Hệ thống pháp luật

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 685/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, KIÊM NHIỆM LIÊN BANG MICRONESIA

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 719/2014/UBTVQH13 ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 20/TTr-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2019;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 3445/BC-UBĐN14 ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Sao Mai, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, kiêm nhiệm Liên bang Micronesia.

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 685/NQ-UBTVQH14 năm 2019 phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Trung Hoa, kiêm nhiệm Liên bang Micronesia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  • Số hiệu: 685/NQ-UBTVQH14
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 23/04/2019
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  • Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Ngày công báo: 29/05/2019
  • Số công báo: Từ số 457 đến số 458
  • Ngày hiệu lực: 23/04/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản