Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1256/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Quyết định số 614/QĐ-BTP ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính Luật sư nêu tại các điểm I.17, I.18; các thủ tục hành chính Trọng tài thương mại nêu tại các điểm VI.1, VI.2, VI.7 của Phụ lục kèm theo Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Btrợ tư pháp, Trợ giúp pháp lý, Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT
. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm phục vụ HCC;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC
.

CHỦ TỊCH




Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ, LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1256/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Luật sư

1

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư

BTP-LDG-277015

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn luật sư. Liên đoàn luật sư Việt Nam có ý kiến bằng văn bản về Đề án tổ chức Đại hội; phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật (nếu có) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của Liên đoàn luật sư Việt Nam và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Đại hội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính) tại địa chỉ: Số 36 Trần Phú - Đà Lạt.

Không quy định

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP .

2

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

BTP-LDG-277016

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả Đại hội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính) tại địa chỉ: Số 36 Trần Phú - Đà Lạt.

Không quy định

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP .

- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP .

II. Lĩnh vực Trọng tài thương mại

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

BTP-LDG-277038

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính) tại địa chỉ: Số 36 Trần Phú - Đà Lạt.

1.500.000 đồng

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại.

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011.

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

2

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

BTP-LDG-277039

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính) tại địa chỉ: Số 36 Trần Phú - Đà Lạt.

1.000.000 đồng

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP .

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP .

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP .

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC .

3

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

BTP-LDG-277358

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính) tại địa chỉ: Số 36 Trần Phú - Đà Lạt.

5.000.000 đồng

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP .

- Nghị đnh số 124/2018/NĐ-CP .

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP .

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC .

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1256/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

  • Số hiệu: 1256/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 10/06/2019
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
  • Người ký: Đoàn Văn Việt
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/06/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản