Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 907/TTr-STC ngày 04/12/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác giám sát tài chính năm 2020 đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Sơn La quản lý, cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục tiêu

- Đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

- Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

- Phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đế có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Công khai, minh bạch tình hình tài chính của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Đối tượng thực hiện

- Cơ quan thực hiện giám sát: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

- Đối tượng giám sát: Các doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh Sơn La nắm giữ 100% vốn điều lệ, trên 50% vốn điều lệ và dưới 50% vốn điều lệ

3. Phạm vi áp dụng

Áp dụng đối với việc đánh giá tình hình tài chính năm 2019 và 6 tháng năm 2020 của các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Sơn La nắm giữ 100% vốn điều lệ, trên 50% vốn điều lệ và dưới 50% vốn điều lệ

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT

1. Nội dung giám sát:

Theo quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ; Điều 5 Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

2. Căn cứ thực hiện giám sát tài chính

- Văn bản pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp.

- Điều lệ hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm, kế hoạch dài hạn (05 năm), tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp đã được kiểm toán độc lập kiểm toán và được Hội đồng thành viên thông qua; báo cáo tài chính quý, báo cáo nghiệp vụ định kỳ và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý nhà nước.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại doanh nghiệp của các cơ quan chức năng.

- Các thông tin, tài liệu có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

3. Phương thức giám sát

- Giám sát thông qua thanh tra;

- Giám sát thông qua công tác kiểm tra;

- Giám sát thông qua báo cáo tài chính;

(Chi tiết theo Phụ biểu đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với doanh nghiệp

- Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Sơn La (UBND tnh Sơn La nắm giữ 100% vốn điều lệ): Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty lập Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 5 Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính và các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 200/2015/TT-BTC .

- Các doanh nghiệp do UBND tỉnh Sơn La nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và dưới 50% vốn điều lệ: Giám đốc công ty và Người đại diện phần vốn nhà nước lập Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 5 Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính và các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

Các báo cáo nêu trên, các doanh nghiệp gửi cho Sở Tài chính như sau: Thời điểm nộp báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2019 trước ngày 31/3/2020; Báo cáo 6 tháng năm 2020 trước ngày 31/7/2020.

2. Sở Tài chính

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện giám sát và tổng hợp kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính. Báo cáo kết quả giám sát phải kèm theo báo cáo giám sát tài chính của từng doanh nghiệp.

- Thời gian gửi báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp với UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2020; Lập báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020, trước 31/8/2020.

- Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, đề xuất các hình thức xử lý đối với doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh quyết định theo một trong các hình thức sau:

+ Có văn bản nhắc nhở lãnh đạo doanh nghiệp và khuyến nghị các biện pháp xử lý; tiếp tục giám sát tình hình tiếp thu và thực hiện khuyến nghị của doanh nghiệp.

+ Có văn bản nhắc nhở lãnh đạo doanh nghiệp và đề ra các biện pháp xử lý; tiếp tục giám sát tình hình tiếp thu thực hiện chỉ đạo của chủ sở hữu. Đồng thời Sở Tài chính tăng tần suất giám sát gián tiếp thông qua việc yêu cầu doanh nghiệp, Kiểm soát viên báo cáo bổ sung theo các chuyên đề cụ thể:

+ Quyết định đưa doanh nghiệp vào diện giám sát đặc biệt, thông báo với các cơ quan có liên quan để xử lý theo quy trình giám sát đặc biệt.

+ Thực hiện biện pháp xử lý tài chính theo quy định và xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo doanh nghiệp theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.

3. Thanh tra tỉnh

- Thanh tra các doanh nghiệp theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm.

- Cung cấp cho Sở Tài chính Kết luận thanh tra đối với các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác giám sát tài chính năm 2020 đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát doanh nghiệp (nếu có), đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các DNNN và DN có vốn NN;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Hà 25 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Khánh

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch s: 02/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh)

TT

Tên doanh nghiệp

Giám sát tình hình tài chính năm 2019

Giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Ghi chú

Phương thức

Đơn vị thực hiện

Phương thức

Đơn vị thực hiện

I

Các doanh nghiệp Nhà nước (Giám sát trực tiếp)

 

 

 

 

 

1

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Sơn La

Kiểm tra

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

 

2

Công ty TNHHNN một thành viên Lâm nghiệp Phú Yên

Kiểm tra

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

 

3

Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La

Kiểm tra

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

 

II

Các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

 

 

 

 

 

1

Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu Sơn La

Thông qua báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Phần vốn nhà nước còn nắm giữ 70%

2

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La

Thông qua báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Phần vốn nhà nước còn nắm giữ 98,64%

III

Các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ (Giám sát gián tiếp)

 

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La

Thông qua báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Phần vốn nhà nước còn nắm giữ 20%

2

Công ty Cổ phần Điều tra, quy hoạch và PTNT Sơn La

Thông qua báo cáo tài chính

Sơ Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Phần vốn nhà nước còn nắm giữ 43,1%

3

Công ty Cổ phần Sách văn hóa tổng hợp Sơn La

Thông qua báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Phần vốn nhà nước còn nắm giữ 30%