Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC BẦU BỔ SUNG CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3758/TTr-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối vi:

- Ông Phạm Văn Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Văn Thành, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, VPBCSĐCP, TCCV, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Huyền

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1068/QĐ-TTg năm 2017 phê chuẩn bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1068/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/07/2017
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/07/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản