Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12828/VPCP-QHĐP
V/v rà soát, sắp xếp Phó Chủ tịch UBND các cấp tăng thêm không đúng quy định

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 5579/BC-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc chỉ đạo;

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã vượt quá so với quy định của Đảng và pháp luật phải khẩn trương có phương án rà soát, sắp xếp để bảo đảm số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm tổ chức, cá nhân về việc để tăng thêm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trái quy định và có báo cáo gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2018.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra các địa phương có số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng thêm không đúng quy định và đề xuất hướng xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, Trợ lý/Thư ký các PTTg, các Vụ: TCCV, PL;
- Lưu: VT, QHĐP(3) Tùng.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 12828/VPCP-QHĐP năm 2017 về rà soát, sắp xếp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tăng thêm không đúng quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 12828/VPCP-QHĐP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 30/11/2017
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Tiến Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/11/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản