Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH 15 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI NHIỄM HIV, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ, NGƯỜI BÁN DÂM HOÀN LƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2014/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg giai đoạn 2014-2016 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị của các Bộ, ngành có liên quan và 15 tỉnh, thành phố thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 15 tỉnh, thành phố có danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Như Điều 4;
- UBTWMTTQVN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công an, Y tế, NHNNVN, NHCSXH;
- UBND 15 tỉnh, thành phố thí điểm;
- Lưu VT, Cục PCTNXH.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

DANH SÁCH

15 TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI NHIỄM HIV, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ, NGƯỜI BÁN DÂM HOÀN LƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH 29/2014/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-LĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2014)

1. Tỉnh Điện Biên

2. Tỉnh Sơn La

3. Tỉnh Lào Cai

4. Tỉnh Hòa Bình

5. Thành phố Hà Nội

6. Thành phố Hải Phòng

7. Tỉnh Thanh Hóa

8. Tỉnh Nghệ An

9. Thành phố Đà Nẵng

10. Tỉnh Quảng Nam

11. Tỉnh Đăk Lăk

12. Thành phố Hồ Chí Minh

13. Thành phố Cần Thơ

14. Tỉnh Hậu Giang

15. Tỉnh Bạc Liêu