Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1012/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ SỬA ĐỔI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HƯNG YÊN THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy đnh v kiểm dch động vt, sản phm động vật trên cạn; số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 39/TTr-SNN-TY ngày 17/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên đã được công bố tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau: Đưa ra khỏi danh mục này 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ xây dựng quy trình điện tử và thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Hưng Yên, Đài PT - TH Hưng Yên;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm TH - CB tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

PHỤ LỤC

CÁC THỦ TC HÀNH CHÍNH ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIP NHẬN HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HƯNG YÊN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1012/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Ghi chú

1

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyn ra khỏi địa bàn cp tỉnh

Thú y

Các thủ tục hành chính này có số thứ tự lần lượt là 16, 17, 18, thuộc Lĩnh vực Thú y, Tiểu mục III, Mục B, Phần I của Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tch UBND tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên.

2

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

3

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đu ththao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm