550.000

 

3.5

Thuê ghế nhựa tròn cao

cái

100

10.000

1.000.000

 

3.6

Thuê sân khấu cao 0,8m diện tích 5x10m; phủ thảm đỏ; viền xung quanh; 3 vị trí lên sân khấu, công lắp ráp, xe chuyên chở.

m2

50

250.000

12.500.000

 

3.7

Gia công khung backdrop và hệ thống giàn giáo 5x10m (không bao gồm in hiflex)

m2

50

250.000

12.500.000

 

3.8

Thuê quạt hơi nước công nghiệp

cái

6

500.000

3.000.000

 

3.9

Thuê bục phát biểu

cái

1

1.000.000

1.000.000

 

II

CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG (15%I)

 

 

 

16.102.500

 

III

CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN

 

 

 

169.900.000

 

1

Chi thù lao

 

 

 

 

 

1.1

Thù lao văn nghệ chào mừng

đội

1

15.000.000

15.000.000

 

1.2

Thù lao MC

người

1

1.500.000

1.500.000

 

2

Các chi phí khác

 

 

 

 

 

2.1

Vệ sinh mặt bằng, điện, nước, bảo vệ trước - trong sự kiện

gói

1

10.000.000

10.000.000

 

2.2

Phương tiện vận chuyển vật tư, trang thiết bị từ Vũng Tàu ra Côn Đảo và ngược lại bao gồm:

 

 

 

 

 

2.2.1

Xe tải chờ từ kho ra bãi tập kết cảng Cát Lở (Vũng Tàu) và ngược lại

chuyến

2

1.500.000

3.000.000

 

2.2.2

Tàu hàng chở từ Vũng Tàu ra Côn Đảo và ngược lại

chuyến

2

20.000.000

40.000.000

 

2.2.3

Xe tải chở từ cảng Bến Đầm (Côn Đảo) về địa điểm Tổ chức mítinh và ngược lại

chuyến

2

1.500.000

3.000.000

 

2.3

Chi phí nhân công

 

 

 

 

 

2.3.1

Thù lao công nhân bốc xếp hàng hóa lên xuống tàu: (6 người x 2 ngày)

công

12

250.000

3.000.000

 

2.3.2

Thù lao công nhân kỹ thuật lắp dựng, trang trí, chạy chương trình và thảo dỡ: (10 người x 4 ngày)

công

40

250.000

10.000.000

 

2.3.3

Chi phí thuê phòng khách sạn cho nhân công kỹ thuật (10 người x 4 đêm)

lượt

40

250.000

10.000.000

 

2.3.4

Chi phí ăn cho công nhân kỹ thuật (10 người x 2 bữa/ngày x 4 ngày)

suất

80

180.000

14.400.000

 

2.3.5

Chi phí vé tàu cao tốc khứ hồi Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu cho công nhân kỹ thuật

người

10

1.700.000

17.000.000

 

2.4

Chi phí cho khách mời

 

 

 

 

 

2.4.1

Chi phí vé tàu cao tốc khứ hồi Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu cho đại biểu

người

10

1.700.000

17.000.000

 

2.4.2

Chi phí thuê phòng khách sạn cho đại biểu (10 người x 2 ngày)

lượt

20

300.000

6.000.000

 

2.4.3

Chi phí ăn uống cho đại biểu (10 người x 2 ngày x 2 bữa)

suất

80

250.000

20.000.000

Thực tế

IV

Tổng cộng (I+II+III)

 

 

 

293.352.500

 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu, ba trăm năm mươi hai ngàn, năm trăm đồng.

 

PHỤ LỤC 3

DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của  Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Chi phí viết kịch bản đề cương

chương trình

1

15.000.000

15.000.000

 

2

Chi phí sản xuất Clip phóng sự phát trong chương trình: Biên tập, quay phim, đọc lời bình, dựng phim...

Clip

2

45.000.000

90.000.000

 

3

Chi phí in ấn tài liệu, thư mời, banner, backrop, standy... trang trí phim trường phục vụ tọa đàm

trọn gói

1

20.000.000

20.000.000

 

4

Chi phí thù lao khách mời chuyên gia

người

2

5.000.000

10.000.000

 

5

Chi phí vé máy bay khứ hồi Hà Nội-TP. HCM cho chuyên gia

người

2

4.500.000

9.000.000

 

6

Chi phí xe đưa đón chuyên gia cấp bộ từ sân bay Tân Sơn Nhất về Vũng Tàu và ngược lại

chuyến

2

2.000.000

4.000.000

 

7

Chi phí phòng khách sạn cho chuyên gia

phòng

2

800.000

1.600.000

 

8

Chi phí tiền ăn chi chuyên gia

suất

4

180.000

720.000

 

9

Chi phí ê kíp tổ chức thực hiện và sản xuất chương trình: Đạo diễn, biên tập, quay phim, kỹ thuật đồ họa vi tính, dựng phim, phát thanh viên, hậu kỳ…

trọn gói

1

50.000.000

50.000.000

 

10

Chi phí phát sóng

lần

3

20.000.000

60.000.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

260.320.000

 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm sáu mươi triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng.

 

PHỤ LỤC 4

DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM TRANH ẢNH VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

I

IN ẤN, TRƯNG BÀY TRANH ẢNH

 

 

 

319.000.000

 

1

Thù lao, nhuận bút ảnh

tấm

100

1.000.000

100.000.000

 

2

Chi phí in ấn ảnh: Bao gồm khung nhựa composite tổng hợp cao cấp giả gỗ, mặt kính, ván lót phía sau 40x60cm. Giá tranh gỗ thông tự nhiên cao 160cm, có nấc tăng chỉnh độ cao. Ảnh in PP cán màng chất lượng cao.

tấm

100

2.000.000

200.000.000

 

3

Chi phí nhân công lồng khung ảnh và sắp đặt

tấm

100

150.000

15.000.000

 

4

Phương tiện vận chuyển khung ảnh

chuyến

2

2.000.000

4.000.000

 

II

TRIỂN LÃM MÔ HÌNH

 

 

 

87.500.000

 

1

Chi phí hỗ trợ mua sắm vật tư thực hiện mô hình

mô hình

5

10.000.000

50.000.000

 

2

Thù lao nhân công thực hiện lắp dựng mô hình (10 người/mô hình)

công

50

250.000

12.500.000

 

3

Trang trí gian hàng trưng bày mô hình sản phẩm công nghệ tái chế rác thải nhự. KT: 3mx3m

gian

5

5.000.000

25.000.000

 

III

TRANG TRÍ, KHAI MẠC TRIỂN LÃM

 

 

 

66.600.000

 

1

Phông chính triển lãm

m2

50

250.000

12.500.000

 

2

Bộ cắt băng khai mạc

bộ

1

1.500.000

1.500.000

 

3

Bục phát biểu

cái

1

600.000

600.000

 

4

Biểu diễn văn nghệ khai mạc

gói

1

15.000.000

15.000.000

 

5

Bàn phủ khăn phục vụ đại biểu

cái

10

100.000

1.000.000

 

6

Ghế tựa lưng bọc váy phục vụ đại biểu

cái

100

10.000

1.000.000

 

7

Pano giới thiệu triển lãm khung sắt, in bạt 2mx3m

tấm

5

6.000.000

30.000.000

 

8

Băng rôn ngang treo khu vực triển lãm 8mx1m

tấm

10

500.000

5.000.000

 

IV

CHI PHÍ KHÁC

 

 

 

25.000.000

 

1

Chi phí nhân công vệ sinh trước, trong và sau triển lãm

công

30

250.000

7.500.000

 

2

Chi phí bảo vệ triển lãm

công

30

250.000

7.500.000

 

3

Chi phí điện, nước, thuê nhà vệ sinh lưu động

gói

1

10.000.000

10.000.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

498.100.000

 

 

PHỤ LỤC 5

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG BVMT CÁC HỒ CHỨA NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Số đề nghị

Ghi chú

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

I

Tổ chức duy tu Pano truyền thông trực quan

 

 

 

198.400.000

 

1

Chi phí chỉnh sửa, thiết kế mỹ thuật, lập hồ sơ và phí thẩm định cấp phép tuyên truyền pano ngoài trời theo quy định

Trọn gói

1

1.200.000

1.200.000

 

2

Chi phí vật tư và nhân công duy tu pano

Sơn mới 02 chân, cao 3m; Thay mới mặt pano lưng tole 1m x 1,6m in căng bạt hifex chất lượng cao, viền nhôm; Gia cố móng pano đổ bê tông

Tấm

29

6.800.000

197.200.000

 

II

Tổ chức truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng

 

 

 

324.000.000

 

1

Đăng tin bài tuyên truyền trên báo giấy và báo điện tử Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

 

64.000.000

 

1.1

Tổ chức nội dung: Lập đề cương, viết bài/ chụp ảnh, biên tập

Tin bài

8

2.000.000

16.000.000

 

1.2

Chi phí đăng tin bài trên các báo giấy và báo điện tử

Tin bài

8

6.000.000

48.000.000

 

1

Vận động bài tuyên truyền trên báo giấy và báo điện tử: Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp luật TP. HCM, Người Lao động...

 

 

 

120.000.000

 

1.1

Chi phí đăng tin bài trên các báo giấy và báo điện tử

Tin bài

 

 

120.000.000

 

2

Vận động tuyên truyền trên Đài Truyền hình Nhân dân, truyền hình Thông tấn

 

 

 

140.000.000

 

2.2

Chi phí sản xuất và phát sóng truyền hình

Tin bài

4

35.000.000

140.000.000

 

III

Tổ chức tọa đàm Bảo vệ hồ chứa nước

 

 

 

260.320.000

 

1

Chi phí viết kịch bản đề cương

Chương trình

1

15.000.000

15.000.000

 

2

Chi phí sản xuất Clip phóng sự phát trong chương trình: Biên tập, quay phim, đọc lời bình, dựng phim...

Clip

2

45.000.000

90.000.000

 

3

Chi phí in ấn tài liệu, thư mời, banner, backrop, standy... phục vụ tọa đàm

trọn gói

1

20.000.000

20.000.000

 

4

Chi phí thù lao khách mời chuyên gia

Người

2

5.000.000

10.000.000

 

5

Chi phí vé may bay khứ hồi Hà Nội - TP. HCM cho chuyên gia

Người

2

4.500.000

9.000.000

 

6

Chi phí xe đưa đón chuyên gia cấp bộ từ sân bay Tân Sơn Nhất về Vũng Tàu và ngược lại

Chuyến

2

2.000.000

4.000.000

 

7

Chi phí phòng khách sạn cho chuyên gia

phòng

2

800.000

1.600.000

 

8

Chi phí tiền ăn chi chuyên gia

Suất

4

180.000

720.000

 

9

Chi phí ê kíp tổ chức thực hiện và sản xuất chương trình: Đạo diễn, biên tập, quay phim, kỹ thuật đồ họa vi tính, dựng phim, phát thanh viên, hậu kỳ...

Trọn gói

1

50.000.000

50.000.000

 

10

Chi phí phát sóng

Lần

3

20.000.000

60.000.000

 

III

Tổ chức ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn và trồng cây xanh xung quanh bờ hồ

 

 

 

 

Nguồn kinh phí
của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

 

Tổng cộng

 

 

 

782.720.000

 

 

PHỤ LỤC 6

DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản QPPL về BVMT năm 2020

 

 

 

 

 

1

Trang trí hội trường (Market, Băng rôn, Hoa tươi, ...)

 

 

 

4.000.000

Theo thực tế

2

In sao, đóng bìa tài liệu

 

 

 

26.227.500

Theo thực tế

2.1

In sao tài liệu (101 tờ *650 bộ)

65.650

tờ

350

22.977.500

 

2.2

Đóng bìa tài liệu

650

bộ

5.000

3.250.000

 

3

Nước uống

650

suất

20.000

13.000.000

Theo thực tế

4

Soạn bài giảng tập huấn

100

trang

50.000

5.000.000

 

5

Bồi dưỡng báo cáo viên:

600.000 đồng/người/buổi x 03 người

3

báo cáo

600.000

1.800.000

Theo Thông tư số 40/2017/TT- BTC ngày 28/4/2017 quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội

nghị

6

Thuê xe đưa đón báo cáo viên

1

chuyến

2.000.000

2.000.000

 

7

Chi phí phát hành Thư mời

 

 

 

8.125.000

 

7.1

Tiền in thư mời, bì thư

650

cái

1.500

975.000

 

7.2

Tiền gửi thư mời (gửi bảo đảm)

650

đơn vị

11.000

7.150.000

 

 

TÔNG CỘNG

 

 

 

60.152.500

 

 

PHỤ LỤC 7

DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn

 

 

 

 

 

1

Thi công băng rôn căng ngang: Bạt

Hiflex 3Dem KTS chất lượng cao KT 10m x 1m

Vật tư, gia công thành phẩm (tre, keo 502, kẽm)

Thiết kế, lập hồ sơ xin phép truyền thông + Nhân công treo dựng, bảo trì, tháo dỡ sau khi hết hạn)

cái

2

500.000

1.000.000

Thực tế

2

Thiết kế, in ấn thành phẩm áp phích tuyên truyền, phát hành theo hệ thống Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

Kích thước khổ A3 (ngang 28cm x cao 40cm); Định lượng giấy: Couché 150, in màu 01 mặt theo thiết kế Thành phẩm: Cán màng bóng mỹ thuật, chống thấm; Dán băng keo hai mặt phía sau (02 đường trên/dưới chiều 28cm)

tờ

7.000

5.500

38.500.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

39.500.000

 

 

PHỤ LỤC 8

DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 DO TỈNH ĐOÀN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

I

Hội thi ảnh và bài viết bài hưởng ứng ngày Ngày quốc tế Đa dạng sinh học

 

 

 

13.800.000

 

 

Giải thường Hội thi ảnh và bài viết bài hưởng ứng ngày Ngày quốc tế Đa dạng sinh học

 

 

 

 

 

 

Giải nhất: 2.000.000 đồng và giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

 

1

2.000.000

2.000.000

 

 

Giải nhì: 1.500.000 đồng và giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

 

2

1.500.000

3.000.000

 

 

Giải ba: 1.000.000 đồng và giấy khen cùa Ban Thường vụ Tinh đoàn

 

3

1.000.000

3.000.000

 

 

Giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng và giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

 

10

500.000

5.000.000

 

 

Giấy khen + khung khen

cái

16

50.000

800.000

Theo thực tế

II

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6

 

 

 

21.000.000

 

 

Tổ chức thu gom bình, chai nhựa, pin, bánh xe hơi... đã cũ hết sử dụng đổi lấy quà tặng tương ứng do BTC cung cấp.

 

 

 

 

 

 

Quà tặng đổi chai nhựa

phần

300

70.000

21.000.000

 

III

Tổ chức các hoạt động phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đưọc tích điểm tặng quà mGreen

 

 

 

70.000.000

 

 

Quà tặng

phần

1.000

70.000

70.000.000

 

IV

Tổ chức ra quân đồng loạt ngày chủ nhật xanh (31/5), (30/8) và (15/10)

 

 

 

117.300.000

 

 

Ra quân ngày 31/5

 

 

 

 

 

 

Phông sân khấu 50mv

mét

50

250.000

12.500.000

 

 

Sân khấu 50mv

mét

50

250.000

12.500.000

 

 

Băng rôn ngang treo khu vực ra quân 8mx1m

cái

10

500.000

5.000.000

 

 

Nước uống

suất

300

20.000

6.000.000

 

 

Bao đựng rác

cái

200

3.000

600.000

 

 

Cào rác

cái

100

50.000

5.000.000

 

 

Chổi quét

cái

100

25.000

2 500.000

 

 

Ra quân ngày 30/8

 

 

 

 

 

 

Phông sân khấu 50mv

mét

50

250.000

12.500.000

 

 

Sân khấu 50mv

mét

50

250.000

12.500.000

 

 

Băng rôn ngang treo khu vực ra quân 8mx1m

cái

10

500.000

5.000.000

 

 

Nước uống

suất

300

20.000

6.000.000

 

 

Bao dựng rác

cái

200

3.000

600.000

 

 

Cào rác sử dụng lại

 

 

 

 

 

 

Chổi quét sử dụng lại

 

 

 

 

 

 

Ra quân ngày 15/10

 

 

 

 

 

 

Phông sân khấu 50mv

mét

50

250.000

12.500.000

 

 

Sân khấu 50mv

mét

50

250.000

12.500.000

 

 

Băng rôn ngang treo khu vực ra quân 8mx1m

cái

10

500.000

5.000.000

 

 

Nước uống

suất

300

20.000

6.000.000

 

 

Bao đựng rác

cái

200

3.000

600.000

 

 

Cào rác sử dụng lại

 

 

 

 

 

 

Chổi quét sử dụng lại

 

 

 

 

 

V

Tổ chức ngày hội sáng tạo trẻ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

 

13.800.000

 

 

Giải thưởng ngày hội sáng tạo trẻ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

 

 

 

 

Giải nhất: 2.000.000 đồng và giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

 

1

2.000.000

2.000.000

 

 

Giải nhì: 1.500.000 đồng và giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

 

2

1.500.000

3.000.000

 

 

Giải ba: 1.000.000 đồng và giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

 

3

1.000.000

3.000.000

 

 

Giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng và giấy khen cùa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

 

10

500.000

5.000.000

 

 

Giấy khen + khung khen

cái

16

50.000

800.000

Theo thực tế

 

Tổng cộng:

 

 

 

235.900.000

 

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng.