Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1128/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT SỐ HIỆU ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2329/TTr-SGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt số hiệu đường bộ đối với các tuyến đường huyện trên địa bàn huyện Yên Mô tại danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Mô và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Yên Mô và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP4,6.
vmh.87.QĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

PHỤ LỤC

SỐ HIỆU CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MÔ
(Kèm theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

TT

Tên tuyến, đoạn tuyến

Điểm đầu - Điểm cuối

Chiều dài (km)

Số hiệu đường bộ

1

Đường giao thông liên xã Mai Sơn - Khánh Thượng

Điểm đầu: Giao với QL12B kéo dài tại ngã tư xóm 2, xã Mai Sơn; điểm cuối: Giao với tuyến ĐH69 tại ngã tư thôn Đồng Phú, xã Khánh Thượng

4,62

ĐH.68

2

Đường giao thông liên huyện Mai Sơn - Yên Bình

Điểm đầu: Giao với QL12B kéo dài tại ngã 3 Bình Sơn, xã Mai Sơn; điểm cuối: Cầu Yên Bình.

0,45

ĐH.68B

3

Đường giao thông liên xã Khánh Thượng - Ninh An

Điểm đầu: Giao với QL12B kéo dài tại ngã 3 Chợ Bến, xã Khánh Thượng; điểm cuối: Tại cầu Mũi A.

2,50

ĐH.69

4

Đường giao thông liên xã Yên Thắng - Yên Hưng

Điểm đầu: Tại Cầu Tu mới, xã Yên Thắng; điểm cuối: Tại cầu Bà Thuông, xã Yên Hưng

8,67

ĐH.70

5

Đường giao thông liên xã Yên Thắng - Đông Sơn

Điểm đầu: Giao với tuyến ĐH70 tại ngã tư Xóm 4, xã Yên Thắng; điểm cuối: Tại Đồi Dù, xã Yên Thắng.

2,98

ĐH.70B

6

Đường giao thông liên xã Yên Hưng - Yên Mỹ

Điểm đầu: Tại cầu Chợ Chớp, xã Yên Hưng; điểm cuối: Giao với QL12B kéo dài tại Gò ông Đống.

4,78

ĐH.71

7

Đường giao thông liên xã Khánh Dương

Điểm đầu: Tại Ngã ba anh Cơ (QL.12B kéo dài); điểm cuối: Giao với đường ĐT480C Tại ngã 3 Xóm Bắc, xã Khánh Dương.

5,42

ĐH.72

8

Đường giao thông liên xã Yên Mạc - Yên Nhân

Điểm đầu: Giao với QL12B kéo dài tại ngã 3 Chợ Bút, xã Yên Mạc; điểm cuối: Tại đê sông Vạc (bến đò Đức Hậu), xã Yên Nhân.

4,94

ĐH.73

9

Đường giao thông liên xã Khánh Thượng - Yên Thái

Điểm đầu: Giao với ĐH.68 tại Núi Sậu, xã Khánh Thượng; điểm cuối: Giao với ĐT482 tại cây xăng Bộ Việt, xã Yên Thái.

11,97

ĐH.74

10

Đường giao thông liên xã Yên Thịnh - Yên Phong

Điểm đầu: Giao với ĐT480C tại Công an huyện; điểm cuối: Giao với ĐT480B tại xóm Ngoài, xã Yên Phong.

3,13

ĐH.75

Tổng cộng

49,46