Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 09/TTr-STC ngày 15 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích:

1.1. Đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

1.2. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

1.3. Kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh.

2. Yêu cầu:

2.1. Công tác giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính.

2.2. Đánh giá đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2.3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giám sát tài chính của doanh nghiệp, tránh trùng lắp, chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

3. Nội dung giám sát:

3.1. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

3.2. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 33, Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

4. Đối tượng, Phương thức giám sát:

4.1. Giám sát trực tiếp:

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Kạn.

+ Thời kỳ giám sát: Năm 2019.

+ Thời gian giám sát: Trong tháng 4 năm 2020.

+ Địa điểm giám sát: Văn phòng Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Kạn.

+ Cơ quan thực hiện giám sát: Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.2. Giám sát gián tiếp:

- Thời kỳ giám sát:

+ Năm 2019: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn.

+ 6 tháng đầu năm 2020: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Kạn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn.

- Thời gian giám sát:

+ Năm 2019: Trong tháng 5 năm 2020.

+ 6 tháng đầu năm 2020: Trong tháng 8 năm 2020.

- Sở Tài chính giám sát thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo kết quả giám sát định kỳ 06 tháng và hàng năm đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn căn cứ kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đã được phê duyệt lập và gửi các báo cáo phục vụ công tác giám sát tài chính theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giám sát trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, Giám đốc doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP (Xem HSQLCV);
- Lưu VT, Khởi, Hoàn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quang Tuyên