Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH GIÁ CHO THUÊ ĐẤT VÀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUÊ ĐẤT CỦA ĐƠN VỊ KINH DOANH KỸ THUẬT HẠ TẦNG TẠI MỘT SỐ CỤM CÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN AN NHƠN KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ các Quyết định số 04/2005/QĐ-UBND ngày 06/01/2005 và số 139/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành và bổ sung, điều chỉnh các Bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1656/TTr-STC-VG ngày 01/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá đất để tính giá cho thuê đất và lệ phí trước bạ đất đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất của đơn vị kinh doanh kỹ thuật hạ tầng tại một số cụm công nghiệp của huyện An Nhơn khi được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

BẢNG ĐƠN GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH GIÁ CHO THUÊ ĐẤT VÀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUÊ ĐẤT CỦA ĐƠN VỊ KINH DOANH KỸ THUẬT HẠ TẦNG TẠI MỘT SỐ CỤM CÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN AN NHƠN KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của UBND tỉnh)

STT

Khu, cụm công nghiệp và vị trí

Đơn giá đất

(đồng/m2)

1

Cụm công nghiệp thị trấn Bình Định

800.000

2

Cụm công nghiệp Nhơn Hòa

400.000

3

Điểm công nghiệp Thanh Liêm

800.000

4

Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng (Giai đoạn II)

800.000