Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/2006/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG HPNET.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112);

Căn cứ Quyết định số 1954/QĐ-UB ngày 30/8/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2001 - 2005;

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 232/VP-TTTT ngày 05/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tạm thời về công tác Quản trị Hệ thống mạng HPNet".

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tin học thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan của thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Điều hành ĐA112CP;
- Bộ Tư pháp ( Cục KTVB);
- TT TU, đ/c Bí thư TU;
- TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- CT, PCT UBND TP;
- Như điều 2;
- CPVP UBNDTP, Các CV UBND;
- Các đơn vị trực thuộc VP;
- Đ/c Thư ký BĐH112TP;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG HPNET
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1083 /2006/QĐ-UBND ngày 19/5/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Bản Quy định này quy định về tổ chức quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống mạng HPNet trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Hệ thống mạng HPNet.

Mạng HPNet là hệ thống mạng bao gồm Trung tâm tích hợp dữ liệu đặt tại Trung tâm Thông tin - Tin học thuộc Văn phòng  Uỷ ban nhân dân thành phố (gọi tắt là Trung tâm Thông tin - Tin học), các máy trạm đặt tại các bộ phận, đơn vị trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố (mạng LAN-HPNet) và các máy trạm, các mạng cục bộ (LAN) kết nối từ các ngành, cấp trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố (mạng WAN-HPNet), cụ thể như sau:

Trung tâm tích hợp dữ liệu: gồm hệ thống các máy chủ và các thiết bị ngoại vi được vận hành hoạt động thường xuyên (24 giờ/ngày) phục vụ Hệ thống thông tin điện tử của thành phố (là hệ thống tổng hợp vận hành các phần mềm thuộc Đề án 112 tại thành phố); các máy chủ này được tích hợp với nhau thực hiện việc trao đổi và quản lý thông tin, quản lý việc truy cập,..phục vụ công tác quản lý điều hành của các cấp lãnh đạo thành phố,

Mạng LAN-HPNet: gồm hệ thống các máy trạm tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, được kết nối với Trung tâm tích hợp dữ liệu bằng các giao thức đường truyền: DialUp, cáp quang, cáp xoắn.

Mạng WAN-HPNet: là hệ thống các máy trạm, các mạng LAN đặt tại các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố (gọi tắt là các đơn vị hành chính), được kết nối với Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố.

Công tác quản trị Hệ thống mạng HPNet bao gồm việc vận hành, khai thác quản lý và sử dụng Hệ thống mạng HPNet trên địa bàn thành phố, phục vụ cho việc quản lý, vận hành sử dụng Hệ thống thông tin điện tử của thành phố Hải Phòng; đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và liên tục. Các đơn vị, cá nhân sử dụng Hệ thống mạng HPNet đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Công tác quản lý đối với mạng HPNet

Hệ thống mạng HPNet do Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo quản lý. Giao cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện công tác tổ chức, khai thác và sử dụng mạng HPNet, kiểm tra hướng dẫn các đơn vị thực hiện các công tác quản lý, sử dụng mạng WAN-HPNet.

Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng mạng LAN và các máy trạm của đơn vị kết nối với mạng WAN- HPnet của thành phố.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quản trị mạng HPNet.

Giao cho Trung tâm Thông tin - Tin học có nhiệm vụ giúp Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố trực tiếp quản lý và vận hành Hệ thống mạng HPNet, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố (gọi tắt là Văn phòng) về công tác quản trị Hệ thống mạng HPNet, cụ thể như sau:

4.1- Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật và quản lý kỹ thuật, công nghệ của Hệ thống mạng HPNet bao gồm: quản lý, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố, mạng LAN-HPNet, quản lý các kết nối từ mạng LAN các sở, ban, ngành, quận, huyện thị xã với Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố. Có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý với lãnh đạo Văn phòng về tình trạng hoạt động của Hệ thống mạng HPNet.

4.2- Phối hợp và hỗ trợ cán bộ quản trị mạng của các đơn vị hành chính thiết lập và đảm bảo các kết nối mạng LAN các sở ban ngành, quận, huyện, thị xã về Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố.

4.3- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng các kết nối với Trung tâm tích hợp dữ liệu và các dịch vụ của hệ thống đã cung cấp cho các đơn vị hành chính tham gia vào Hệ thống mạng HPNet.

4.4- Có trách nhiệm xử lý các tình huống kỹ thuật tại chỗ đối với các sự cố gây lỗi hệ thống mạng làm ảnh hưởng đến an toàn của Hệ thống mạng HPNet.

4.5- Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin cho các đối tượng tham gia Hệ thống mạng HPNet, bao gồm : thiết kế, lập dự toán kinh phí và giám sát xây dựng các hệ thống mạng cục bộ của các đơn vị, triển khai các ứng dụng mạng, tổ chức các lớp tập huấn công nghệ thông tin,...

4.6- Tham mưu với lãnh đạo Văn phòng hoạch định kế hoạch phát triển về công nghệ thông tin tại trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố bao gồm: quy hoạch tổng thể hạ tầng mạng và viễn thông, cơ sở dữ liệu, các dịch vụ khác liên quan đến Hệ thống mạng HPNet,...

Điều 5. Quản trị mạng tại các sở, ban, ngành, các quận huyện thị xã.

Mỗi sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã cử ít nhất một cán bộ Quản trị mạng giúp lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện công tác quản trị mạng (gọi tắt là Quản trị mạng cơ sở) có các nhiệm vụ sau:

- Triển khai công tác kỹ thuật quản trị mạng đối với hệ thống mạng cục bộ tại đơn vị và tuân thủ theo hướng dẫn của Trung tâm Thông tin - Tin học để thống nhất về cấu trúc hạ tầng và cấu trúc vật lý của toàn bộ Hệ thống mạng HPNet, đảm bảo hoạt động cho Hệ thống thông tin điện tử của thành phố để phục vụ cho công tác quản lý hành chính và điều hành của các cấp lãnh đạo từ Uỷ ban nhân dân thành phố đến các sở, ban, ngành và các quận huyện thị xã.

- Quản lý tên miền và vùng địa chỉ IP trên Hệ thống mạng HPNet do thành phố cấp cho mỗi đơn vị hành chính trực thuộc theo quy định.

Điều 6. Quy trình công tác quản trị kỹ thuật mạng HPNet.

Quản trị mạng HPNet thực hiện quy trình quản trị kỹ thuật mạng như sau:

- Trong các ngày làm việc hành chính phải lập Phiếu theo dõi kỹ thuật đối với hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu.

- Hàng tháng, Trung tâm Thông tin - Tin học phải lập báo cáo tổng hợp tình hình theo dõi toàn bộ Hệ thống mạng HPNet của tháng trước để báo cáo lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tham gia vận hành Hệ thống mạng HPNet.

7.1- Các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân quận huyện thị xã trực thuộc thành phố:

- Được tham gia kết nối với Trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố, được thụ hưởng các chương trình, dự án và được chuyển giao kỹ thuật công nghệ thông tin thuộc Đề án 112 thành phố theo quy định.

- Thực hiện quy định quản lý về tên miền, địa chỉ IP và các giao thức kết nối Hệ thống mạng HPNet do thành phố quy định và có trách nhiệm quản lý bảo đảm an toàn, an ninh cho hệ thống thiết bị mạng cục bộ của đơn vị.

- Thực hiện các hướng dẫn, quy trình vận hành do Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố quy định thống nhất trong Hệ thống mạng HPNet. Khi có thay đổi kết nối, cấu trúc mạng cục bộ của đơn vị phải thông báo với Trung tâm Thông tin - Tin học để phối kết hợp triển khai đảm bảo an toàn và ổn định của Hệ thống mạng HPNet.

- Khi có thay đổi nhân sự về cán bộ Quản trị mạng cơ sở của đơn vị cần thông báo kịp thời bằng văn bản với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố (thông qua Trung tâm Thông tin - Tin học) để thực hiện các thủ tục hành chính, kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn cho Hệ thống mạng HPNet.

7.2- Cán bộ, công chức, viên chức của thành phố :

- Được tham gia vận hành và thụ hưởng các dịch vụ trên Hệ thống mạng HPNet thông qua hệ thống mạng cục bộ của đơn vị mình để triển khai các nhiệm vụ được giao.

- Tuân thủ các hướng dẫn, quy trình vận hành mạng cục bộ của Quản trị mạng cơ sở, các quy định về Hệ thống mạng HPNet

Điều 8. Tạm ngừng, đóng kết nối mạng trên Hệ thống mạng HPNet.

8.1- Các cá nhân, đơn vị tạm ngừng, đóng kết nối mạng trong những trường hợp sau :

a) Theo yêu cầu của các đơn vị ;

b) Khi vi phạm các quy định về vận hành Hệ thống mạng HPNet;

8.2- Tạm ngừng tham gia vận hành trên Hệ thống mạng HPNet trong những trường hợp sau :

a) Vi phạm những điều khoản của quy định này;

b) Kết nối và truy cập các thông tin trái quy định .

Điều 9. Kinh phí duy trì Hệ thống mạng HPNet.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố lập dự trù kinh phí hàng năm để duy trì, bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí cho việc quản lý, sử dụng, duy trì và nâng cấp để vận hành phát triển Hệ thống mạng HPNet, phục vụ cho Hệ thống thông tin điện tử của thành phố hoạt động hiệu quả.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố phối hợp với thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố tham gia Hệ thống mạng HPNet có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này tại đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị thông báo kịp thời về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (qua Trung tâm Thông tin - Tin học) tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét, quyết định./.

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1083/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời về công tác quản trị hệ thống mạng HPNet do thành phố Hải Phòng ban hành

  • Số hiệu: 1083/2006/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/05/2006
  • Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
  • Người ký: Dương Anh Điền
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/05/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 18/11/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản