Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 13 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT, TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25-7-2001; Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ quản lý thuốc Bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định 58/2002/NĐ-CP ngày 03-6-2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05-01-2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 614/SNN ngày 04-7-2007 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ thực vật; đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 579/SNV-TCCB ngày 17-7-2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình;

Điều 2. Quyết đinh này có hiệu lực thi hành sau 10 kể từ ngày ký, các Quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Nh­ư điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư­ pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT Tin học và Công báo;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lư­u: VT, NC (B.19b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT, THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 13 -8-2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)

I. Vị trí, chức năng:

1. Vị trí: Chi cục Bảo vệ thực vật là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Chức năng: - Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ và chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật (gọi chung là công tác bảo vệ thực vật) trên địa bàn tỉnh theo qui đinh của pháp luật;

- Chi cục chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được nhà nước cấp kinh phí hoạt động và được mở tài khoản để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Chi cục đặt tại thành phố Hoà Bình.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng, đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách về công tác bảo vệ thực vật phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành;

2. Ban hành các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành theo sự phân công của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;

4. Tổ chức theo dõi, điều tra, phát hiện, xác minh, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của sinh vật gây hại chính đối với cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh; thông báo kịp thời diễn biến của sinh vật gây hại; đề xuất các chủ trương, chính sách và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật;

5. Quản lý nhà nước về công tác Kiểm dịch thực vật và hoạt động xông hơi, khử trùng theo quy định của pháp luật;

6. Quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành phục vụ sản xuất; thực hiện công tác khuyến nông về Bảo vệ thực vật theo sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên bảo vệ thực vật ở cơ sở; tập huấn cho nông dân kiến thức về bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật.

9. Thực hiện việc hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế về khoa học kỹ thuật chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo sự phân công của cấp có thẩm quyền;

10. Tổ chức và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên;

11. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chi cục theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

13. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật khi được cấp có thẩm quyền giao.

III. Cơ cấu Tổ chức và biên chế:

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Chi cục Bảo vệ thực vật có Chi cục trưởng, 02 phó Chi cục trưởng:

- Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Chi cục trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

- Phó Chi cục trưởng là người giúp việc Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chi cục trưởng.

b) Các phòng chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ giúp việc và Trạm Bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật các huyện, thành phố.

Nhiệm vụ các phòng chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và Trạm Bảo vệ thực, kiểm dịch thực vật vật do Chi cục trưởng quy định cụ thể; các Trạm được mở tài khoản theo quy định, được sử dụng con dấu để giao dịch.

2. Biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật: Trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm./.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH