Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG MUA SẮM THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị Sở Tài chính tại Tờ trình số 1084/TTr-STC ngày 26 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản công mua sắm theo phương thức tập trung trên địa bàn, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung:

- Máy vi tính để bàn (số lượng mua từ 03 máy trở lên đối với mỗi đơn vị);

- Máy vi tính xách tay;

- Máy Photocopy;

- Máy điều hòa nhiệt độ (bao gồm điều hòa treo tường và điều hòa đứng (cây); không bao gồm chi phí lắp đặt và phụ kiện kèm theo).

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Điều 2. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

1. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 70, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

2. Từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Điều 3. Giao Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện việc mua sắm tập trung theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định: số 1467a/QĐ-UBND ngày 29/6/2017; số 3172/QĐ-UBND ngày 17/11/2018 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước Quảng Trị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính