Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 743/TTr-SNN ngày 19 tháng 3 năm 2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 725/TTr-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ vào Văn phòng Sở;

2. Hợp nhất Phòng Kế hoạch tài chính với Phòng Quản lý xây dựng công trình thành Phòng Kế hoạch và Đầu tư;

3. Sau khi sắp xếp, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm:

a) Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 04 Phó Giám đốc; 

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Phòng Kế hoạch và Đầu tư;

- Phòng Nghiệp vụ tổng hợp;

c) Văn phòng;

d) Thanh tra;

đ) Tổ chức trực thuộc Sở:

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Chi cục Kiểm lâm;

- Chi cục Thủy sản;

- Chi cục Thủy lợi;

- Chi cục Phát triển nông thôn;

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

e) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

- Trung tâm Khuyến nông;

- Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Trung tâm Quản lý, khai thác các công trình thủy sản;

- Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao;

- Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa;

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa;

- Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

g) Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định; chỉ đạo việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy chế quản lý, điều hành theo quy định hiện hành.

3. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng và tương đương thuộc Sở phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định có liên quan thuộc thẩm quyền, đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành hoạt động của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

4. Quyết định sắp xếp, phân bổ biên chế, bố trí nhân sự đồng bộ với cơ cấu tổ chức mới theo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành; đảm bảo số lượng biên chế, số người làm việc tối thiểu và nhân sự cấp phó các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Triển khai rà soát vị trí việc làm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thẩm định) phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm của Sở theo cơ cấu tổ chức mới, tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân